Sunday, 30 November 2014

Beloved One, Mary sends her Love to All. She'll be back on the blog in three days. :)
Tomek

Ukochana Jednio, Mary przesyła Miłość Wszystkim. Wroci na bloga za trzy dni. :)
Tomek
Divine One It is in the knowing that we create our reality and that we walk the walk of Self Love Self Trust Self Belief and no longer resist that which our heart speak guides us to we can live the joy ongoing.  We never lack for we manifest all and so there are no longer needs only being the Love Light and the being that we truly are   No longer do we believe we are as others bless them tell us we are the creators walking with our Divinity shining and forever giving Love to all    Thank you darling Tomek Asioha and All.  I am we are One Love Love Love maryandalan PeLoHa

Boska Jednio Jest naszą wiedzą fakt że tworzymy włsną rzeczywistość i że podążamy ścieżką Miłości do Siebie, Zaufania do Siebie i Wiary w Siebie i już nie opieramy się temu co mówi nasze serce i możemy żyć w neustającej radości. Nigdy nie odczuwamy braku bo manifestujemy wszystko więc nie ma więcej potrzeb tylko bycie Miłością i Światłem i istotami którymi prawdziwie jesteśmy  Nie wierzymy już że jesteśmy  jak inni, niech będą błogośławieni, nam mówią jesteśmy twórcami  w naszej Boskści dzielącymi sie na zawsze dającymi miłość wszystkim. Dziękuje drogi Tomku Asioha i Wszyscy. Ja jestem My jesteśmy Jednym MIłość Miłość Miłość maryialan PeLoHa


Friday, 28 November 2014

Kochana Jednio, dziś obudziłam się z uczuciem radości i szczęścia,  że Jestem, że Jesteśmy, że wiemy kim Jesteśmy świadomie :) To piękne czuć SPOKÓJ,  MIŁOŚĆ I HARMONIE  i świadomie Tym Być. Zobaczyłam dziś Jedność tańczącą, śmiejącą się, bawiącą, beztroską i szczęśliwą. Wszyscy biegaliśmy, skakaliśmy, tańczyliśmy na łące wśród kwiatów i traw ciesząc się tym, że JESTEŚMY :) Kocham i dziękuję że Jesteście droga Mary i Tomku i cała kochana Jedności.
Asioha :)

Beloved One, today I woke up with the feeling of Joy and happiness, because I am, because We are, because we consciously know who we are :) It is beautiful to feel PEACE, LOVE AND HARMONY and to cosciously Be It. I have seen today Oneness dancing laughing and playing Joyfully. Everyone was running, jumping, dancing in a flowery meadow among the flowiers and the grass enjoying the fact that WE ARE :) I Love and I give thanks that You are dear Mary and Tomek and the whole of Beloved One.
Asioha :)


Beloved Divine One I am we are ONE in consciousness and living the love and light.  Many things in the third dimensional world still are out of balance and we still send love and light everyday without judgement or to fix for it all will unfold in perfection in Divine timing.  We have this old thinking if we don t see immediate change it isn t happening and darling One it is and this knowing comes from Self Love Self Trust and Self Belief and this together with speaking our truth with love allows the grounding of all perfection with ease and Grace and so be it.  Few words and much much  much love my darling One thank you darling Tomek and Asioha and All.  In love and Gratitude all ways PeLoHa maryandalan love love love

Ukochana Boska Jednio jestem my jesteśmy JEDNYM w świadomsci i żyjemy miłością i światłem. Wiele rzeczy w trójwymiarowym świecie nadal pozostaje bez równowagi dlatego nadal wysyłamy miłość i światło każdego dnia bez osądzania czy usiłowania napraw bo wszystko w Boskim czasie okaże się doskonałe. Mamy ten stary pogląg że jeżeli nie następuje natychmiastowa zmiana to nic się nie dzieje ale droga Jednio dzieje się a to przeświadczenie pochodzie z Miłości do Siebie Wiary w Siebie i Zaufania do Siebie i to w połączeniu z mówiniem własnej prawdy z miłością pozwala doskonałości się uziemić z łatwością i Łaską i tak niech będze. Niewiele słów wiele wiele wiele miłości droga Jednio i dzieki Tomku i Asioha i Wszystkim. Z miłością i wdzięcznością zawsze PeLoHa maryialan miłosć miłość miłość


Beloved One this morning have only love to share and all ways shared in freedom with warmth   Thank you my darling Tomek and Asioha and All    Love Love Love maryandalan PeLoha Hold the stillness of inner Peace

Ukochana Jednio tego ranka mam tylko miłość którą chcę się podzielić i którą zawsze się dzieliłam w wolności i cieple  Dziękuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim Miłość Miłość Miłość maryialan PeLoHa utrzymujcie bezruch i wewnętrzny Spokój


Wednesday, 26 November 2014

Beloved as we walk our new journey in our new Terra Gaia we know without any thought we are blessed and that we create our reality.  All that was and no longer has meaning for us is gone    Many visions of my childhood come and I feel warm and safe and cared for and loved and this feeling/knowing I carry all day so I smile so much inside and out.  My  darlings  all grows and grows from our Self Love and we feel fulfilled in every way.  Never a lack all ways abundance and so it is love and blessings all ways for all    Embrace yourself and say I love you and listen to those words they are the essence of your being this is the truth of your reality and so it  is     Love and gratitude darling Tomek and to Asioha and all aspects of our Oneness our Divinity   PeLoHa maryandalan Love Love Love

