Friday, 12 July 2019

Dear All,  Sorry not to have written for a while - I spent two weeks caring for house pets while friends travelled.   It was at Phillip island at a time when whales are moving North, so I did a lot of coastal walks, and even took a half day whale-watching cruise.  Saw one young humpback and dolphins, seals and lots of birds.  There are many conservation parks for migratory birds from around the world.   Used the bike one wind-free day, and pampered myself with a couple of massages, so now am back home refreshed.
   PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy,  Przepraszam, że nie pisałem przez jakiś czas- spędziłem dwa tygodnie zajmując się zwierzętami domowymi przyjaciół podczas ich podróży.   To na wyspie Philipa w czasie gdy  wieloryby przemieszczają się na północ spacerowałem wielokrotnie wzdłuż wybrzeża, wyruszyłem nawet w kilkugodzinny rejs by obserwować wieloryby. Widziałem jednego młodego humbaka i delfiny, foki i mnóstwo ptaków. Jest wiele parków rezerwatów przyrody dla ptaków migrujących z całego świata. Używałem  roweru w bezwietrzny dzień i dogadzałem sobie kilkoma masażami, więc teraz z powrotem w domu jestem zregenerowany.
PeLoHa,    Alan


Thursday, 20 June 2019

Dear All,   Happy to report that today I finished pruning one section of the orchard at Beenak Farm, as usual without rain though it rained again on the drive home - still being well looked after!   The picture was taken yesterday, now the bottom of the row is finished.   PeLoHa,   Alan


Kochani Wszyscy,  Z radością informuję, że dzisiaj zakończyłem przycinanie jednego odcinka sadu na farmie Beenak, jak zazwyczaj bez deszczu choć padało ponownie w czasie jazdy do domu - nadal jestem pod dobrą opieką!  Zdjęcie zostało zrobione wczoraj , obecnie skończony
 dół rzędu.  PeLoHa, Alan
Thursday, 6 June 2019

Dear ones,  for those of you who have not heard of her, may I suggest you read some of Cynthia’s writings.   She clearly explains the methodology behind so many of the   “ miracles” that Mary and I experienced on our travels, and the magical “tricks” we see on TV involving predicting “ random” events in the future, inserting mobile phones into a glass bottle and having them ring inside,  things which demonstrate that third dimensional reality is not the only one, that space and time are mind-sets that we can change when we come from trust and love and let go of fear - beautiful explained in a fun way, by a quantum physicist.    Love 💖 to you all,   Alan


Kochani, dla tych z was którzy o niej nie słyszeli proponuję poczytać niektóre z książek Cynthii Sue Larson. Wyjaśnia ona jasno metodologię tak wielu ‘cudów’, które Mary i ja doświadczylismy w swoich podróżach i magiczne ‘sztuczki’, które widzimy w telewizji uwzględniające przepowiadanie ‘przypadkowych’ zdarzeń w przyszłości, wkładanie  telefonów komórkowych do szklanej butelki i sprawianie, że dzwonią z wnętrza, rzeczy, które pokazują, że trzeciowymiarowa rzeczywistość nie jest jedyną, że przestrzeń i czas są sposobami myślenia, które zmieniać możemy gdy przychodzimy z zaufania i miłości i uwalniamy lęk- pięknie wyjaśnione w zabawny sposób przez fizyka kwantowego.   Miłość💖 dla was wszystkich, AlanSaturday, 18 May 2019


'This is to certify Alan & Janine on Wednesday 15th May 2019 ascended into the sky in a Hot Air Balloon with Go Wild Ballooning over the Yarra Valley, Vic., Australia'

'Zaświadcza się,że Alan & Janine w środę 15 maja 2019 wznieśli się do nieba w wypełnionym gorącym powietrzem balonie z Go Wild Ballooning ponad Yarra Valley w Wiktorii Australii'


Tuesday, 14 May 2019


Dear All,   Thank you for your expressions of 💖 love after Mother’s Day.
  PeLoHa,  Alan

Kochani Wszyscy,   Dziękuję za wasze wyrazy 💖miłości po dniu Matki.
PeLoHa,  Alan
Monday, 13 May 2019