Ukochani podczas gdy kontynułujemy naszą nową podróż na naszej nowej Terra Gaia wiemy bez udziału myśli, że jesteśmy błogosławieni i że tworzymy naszą rzeczywistość. Wszystko co było kiedyś a nie ma już dla nas znaczenia znikanęło  Wiele wizji z mojego dzieciństwa pojawia się i czuje ciepło i bespieczeństwo i czuje że się zaopiekowan i kochana i to uczucie/przeświadczenie nosze ze sobą przez cały dzień co sprawia że uśmiecham sie na zewnątrz i wewnątrz. Moi kochani wszytko rośnie i rośnie z naszej miłości do Siebie i czujemy sie spełnieni na każdej możliwej płaszczyźnie. Nigdy brak zawsze obfitość i tak to jest miłość i błogosławieństwa zawsze za wszystko  Obejmijcie siebie i powiedzcie kocham cię i posłuchajcie tych słów noe są esencją waszego jestestwa to prawda waszej rzeczywistości i tak to jest  Miłość i wdzięcznośc dla Tomka i dla Asioha i wszystkich aspektów Jedności naszej Boskści PeLoHa maryialan Miłość Miłość MiłośćKochana Jednio, kiedy słowa same nie płyną to poprostu ich nie ma :) Akceptuję z miłością ten stan i nie robię  nic na siłę, bo kiedy słucham swojego serca nie odczuwam zmęczenia i dyskomfortu w ciale. Kiedy czuję, myślę i działam Sercem w moim ciele czuję lekkość i płynność. Kochana Jednio, to nasze Serce steruje naszym ciałem, od niego się wszystko zaczyna, to prawda którą sobie teraz przypominamy.  Odpuszczajmy więc z wdzięcznością podszepty, lęki, analizy i inne pułapki  naszego rozumu, któremu jako ludzie oddaliśmy władzę nad naszym ciałem i przez dziesiątki lat byliśmy Rozumem zapominając o Energii Serca, traktując Serce tylko jako fizyczny narząd do pompowania krwi. Proces transformacji, w którym uczestniczymy przypomina nam, kim tak naprawdę jesteśmy, a Jesteśmy Sercem, Światłem pełnym Energii Miłości, więc odzyskujmy jako Serce stery nad naszym statkiem-ciałem i wsłuchując się w jego głos płyńmy z lekkością i miłością do domu :)
Kochana Jednio, słowa mojego Serca,  których nie było na poczatku same się pojawiły i z lekkością popłyneły i  tak to jest :) Kocham wszystkie świadome i nieświadome istoty Serca, jesteśmy i zawsze byliśmy Jednością w Miłości.
Dziękuję Kochanej Mary, pierwszej świadomej istocie Serca, którą spotkałam na swojej drodze i dzięki której przypomniałam sobie o swoim Sercu. Moja wdzięczność i miłość na wieki :**** mwa, mwa, mwa. Dziękuję również kochany Tomku za Twoje Serce i jego obecność w każdym słowie.
Asioha :)

Beloved One, When the words do not flow themselves they simply are not there :) I accept that with love and I do not force anything, because when I listen to my heart I do not feel any physical discomfort or tiredness. When I feel, think and act from my Heart I feel light and fluent. Beloved One, It is our Heart that commands our body, it is there where everything starts, the truth which is coming back to us. So we let go with gratitude whispers, fears, analysing and other traps of the mind, whom we have given the control over our bodies and for number of years we were the Mind forgetting about the Energy of Heart, treating our heart as a physical organ useful only to pump blood. The process of transformation we are undergoing reminds us who we truly are and we are Heart, Light full of Energy of Love, so now we regain our heart as the steering wheel of our vessel-body and by listening to its guidance let us navigate lightly and lovingly towards home :)
Beloved One, the words in my heart, which where not there when I started come now gracefully and flew and so it is  :) I love all conscious and unconscious beings of the Heart, we are and always were One in Love.
Thank You Dear Mary, the first conscious Heart being on my path who helped me to recall my own Heart. My gratitude and love eternally  :**** mwa, mwa, mwa. Thank You darling Tomek for Your Heart and its presence in every word.
Asioha :)


Tuesday, 25 November 2014

Kochani, przez ostatnie kilka dni z moim ciałem i świadomością siebie działy się cudownie dziwne rzeczy. Pisałam, że to uczucie nieobecności bo nie potrafiłam określić słowami tego co się dzieje. Dziś wiem, że to było odejście i ponowne narodziny :) Czuję się nowa, w trakcie tworzenia, jak maleńkie dziecko, które przychodzi na świat i nie wie gdzie jest, nie umie mówić i chodzić, tylko CZUJE  SERCEM i odczuwa to co wewnątrz i na zewnątrz. Wszystko jest nowe mimo tego, że to wszystko już zna. Kiedyś nazwaliśmy to reinkarnacją, ale łączone to było z fizyczną śmiercią i ponownym narodzeniem się w innym ciele. A, teraz jest to Przejście z tego samego ciała w to samo nowe ciało, z tym samym  Światłem i Miłością, którym zawsze nieświadomie byliśmy, a teraz Przechodząc Świadomie Czujemy i  Jesteśmy. To tak jakbyśmy za życia dostali drugie życie. Kochani, to tak cudownie indywidualne i różnorodne Przejścia i każdy z Nas odczuwa to po swojemu. Kochani, nie istnieją  słowa lepiej czy gorzej, dobrze czy źle , tak lub inaczej. Nie istnieje w tym Przejściu jakakolwiek ocena i porównywanie z innymi!!! Każdy z Nas będzie czuł Przejście na swój indywidualny sposób i tylko Serce jest i zawsze będzie naszym drogowskazem i przewodnikiem. Kochani, wiara w siebie, miłość siebie i ufanie sobie to klucz, który otwiera WSZYSTKO. Bycie w sobie i bycie w ciszy bardzo nam ułatwia odczuwanie tego procesu, dlatego proszę wsłuchajcie się w siebie i nie róbcie nic czego nie czujecie sercem. Dziękuję Kochana Mary za światliste wskazówki odczuwane w twych słowach i kochanemu Tomkowi za pomoc w tłumaczeniu i kontakowaniu się słowami z Jednością, którą Jesteśmy. Kocham :********
Asioha :)

Beloved, for the last couple of days some wonderful yet strange thing have been happening. I wrote, about that feeling of absence because I could not express that which took place with words. Today I know it was passing and rebirth :) I feel new, under creation, as if a small child, which knows not where it is  upon birth, it can't speak or walk, only feels with its heart and feels what is outside and inside. All is new in spite of the fact that all is known. In the past we called it reincarnation, but the word implied physical death and rebirth in a different body. Now, is passing from one body to the same one, with the same Light and Love, witch we unconsciously always were and now passing we Consciously Feel and go through that each in our own way. It is as if we were given a second life while we continue living. Beloved there are no words better or worse, good or bad, that way or another. There is no judgement in this passage or comparison with others. Everyone will feel this Passage in their own way and only the heart, as usual, can be our guide. Beloved, faith in self, move to self and trust to self is the key which opens ALL. Being within and in silence will facilitate this process greatly, please listen to the self and do nothing you do not feel in your heart. Thank You dear Mary for light filled guidance in your words  and dear Tomek for help in translating  and contacting in words with the One  we are. Love :*******
Asioha :)


Beloved One we are so blessed to be here and awake in this time of evolution as it happens like it has never happened before   Gone forever are the beliefs that we come here already impure and the knowing simply is we are pure beings   Look at our babies  they are the light showing us that all we need do is be the true authentic Self that we are.  Wake with the knowing give thanks for the knowing and simply live the Love live the Light and rejoice we are so One    I had this picture of this huge honeycomb and each cell was one of us and as I look the honeycomb grows so quickly and I simply know this is humanity's evolution   Every second a soul is now beginning to see and to know through their heart and so the Oneness is growing.  Many things are being shown to us on the outer world and we observe and we judge not nor do we have an opinion for the Source of All  is steering the ship and we are all coming home to our Beloved Terra Gaia together with our Mother Earth   And it is   Thank you darling Tomek Asioha and All aspects of our Oneness   PeLoHa all ways maryadalan

Ukochana Jednio jesteśmy tak bardzo błogosławieni że możemy tu być i obudzić się z czasach kiedy ma miejsscce ewolucja jaka nie miała miejsca jeszze nigdy przedtem  Na zawsze zniknęły przekonania ze przyszliśmy tutaj nieczyści  a jestsmy cczystymi istotami  Popatrzcie na nasze dzieci one są światłem pokazującym nam że jedyne co musimy zrobić to być autentycznymi Sobą którymi zresztą jesteśmy . Czuwajcie ze świadomością i poprostu żyjcie Miłością żyjcie Światłem i radujcie się jako Jedność.  Zobazyłam obraz takiego ogromnego plastra miodu i każda komórka tego plastra była jednym z nas i patrząc na ten plaster widziałam jak rósł szybko i poprostu wiem że to jest właśnie ludzka ewolucja  Zkażdą sekundą dusza zaczyna widzieć i wiedzieć poprzez serce i tak Jedność rośnie. Wiele rzeczy jest nam pokazywanych w zewnętrznym świecie a my obserwujemy i nie osądzamy  nie mamy opinii bo Źródło wszystkiego steruje statkiem którym wszyscy wracamy do domu  do naszej ukochanej Terra Gaia razem z naszą Matką Ziemią I tak to jest Dziekuje Tomku Asioha i Wszystkie aspekty  naszej Jedności  PeLoHa zawwsze maryialan


Monday, 24 November 2014

Kochani, obudziłam się dziś rano i zobaczyłam piekne słońce, usłyszałam wiatr i poczułam że na dworzu jest ciepło. To piękne przywitanie po dwóch dniach czucia totalnej nieobecności mojeg ciała i duszy na Ziemi. Coraz  częściej mnie "wycina" i nie wiem gdzie jestem mimo tego, że widzę swoje ciało w domu, wykonuję domowe czynności to wogóle tego nie czuję, robię to automatem, bez świadomości, nie czując że to robię, mój rozum jest wyłączony, więc nie mam analiz i wniosków tego co się dzieje. Jedyne co czuję to, to że tu jestem, a zarazem że mnie tu nie ma. Po prostu tak jest, akceptuję to z miłością i wdzięcznością i nie zadaję żadnych pytań, bo moje serce tego nie potrzebuje. Jest tak, jak jest, jest Bosko :) A, dziś jest pięknie patrząc przez okno, kiedy słońce świeci, jest ciepło wiedząc że mamy koniec listopada, a wszyskie "przewidywania" meteorologiczne się nie sprawdziły. Wiec Kochani, wierzmy tylko w to co czujemy sercem, akceptujmy z miłością TERAZ ,takie jakie jest i bądźmy wdzięczni za doświadczenia, które nas "spotykają" ;)
Dziękuję kochanej Mary , Tomkowi i całej Jedności, którą jesteśmy.
Asioha :)