Dear All,  the scented rose I gave Mary on her last birthday was in blossom today, so I scattered petals on her pool to celebrate her role as “Mother Mary”, as did daughter Ali on behalf of all her Children.   Recent rain, so lots of water to spread the 💖 love.   Blessings to all,   Alan


Kochani Wszyscy, pachnąca róża, którą podarowałem Mary w jej ostatnie urodziny zakwitła dzisiaj, więc rozrzuciłem płatki na jej strumieniu rzeki by uczcić jej rolę ‘Matki Mary’, tak jak też zrobiła córka Ali w imieniu wszystkich jej Dzieci. Był deszcz ostatnio, więc dużo wody roznoszącej 💖miłość. Błogosławieństwa dla wszystkich,  Alan

Tuesday, 7 May 2019

Dear All,   All well here, swimming, walking in nature, collecting firewood for home and friends and enjoying autumn weather and much-needed rain.    Trusting all is well with you.   PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy,  wszystko dobrze tutaj, pływam, spaceruję na łonie natury, zbieram drewno na opał dla domu i przyjaciół i cieszę się jesienną pogodą i bardzo potrzebnym deszczem.  Ufam, że wszystko u Was dobrze.  PeLoHa, AlanSunday, 28 April 2019

Dear All,  the local swimming pool has been reconditioned so I am back to starting most days with swimming laps.   When I find quiet roadside trees with fallen limbs I chainsaw and deliver them to needy families.   Occasionally I do bushwalks, like last Thursday, when I drove to a State National Park about an hour drive away, and climbed a steep goat track for an hour and a half - lots of birds and native animals, and because I started early, no other people - until the return trip when there was a steady stream!
  The days are getting shorter and cooler, so I enjoy quiet time by the fire as well.
  Trusting you are enjoying warmer and longer days as the sun moves closer.
  PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy, lokalny basen został odnowiony, więc wróciłem do rozpoczynania większości dni od pływania. Kiedy znajduję przydrożne drzewa z opadniętymi konarami, obcinam je i dostarczam potrzebującym rodzinom. Sporadycznie wybieram się na wędrówki, jak w ubiegły czwartek, kiedy pojechałem do Państwowego Parku Krajobrazowego, około godziny jazdy samochodem stąd, wspinałem się na stromy kozi szlak przez półtorej godziny- mnóstwo ptaków i tutejszych zwierząt i ponieważ rozpocząłem wędrówkę wcześnie - żadnych ludzi- dopiero na drodze powrotnej przywitałem stały strumień!
Dni stają się krótsze i chłodniejsze, więc cieszę się także spokojnym czasem przy ogniu .
Ufam, że cieszą was cieplejsze i dłuższe dni gdy słońce przysuwa się bliżej .
PeLoHa,   AlanThursday, 18 April 2019

Dear All,   Yesterday I took a day off to be by the ocean - too windy to cycle, water too cold to swim except for a quick dip, but ideal for walking, so I spent an hour exploring San Remo and eventually found the track to Kilcunda, 7 km each way, hence the pictures.   I left home straight after the sunrise fire and arrived home an hour before the sunset fire, tired but exhilarated, and cooked some fresh ocean Barramundi from the fishing co-op.
  PeLoHa,  Alan

Kochani Wszyscy,  Wczoraj wziąłem sobie dzień wolnego by pobyć nad oceanem- zbyt wietrznie na jazdę rowerem, woda zbyt zimna za wyjątkiem krótkiego zanurzenia, jednak pogoda idealna na spacer, więc spędziłem godzinę zwiedzając San Remo i ostatecznie odkryłem drogę do Kilcunda, 7 km w obie strony, stąd te zdjęcia. Wyszedłem z domu prosto po ogniu o wschodzie słońca i wróciłem godzinę przed ogniem o zachodzie słońca, zmęczony, jednak w doskonałym nastroju i ugotowałem świeżą oceaniczną Barramundi od rybnego dostawcy.
   PeLoHa,  Alan
 
Monday, 1 April 2019

Dear All,   Thanks for the pictures of the start of Spring in Poland.   Here we are enjoying good rains after a dry spell.   It has been windy so not many cycling trips but every day I manage to get a walk in nature, often to this nearby pool where Mary’s ashes started their journey.   I attended another funeral this week, a 90 year old widow who was in hospital the same time as Mary, whom I often visited.   The service was honouring, joyful , reverent and except for reciting the Lord’s Prayer, without religious overtones.   Humanity is becoming more  Spiritually aware, for which I give thanks;  also for the ongoing love and good wishes I receive.   PeLoHa,  Alan