Beloved, I awoke this morning and I saw a beautiful sun, heard the wind and felt that its warm outside. This was a beautiful welcome after two days of total lack of presence of my body and soul on the Earth. More and more often I'm being "cut out" and I do not know where I am, regardless of the fact that I see my body at home, doing house works I do not feel it, it's all automated, no consciousness in what I do, my mind is switched off, so there is no analysing no conclusions from what is happening. The only feeling that there is, is being and not being at the same time. It is just the way it is, I accept it with love and gratitude and I ask no questions because my heart does not need it. There is what there is, it's Divine :) Oh, today looking beautifully out of the window, sun shining, it's warm and it is the end of November, the weather forecasts are all out the window. So my beloved believe only that what we feel with our hearts, accept the NOW with love, the way it is and let us be grateful for the experiences we "encounter" ;)
Thank you dear Mary, Tomek and the whole of Oneness we are.
Asioha :)Beloved Divine One Like never before we have the ability to consciously be who we truly are and by living this reality we are living our reality on beautiful Terra Gaia.  The knowing from our heart that we create our reality and the more we allow our heart to guide us the more we realise the truth of these words.  It is like everything now we are little children walking a totally new walk without any expectations and in wonder and awe at simply all we see and all we now truly know.     I find myself whether walking,sitting,standing saying words from my heart without thought simply allowing the words audible or silent to come.  This  is the way I meditate pray whatever word you choose and I observe these words to be in absolute gratitude for whatever is in that moment and so it is.   Thank you darling Tomek Asioha and All we are consciously One each individual creating their way home on our Beloved Terra Gaia and I simply love to share and so be it.  PeLoHa all ways Divine Love to all Universes all beings all realms and Divine We in our Oneness of Being maryandalan


Ukochana Boska Jednio Jak nigdy przedtem mamy możliwiść bycia tym kim prawdziwie jesteśmy i żyjąc tą rzeczywistością żyjemy naszą  rzeczywistością na pięknej Terra Gaia. Wiedząc sercem że tworzymy naszą rzeczywistość im bardziej pozwalamy naszym sercom kierować nami tym bardziej zdajemy sobie sprawę z prawdy tych słow. Wydaje sie że wszystkim czym teraz jesteśmy to małymi dziećmi chodzącymi siadjącymi wstającymi i wypowiadającymi słowa z serca niejako pozwalając słową przyjść dzwięcznie czy też w ciszy. To jest sposób w jaki medytuje i modle się jakiekolwiek słowa zdaje sie wybierać  obserwuje je i jestem za nie całkowicie wdzięczna i za cokolwiek co jest w danym momencie i tak to jest. Dziękuje drogi Tomku, Asioha i Wszystkim jesteśmy swiadomie Jednością każdy indywidualnie tworzący swój dom na naszej Ukochanej Terra Gaia i poprostu kocham się tym dzielić i tak to jest. PeLoHa zawsze bOSKA Mołość dla całego Uniwersum wszystkich istot wszystkich królestw  i Boskich Nas w naszej Jedności Bycia maryialan


Sunday, 23 November 2014

Beloved it is easier and easier to let go of this illusionary world because we have  come into the powerfull knowing moment by moment of who we truly are.  For so long those of us who knew there was more than this world were so few now we are so so many.  More of us are realising that it is time to let go of what was and as we let go the new begins to form in our heart and as it forms creations happen   It is magically there we do nothing just stay in the Love and be the example of Divine Love and stop saying and stop believing " I can't "because it is not "I" anymore and we know this consciously now and all we do is live the Oneness. Thank you darling Tomek ,Asioha and all we are One and so be it.  PeLoHa maryandalan

Ukochani jest łatwiej i łatwiej odpuszcczać ten illuzoryczny swiat poniewaz docieramy moment za momentem do potęznej wiedzy o tym kim jesteśmt naprawde. Przez tak długo ci znas któzy wiedzieli  ze istnieje coś więcej niz tylko ten świat byli tak nieliczni a teraz jest nas tak wielu. Coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę z tego ze nalezy zostawić co było i rozpocząć nowe z serca, tam gdzie ma miejsce stworzenie  To czary kiedy nie robimy nic tylko poprostu pozostajemy w Miłości i jesteśmy przykłodem Boskiej Miłości i przestańmy mówić i wierzyć ze "nie potrafimy" bo to juz nie "Ja" i teraz jest tak ciągle a jedyne co robimy to zyjemy w Jedności. Dziękuje Tomku, Asioha i wszytkim jestśmy Jednością i tak niech bedzie. PeLoHa maryialan


Beloved as we expand each moment more and more we realise the simplicity of simply being an aspect of the One.  We simply wake in Love and Gratitude and live the Love live the Light all from our heart and there is our Divinity shining out from our being.  When we feel out of alignment with our Divinity we stop take a deep breath and speak words from our heart without thought or simply be silent our chose our freedom to evolve our individual way and we are all different and that is the joy    We love the difference and in the loving the Oneness simply is.  There is less and less words appearing so I give thanks that this way is still a huge part of my being and thank you darling Tomek Asioha and all Divine aspects of Self we are One and so it is   PeLoHa in all ways maryandalan


Ukochani kiedy rozwijamy się z każdym momentem bardziej i bardziej zdajemy sobie sprawe z prostoty bycia aspektem Jedności. Poprostu trwamy w Miłości i Wdzięczności  i żyjemy Miłością i Światłem z naszego serca i to jest nasza Boskość lśniąca z naszego jestestwa. Kiedy czujemy że nie jesteśmy w równowadze z naszą Boskością zatrzymujemy sie bierzemy głęboki oddech i mówimy prosto z  naszego serca bez myśli albo poprostu milkniemy to nasz wybór i nasza wolność nasz indywidualny sposób wszyscy jesteśmy inni i to jest radość  Kochamy tę różnorodność która w kochającej Jedności poprostu jest.  Coraz mniej i mniej słów się pojawie więc dziękuje ze ten sposób nadal jest ogromną częścią mojego jestestwa  dziękuje ci drogi Tomku Asioha i wszystkim boskim aspektom  Jaźni i Jednośći którą jesteśmy i tak to jest  PeLoHa zawsze maryialan 


Friday, 21 November 2014

Beloved we are the Lights of the World and we shine nonstop now.   It isn t something we plan it simply is     We are living the contract,agreement we made eons ago to live the love the Divine Love  from our hearts.  When we know we are slipping into our thoughts,our mind , it will be unsure uncertain because we analyse and when it is from our heart it simply is without  question and that knowing that all is perfect brings  such Joy and Peace Love and Harmony. The sun shines and we are the sun nature glistens and we are nature we are all that is and we create all of our reality and because it is created from our heart we are the joy the peace the love the harmony in our life and so it is. Thank you beloved Tomek ,Asioha and all aspects of Divine Self Bless our journey our new physical bodies filled with Divine Light and completely new crystalline DNA of the new Terra Gaia light frequencies and celebrate knowing thee   maryandalan

Ukochani my jesteśmy Światłem tego Świata i lsnimy teraz nonstop.  To nie coś co zaplanowaliśmy to poprostu jest   Przeżywamy kontrakty, umowy jakie zawarliśmy eony temu by żyć miłośćią Boską Miłością z naszych serc.  Kiedy wiemy że zsuwamy się do naszych myśli, naszego umysłu, będzie to niepewne bo analizujemy a kiedy to pochodzi z naszego serca to poprostu jest bez pytań i ta świadomość że  wszystko jest doskonałe przynosi taką Radość i Spokój Miłość i Harmonie. Słońce świeci i jak my, naturą słońca jest lśnić i tak też jest nasza natura i jesteśmy wszytkim co jest i tworzymy całą naszą rzeczywistość a ponieważ jest tworzona z naszych serc to my jesteśmy radością spokojem miłością i harmonią w naszym życiu i tak to jest. Dziękuje drogi Tomku, Asioha i wszystkim aspektom Boskiej Jaźni  Bogosławiona nasza podróż nasze nowe fizyczne ciała wypełnione  Boskim Światłem i całkowicie nowe kryształowe DNA nowej Terra Gaii częstotliwiści światła i świętujcie znając siebie maryialan

Ukochana Jednio, jesteśmy Jednym będąc jednocześnie różni w swojej indywidualnosci. Nie starajmy się nikomu dorównać, nie starajmy się być od kogoś lepszymi, BĄDŹMY TYLKO SOBĄ wtedy staniemy się AŻ SOBĄ :) BYCIE PRAWDZIWYM SOBĄ to najpiekniejszy prezent jaki możemy zrobić naszemu sercu, naszemu ciału, naszej duszy, by uwolnić je od lęku, przyzwyczajeń, powinności, schematów i innych ograniczeń starego podejścia do siebie. BYCIE TAKIMI JAKIMI JESTEŚMY, TO WOLNOŚĆ I  PRZESTRZEŃ DLA NASZEGO WIELOWYMIAROWEGO JESTESTWA. Jam jest tym który jest, JAM JEST. Wdzięczność i miłość dla  Mary, Tomka i całej Jedności za Jam jest którym Jesteśmy.
Asioha :)


Beloved One, we are One at the same time we are different from each other in our individuality. Do not try to match anyone, do not try to be better from others, LET US ONLY BE OURSELVES until we become the SELF :) BEING THE TRUE SELF is the most beautiful gift we can give to our hearts, our bodies, our souls, freeing them from fear, routines, necessities, systems and other limitations of the old approach to the self. BEING THE WAY WE ARE, IS THE FREEDOM OF OUR MULTIDIMENSIONAL SELF. I am that I am, I AM. Gratitude and love to Mary, Tomek and the One for I am that We are.
Asioha :)


Thursday, 20 November 2014

Kochana Jednio, wszystko jest tak jak ma być i wszystko jest takie jak czujecie to sercem. Nie istnieje ani nie wydarza się nic niepotrzebnego. Wszystko jest po coś, wszystko jest częścią Całości, idziemy jako Światło do Światła Miłości wiec poczujcie sercem przeświadczenie , że wszystko co się dzieje jest doskonałe i wspaniałe dla nas. Dziękuję Mary, Tomkowi i całej Jedności którą jesteśmy.
Asioha :)

Beloved One, all is as it ought to be and all is as felt in the heart. Nothing exists or happens that is not necessary. Everything has got a purpouse and is a patr of the Whole, we as Light go towards the Light of Love so feel with your heart, know that all is perfect and for us. Thank You Mary, Tomek and the whole of Oneness we are.
Asioha :)