Kochani Wszyscy,  Dziękuję za zdjęcia początku wiosny w Polsce.  Tutaj cieszymy się dobrym deszczem po okresie suszy. Jest wietrznie ,więc niewiele wycieczek rowerowych ostatnio, udaje mi się jednak codziennie wyjść na spacer, często w pobliże miejsca gdzie prochy Mary rozpoczęły swoją podróż. Byłem na kolejnym pogrzebie w tym tygodniu, 90 letniej wdowy, która była w szpitalu w tym samym czasie co Mary, którą często odwiedzałem.
Ceremonia była pełna szacunku, radosna, wzniosła i z wyjątkiem zmówienia Ojcze Nasz bez religijnych akcentów. Ludzkość staje się bardziej Duchowo świadoma za co dziękuję, jak także dziekuję za nieustającą miłość i dobre życzenia, które otrzymuję.   PeLoHa,  Alan

Monday, 18 March 2019

Dear  All,   Glad to hear there are signs of spring in Łódź.   Living in love and gratitude and without fear are the keys to joyful, healthy lives.
  Yesterday I manhandled the bike up a steep hiking track for half an hour to access a well -graded mountain riding trail from a new angle - so I am still fit and well.   Lots of swimming and yoga to keep me that way.
  Love 💖 to all,  PeLoHa,   Alan


Kochani Wszyscy,  Miło mi usłyszeć, że w Łodzi widać oznaki wiosny . Życie w miłości i wdzięczności i bez lęku to klucz do radosnego, zdrowego życia.
Wczoraj przenosiłem własnymi siłami rower stromym szlakiem turystycznym przez pół godziny by dostać się na dobrze wystopniowany górski szlak rowerowy z nowej strony - więc nadal jestem w formie i mam się dobrze. Dużo pływam i ćwiczę jogę by utrzymać się w tym stanie.
Miłość 💖dla wszystkich, PeLoHa,     Alan
Tuesday, 5 March 2019


Dear All,  just letting you know all is going smoothly in spite of hot weather and bushfires nearby.   Continuing with wheelbarrow rebuilds, small carpentry jobs, picking farm produce, swimming, yoga, socialising and quiet times.   Trusting life is treating you well also.  PeLoHa, 🙂❤️💜💙. Alan


Kochani Wszyscy,  przekazuję tylko, że wszystko toczy się spokojnie pomimo upału i pożarów krzewów w okolicy. Kontynuuję rekonstrukcje taczek, niewielkie prace stolarskie, zbieram owoce i warzywa farmy, pływam, ćwiczę jogę, udzielam się towarzysko, oraz pozostaję w ciszy czasami. Ufam że życie traktuje was dobrze także.  PeLoHa 🙂❤️💜💙. Alan

Friday, 15 February 2019


Dear All,   Thank you for your ongoing love and care.   The hot weather has been replaced by welcome rain and milder days, though more heat is forecast,   Fires are under control.
  I have been caring for a friend’s garden while she is visiting relatives in Ireland - her brother died the day she left, not unexpectedly.    Also following many of the suggestions Maureen St Germaine give in her book on living in 5D, e.g. writing a daily journal of things that happen for which I am grateful, and there are always plenty.   Still repairing an occasional wheelbarrow, and improving my cooking skills with Quiches from all the fresh vegetables.
   I started transplanting cuttings from our garden to soften the look of the new fence at another friend’s place, and it is helping, still more to do.   I have also mulched it all since the photo.
  Still keeping the morning swims, the Holy Fire Ceremony most sunrises and sunsets, and the Yoga going and feeling blessed.    Love to you,   PeLoHa,   Alan