Beloved that we are creating Oneness by simply being and living who we truly are.   Knowing  we are an aspect of the Source of all and so every kingdom   The plant kingdom everywhere on earth ad under the sea the elemental kingdom all beings of earth water air and fire and every human being is an aspect of Divine Self.  We as human beings complicate evolution so much by lack of Self Belief Self Trust and Self Love and by coming into our heart we simply know that we are so much more than this illusionary world has lead us to believe and now we know we are free beings who have no limitations and do create their own life from their heart .  Divine Love is the key  to all doors and the essence of our being and so the Oneness is eternally.  Peace Love and Harmony as we ascend to our new land Terra  Gaia     as One manifesting all    Thank you dearest Tomek and Asioha and all.   Divine Love  maryandalan PeLoHa

Ukochani którzy tworzymy Jedność poprzez poprostu bycie i życie tym czym prawdziwie jesteśmy. Wiedząc, że jesteśmy aspektem Źródła wszystkiego i każdego królestwa,  królestwa roślin wszędzie na ziemi i pod wodą, królestwa elementów, wszystkich istot ziemi, wody, powietrza i ognia, każda istota ludzka jest częścią Boskiego Ja. My jako ludzie komplikujemy ewolucje tak bardzo poprzez brak Wiary w Siebie, Zaufania Sobie i Miłości do Siebie a trafiając do włsnego serca my poprostu wiemy że jesteśmy czymś więcej, niż to w co ten iluzoryczny świat kazał nam wierzyć i teraz wiemy że jesteśmy wolnymi istotami bez ograniczeń i tworzymy własne życie z serca. Boska Miłość jest kluczem do wszystkich drzwi i esencją naszego jestestwa i tak Jedność jest wiecznie. Pokój, Miłość i Harmonia podczas naszego wznoszenia sie do nowej ziemi Terra Gaia jako Jedno manifestując wszystko  Dziękuje drogi Tomku i Asioha i wszyscy. Boska Miłość maryialan PeLoHa


Wednesday, 19 November 2014

Beloved One how do I live Divine Love by simply knowing    I have the right to love everyone and everything   I do not have the right to judge or shame or blame anyone for my life  because I  create my life.  As I live Divine Love I realise I is truly we and there fore all of this is so simple to live fully.  I love my Self so I become an aspect of all and therefore create the Divine Oneness    Loving one s Self is the key to creating Oneness and so it is  Thank you darling Tomek and Asioha and every aspect of Self    Oneness is Equality  is   PeLoHa maryandalan

Ukochana Jednio jak żyje Boską Miłością, poprostu wiedząc  Mam prawo do kochania każdego i wszystkiego  nie mam prawa osądzać obwiniac czy zawstydzać nikogo w moim życiu bo to ja tworze swoje życie. Kiedy żyje Boską Miłością zdaje sobie sprawe ze prawdziwie jestem wszystkimi i poprzez to zycie w pełni jest łatwe. Kocham Siebie i w ten sposób staje się aspektem wszystkiego i tworze Boską Jedność Kochać Siebie to klucz do tworzenia Jedności i tak to jest Dziekuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim aspektom Jaźni  Jedność Równość jest PeLoHa maryialan


Tuesday, 18 November 2014

Beloved One the word Divine has come into my heart more and more over the last little time.   Everything from the heart is Divine which simply means it is sent straight from our heart.   When it it not straight from the heart we find ourselves playing with it thinking yes thinking oh oh it has to be different /better??? Everything is Divine now that we have ascended and live in our knowing of our power our Divine Power all comes from deep within the Self.     In waking time and sleeping time we are Divine Beings living Divine Love and so be it.  Thank you darling Tomek Asioha and all aspects of the Divine Oneness that we are PeLoHa maryandalan

Ukochana Jednio słowo Boskość trafia do mojego serca bardziej i bardziej w ostatnim czasie. Wszystko z serca jest Boskie co poprostu znaczy ze wprost z niego jest wysyłane. Kiedy coś nie jest wprost z serca łapiemy sie na tym ze myślimy tak myślimy oh oh to musi być inaczej musi być inne/lepsze??? Wszystko jest teraz Boskie teraz kiedy wznieśliśmy się i zyjemy wiedząc o naszej mocy naszej Boskiej Mocy i wszystko pochodzi z głębi Jaźni. Czuwając i Śpiąc jesteśmy Boskimi Istotami zyjącymi Boską Miłością i tak niech będzie. Dziękuje drogi Tomku, Asioha i wszystkim aspektom Boskiej Jedności którą jesteśmy PeLoHa maryialan


Beloved One as we sit and are warmed my that amazing aspect of Self the Sun we give thanks for all that we are and are becoming   Moment by moment we walk the walk of the child that we are seeing all through our heart not our mind    We give thanks for our mind and know that the mind is that which seeks control and the heart is the One which shows us freedom.  Freedom simply to be the light and love that we are and so it is. Thank you darling Tomek and Asioha for your love expressed your way and to all Love and Gratitude for the realisation and knowing of the One that we be.   PeLoHa maryandalan  Beloved One shine your light as you walk simply smile and be

Ukochana Jednio kiedy siedzimy i ogrzewa nas ten wspaniały aspekt Jazni jakim jest Słońce składamy dzięki za wszystko czym jesteśmy i stajemy się Moment za momentem idziemy ściezką dziecka którym jestśmy i widzimy wszystko sercem a nie umysłem  Dziękujemy za nasz umysł i wiemy ze umysł szuka kontroli a serce ti Jedność która pokazuje nam wolność. Wolność by poprostu być światłem i miłością którą jesteśmy i tak to jest. Dziękuje drogi Tomku i Asioha za miłość wyrażaną na własny sposób i dla Wszystkich Miłość i Wdzięczność za uświadomienie i wiedze o Jedności, którą jesteśmy. Peloha maryialan  Ukochana Jednio lśnij swojim światłem na swojeje drodze i porostu bądz

Kochani tak dużo sie dzieje, tak wiele zmian, a w moich myślach widzę tyle nowych obrazów, tyle piękna, tyle miłości, tyle zmian, które nastąpią. Wszystko już jest, wszystko już następuje,  tylko jest to tak płynne, że aż niezauważalne. Wczoraj byłam w Warszawie w pieknym, cydownym, przepełnionym miłością przedszkolu Montessori dla dzieci autystycznych i nieautystycznych. Wczoraj nie było tam dzieci ani pań pszedszkolanek, a tyle cudownej energii unosiło się w pomieszczeniach tego miejsca, tyle spokoju, ciepła, miłości , która jest tam tworzona przez atmosferę, podejcie do "pracy", którą czuje się sercem, intencję i przez te małe istotki, które tam się bawią w wolności i akceptacji siebie.
Kochani, to było tak piękne przeżycie i poczułam i zobaczyłam wiele takich miejsc, takich "szkół", wiem że szkoły Montessori już istnieją, ale ja nie widziałam nazw Montessori czy innych. Jeszcze ich nie ma, jeszcze nie są stworzone, stworzymy je RAZEM, razem z tymi którzy w nie uwierzą. Kochana Mary, widziałaś i czułaś to już kilka lat temu , ja poczułam to wczoraj. To jest możliwe, to już istnieje i działa, a jak się nazywa, to nie ma znaczenia, bo tu chodzi o ludzi z otwartymi sercami a nie o budynki czy nazwy. Proszę, proszę, proszę wszystkich czujących sercem dzieci o kontaktowanie się ze sobą i tworzenie Jedności, Jedności która osłoni je przed starymi systemami i formami starego nauczania. Jeżeli Mari Montessori udało się w 1909 roku przekonać, zainteresować i porwać innych ludzi do swojego autorskiego programu nauczania, który dodam, że nadal funkcjonuje;) to czemu nam w 2014 ma się nie udać? Maria Montessori miała otwarte serce, wielką chęć tworzenia nowego i cudowną umiejętność obserwowania dzieci i ich potrzeb. Nasze dzieci też potrzebują Nowego!!!!! Nowego na te czasy !!!! Stwórzmy to!!!! OTWARTE SERCE, WIARA I BYCIE TYM - to droga do stworzenia wszystkiego!!!!
Dziękuję kochanej Mary za cierpliwość i wiarę w nas ;)  Mari Montessori i wielu innym za odwagę pokazania światu swoich pomysłów i realizację ich. Dziękuję Ani i Madzi za możliwość poczucia pięknej energi przedszkola pełnego Aniołów ;) Dziękuję kochanemu Pomocnikowi Tomkowi ;) i całej Jedności. Kocham Was i czuje, jak wiele serc się otwiera ******
Asioha:)

Beloved there is so much happening, yes many changes, and in my thoughts I see so many new images, so much beauty, so much love, so many changes which will come. All is there, all is arriving, only it is so fluent that almost unnoticable. Yesterday I was in Warsaw in a beautiful, filled with love Montessori kindergarten for children with autistic and not. Yesterday there was no children there no teachers but so much beautiful energy was present in the rooms there, so much peace, warmth and love which was created by the work atmosphere and approach to the heart felt "work", intentions and these little beings, which play there in freedom and self acceptance.
Beloved, it was such a beautiful experience and I felt and saw many such places, such "schools", I know that Montessori schools existed but I have never seen the name or other names. They are not there yet, they are not created yet, we will create them TOGETHER, alongside those who will believe in them. Dearest Mary, you have seen it and felt it years ago, I felt that yesterday. This is possible this already exists and works, whatever name you give it is irrelevant because it is about people feeling with their hearts and not buildings or names, Please, please, please all who feel the children connect and create Oneness, Oneness that will protect them against the old systems and forms of old fashion education . If Mari Montessori  succeeed in 1909 to intrest and engage people to take part in her individual form of education, which I may add still functions ;) why wouldn't we, in 2014, succeed? Mari Montessori had an opened heart, great motivation to create new and the marvelous ability to observe the children  and their needs. Our children need the New as well!!!!! The New for New times !!!! Let us create it !!!! OPEN HEARTS, THE FAITH AND BEING IT - that's the wa to create all !!!!
Thank You dear Mary for the patience and faith in us ;) Mari Montessori and many others for introducing their ideas to the world and realising them. Thank You Ania and Madzia for the ability to feel that beautiful energy of a kindergarten of Angels ;) Thank you dear Helper Tomek ;) and the whole of Oneness. I Love You and i feel many hearts opening ******
Asioha;)


Sunday, 16 November 2014

Beloved One walk as a child looking at everything through your heart in awe and wonder and without wanting to give it a name    We will find words are unable to describe what we heart see and know and we will feel this great sigh of relief and we will simply know we are home.  When we live in the joy of being without expectations of this happening or that happening we have consciously realised we create our reality in the moment and so nothing will happen until we create and so be it.   Of late I have slept and every time I awake I know change in this being has taken place and I give thanks from deep within this being . The simplest way to say this is I sleep and we awaken. And so it is Thank you darling Tomek and Asioha and all aspects of Self   Love Love Love maryandalan PeLoHA lives