Kochani Wszyscy, Dziękuję za waszą nieustającą miłość i troskę. Gorąca pogoda ustąpiła miejsca oczekiwanemu deszczowi i łagodniejszym dniom, choć przewiduje się więcej upałów. Pożary są pod kontrolą.
Opiekuję się ogrodem przyjaciółki podczas gdy odwiedza ona krewnych w Irlandii- jej brat zmarł w dniu, w którym wyjechała, nie nieoczekiwanie. Podążając za wieloma sugestiami , które Maureen St Germaine przekazuje w swojej książce na temat życia w 5 Wymiarze, np. codziennie piszę dziennik rzeczy, które się zdarzają i za które jestem wdzięczny i jest ich zawsze mnóstwo. Nadal naprawiam okazjonalne taczki i doskonalę swoje umiejętności kulinarne robiąc quiche ze wszystkich świeżych warzyw.
Zacząłem przesadzanie sadzonek z naszego ogrodu by złagodzić wygląd nowego płotu u innego przyjaciela i to pomaga, nadal jest wiele do zrobienia. Wyłożyłem także wszystko ściółką od czasu tego zdjęcia.
Nadal regularnie rano pływam, wykonuję Ceremonię Świętego Ognia w większość zachodów i wschodów słońca, chodzę na Jogę i czuję się błogosławiony.        Miłość dla Was. PeLoHa,   Alan
Monday, 28 January 2019

Dear Everyone,   In contrast to Poland our summer is unusually hot, several days of 42C, with the night temperature in the mid thirties.   I have missed a few daily swims because the pool gets too crowded, but generally swim 20 laps a day, which I thought was 1 km, but recently found it is a 25M pool, not 50 M.
  Once a year the council does hard rubbish collection, and people throw out damaged equipment.   I have been collecting damaged wheelbarrows and combining parts to make them serviceable and so far have given away eight, four to the local Steiner School.  
   Yesterday I discovered the work of Maureen St Germaine, a New York writer who, like Mary, was told Karma has now finished.   She is able to explain clearly how this has come about, and says for as long as we are living in trust of our Divinity and free from fear and negativity we have moved from 3D to 5D, at present with lapses back to 3D, but on the whole humanity is headed in that direction.   She has a training methodology to ensure that inner guidance comes from our higher Self only, in a way that our ego can accept without question, which I will certainly look at.  
  PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy,  W przeciwieństwie do Polski nasze lato jest niezwykle gorące, kilka dni w 42C, z temperaturą w nocy ponad 30 stopni Celsjusza. Nie pływałem przez kilka dni, gdyż na basenie robi się zbyt tłoczno, jednak ogólnie przepływam 20 okrążeń dziennie, co myślałem że jest 1 kilometrem, ostatnio dowiedziałem się jednak, że to 25 metrowy basen, a nie 50.
Raz na rok lokalne władze organizują zbiórkę śmieci wielkogabarytowych i ludzie wyrzucają zepsute sprzęty. Zbieram uszkodzone taczki i dopasowuję części by zrobić je użytecznymi. Do tej pory oddałem osiem, cztery do lokalnej szkoły Steinera.
Wczoraj odkryłem prace Maureen St. Germaine,pisarki z Nowego Yorku, której, tak jak Mary powiedziano, że Karma obecnie się  zakończyła. Może ona jasno wyjaśnić jak to się stało i mówi że jak długo żyjemy w zaufaniu do naszej Boskości, wolni od strachu i negacji przenosimy się  z 3D do 5D, obecnie z przerwami z powrotem w 3D, jednak całościowo ludzkość zmierza w takim kierunku .Maureen St.Germaine ma praktyczną metodologię by zapewnić że wewnętrzne przewodnictwo pochodzi jedynie od naszego wyższego Ja, w sposób, który nasze ego może akceptować bez kwestionowania, czemu z pewnością się przyjrzę.
PeLoHa,    AlanSunday, 20 January 2019

Dear All,  it is time for the annual hard rubbish collection, and people are discarding broken barrows, which I collect and repair.   While my yoga instructor was away I put a changeover tray on her barrow from a thrown out one.   Today among other things I completed new bracing on the legs of the first pictured one. And picked up the bent blue one and the third picture one which needs a new valve on the tyre and a repair on the tray.   The bottom red one needs new handles.   Hopefully they will be useful in the school garden eventually, and challenge my ingenuity.
  PeLoHa,  Alan

Kochani Wszyscy, czas na coroczną zbiórkę śmieci wielkogabarytowych i ludzie pozbywają się zepsutych  taczek, które ja zabieram i naprawiam. Podczas gdy moja instruktorka jogi była nieobecna zamieniłem jej taczce tacę z tej wyrzuconej. Dzisiaj wśród innych zrobionych przeze mnie rzeczy dokończyłem nowe oparcie na nogach taczki  z pierwszego zdjęcia. Wziąłem pogiętą niebieską oraz tę z trzeciego zdjęcia, której potrzebny jest nowy wentyl na oponie i naprawa tacy. Czerwona taczka poniżej potrzebuje nowych uchwytów. Mam nadzieję, że będą ostatecznie  przydatne w szkolnym ogrodzie i wyzwaniem dla mojej pomysłowości.
  PeLoHa,  Alan

Tuesday, 8 January 2019

More farm photos:

1 carrots needing more weeding - tomatoes and onions on the right
2 carrots looking the other direction
3 closer look at tomatoes
4 tomatoes in the other direction
  First picking of cucumbers today, plus Zucchini
 that’s it for now.   All certified Biodynamic.   PeLoHa,   Alan

Więcej zdjęć z farmy:

Pierwsze zdjęcie- marchewki, które potrzebują jeszcze pielenia, pomidory i cebule po prawej stronie,
Drugie- spojrzenie na marchewki z innej strony
Trzecie- bliższe spojrzenie na pomidory
Czwarte- pomidory z innej strony.
Pierwsze zbieranie ogórków dzisiaj, oraz cukinii. Wszystko jest biodynamiczne certyfikowane.
To tyle teraz.    PeLoHa,    Alan


Monday, 7 January 2019

Farm photos:
Cider apples, sweet corn, kiwifruit in background.2nd closer up, with Zucchini below the corn.
3 below the Zucchini, squash, then potatoes and beans.
4 another row with eggplant and kale, and carrots in the foreground.
 More coming


Zdjęcia z farmy:
Pierwsze zdjęcie -jabłka na cydr, słodka kukurydza, owoce kiwi w tle, drugie to zbliżenie do cukinii poniżej kukurydzy.
Trzecie- poniżej cukinii dynia piżmowa, następnie ziemniaki i fasola.
Czwarte- kolejny rząd z bakłażanem i jarmużem, marchew na pierwszym planie.
Więcej niebawem.
Sunday, 6 January 2019

More pictures of the farm:

First some of the wild blackberries that need slashing;  more of them, partially cleared,  an echidna trying to hide;  part of the rhubarb patch;  and Athena the cat.
  That’s it for now,   PeLoHa,   Alan


Najpierw trochę jeżyn, którym potrzeba przycięcia, więcej gałęzi jeżyn  częściowo usuniętych, następnie australijska kolczatka, która próbuje się schować, część poletka z rabarbarem, oraz kotka Athena.
To wszystko teraz,   PeLoHa,  Alan


Friday, 4 January 2019

The pictures of the Kiwifruit farm:

First the fruit developing on the vines, still a couple of months to harvest time;  next a view from the dining table to the back decking, shaded by a huge  oak tree;  third a view from the front door towards the tractor shed, with a linden tree in blossom on the right, covered with bees.  More to follow.


Najpierw owoc rozwijający się na winoroślach,nadal kilka miesięcy do pory żniw , następnie widok ze stołu jadalni do odeskowania w tyle w cieniu ogromnego dębu, trzecie to widok z drzwi frontowych w kierunku szopy z ciągnikiem wraz z kwitnącą lipą po prawej stronie pełną pszczół . Więcej wkrótce.

Tuesday, 1 January 2019

Dear Ones, thank you for your love and good wishes.   I am enjoying 10 days of caring for a friend’s  Kiwi fruit farm while they holiday.  One cat, twelve chickens, and lots of plants to water, plus some carpentry work, all enjoyable.
  May your New Year resolutions all come to fruition!   PeLoHa,   Alan

Kochani, dziękuję za waszą miłość i dobre życzenia.   Cieszy mnie 10 dni zajmowania się farmą owoców kiwi przyjaciół podczas gdy są oni na wakacjach. Jeden kot, dwanaście kurczaków, mnóstwo roślin do podlewania, do tego niewielkie prace stolarskie, wszystko przyjemne.
By wasze Noworoczne postanowienia w całości się spełniały!   PeLoHa,  Alan