Ukochana Jednio krocz jak dziecko patrzące na wszystko sercem w zachwycie i podziwie bez potrzeby nazywania i pożądania Zrozumiemy ze słowa nie są zdolne opisać co my serca widzimy i wiemy i odczujemy ten oddech ogromnej ulgi kiedy poprostu poczujemy że jesteśmy w domu. Kiedy żyjemy radością bycia bezz oczekiwań że to czy tamto sie wydarzy to siwadomie zdaliśmy sobie sprawe że tworzymy naszą rzeczywistośćw tym momencie więc nic się nie stanie dopuki my tego nie stworzymy i tak niech bedzie. Od jakiegoś czasu kiedy po śnie budziłam sie zawarzałam zmiany jakie zaszły i dziękowałam z głębi własnego jestestwa. Najprostrzym sposobem na określenie tego to powiedzieć że kiedy JA śpi my się budzimy. I tak to jest dziekuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim aspektom Jazni  Miłość Miłość Miłość maryialan PeLoHa zyjeKochani, dostałam tyle miłych słów i tyle cudownej energi od Was od kiedy pisze z Mary na blogu. Dziękuję Wam bardzo :) Proszę uwierzcie w siebie, w swoje możliwości, twórzcie swoje z serca, nie bójcie się, nie wstydźcie się siebie i swoich uczuć. Każdy jest cudownie indywidualny by pokazać swoje serce na zewnątrz kiedy poczuł je wewnątrz :) Odwagi moi kochani, bo jak nie Wy to kto? Żyjemy w pięknych czasach transformacji, Światło, Miłość, Pokój i Harmonia są w nas, a kiedy w codziennym życiu będziemy się nią dzielić,  bedziemy przykładem dla innych by uwierzyli w siebie, by miłość się rozprzestrzeniała i tworzyła Gaje. Oczywiście, że każdy ma swój rytm, czas i wolną wolę, pamiętajmy że wszyscy jesteśmy częścią JEDNOŚCI i wszyscy mamy w sobie serce, które czuje to samo - Miłość. Miłość bezwarunkową, która jest w nas nawet jeśli o tym zapomnieliśmy, ona tam jest i spokojnie czeka kiedy ją znów odkryjemy jako ludzie, uwierzymy w siebie i będziemy tymi, którymi zawsze byliśmy i jesteśmy- Boskimi istotami Światła stworzonymi z Miłości. Dziękuję kochana Mary, że jesteś i dziękuję Tomkowi , że jest i dziękuję moim kochanym, których mam blisko siebie i Wszystkim dziękuję , że są :)
Asioha:)

Beloved, I have received so many kind words an so much wonderful energy from You when I write on Mary's blog. Thank You very much :) Please believe in yourself, in your abilities, create from the heart, do not be afraid, do not be ashamed of yourself and your emotions. Everyone is wonderfully individual in their showing the heart outside when it is fully felt inside :) Have courage my dears, If not you, who then? We live in the beautiful times of transformation, Light, Love, Peace and Harmony and whene we share all this in everyday life we will become an example to others so that they to can believe in themseleves, so that love spreads and creates Gaia. Obviously everyone has their own rythm, time and free will, remember that we are all part of ONENESS and we all have hearts, which feel in the same way - Love. Unconditional Love which is present in us even if we have forgoten it, it is there and waits peacefully to be rediscovered by us as human beings, believe in ourselves  and be the ones we have always been - Divine beings of Light created by Love. Thank You beloved Mary forbeing thank you Tomek and thank you my beloved, close to me and all, for being :)
Asioha:)Saturday, 15 November 2014

Beloved One all love to all for all.  When we wake in the morning we call the names of loved ones and then say a mantra of gratitude for transformation of our physical form which is light filled and totally new.  Then while my darling Alan exercises I sit in the silence and look out on nature and know this is perfection I look at and I have the eyes to see the nose to smell and the ears to hear the silence so all is happening and flowing from the heart and I feel warm I feel loved I feel safe and I reflect the little child who felt that way sitting conversing with her darling father and with darling Jesus.   So in this moment I can know the Oneness of all aspects of Self every being in every universe all of nature the insect world the animal world the rock world the sea world and I truly  know and enjoy Peace Love and Harmony    Thank you darling Tomek and Asioha and all for the Love Love Love the essence of    all     maryandalan


Ukochana Jenio cała miłość dla wszystkich za wszystko. Kiedy budzimy się rano wołamy imiona ukochanych i mówimy mantrę wdzięczności za transformacje naszych fizycznych form które wypełnione są światłem i całkowicie nowe. Potem kiedy mój drogi Alan ćwiczy siadam w ciszy i patrze na zewnątrz na naturę i wiem że patrze na doskonałość i posiadam oczy by patrzeć nos by czuć i uszy by słyszeć cisze wiec wszystko się dzieje i płynie z serca i czuje ciepło czuje się kochana i czuje się bespieczna i wspominam małą dziewczynkę która czuła się tak samo siedząc i rozmawiając z ukochanym ojcem i ukochanym Jezusem. Tak więc w tym momencie mogę czuć Jedność wszystkich aspektów Jaźni każej istoty w każsy muniversum całą naturę świat insektów zwierząt, skał, świat morza i prawidziwie wiem i cieszy mnie Pokój Miłość i Harmonia  ziekuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim za Miłość Miłość Miłość  esencje   wszystkiego   maryialan
"Słowo"
Przez długi czas twierdzono, że słowo wypowiedziane na głos ma największą siłę energetyczną, że jeśli mówimy do kogoś gardłem to energia płynie mocniej. Ostatnio doświadczam czegoś zupełnie innego kochani. Im mniej mówię gardłem tym więcej słyszę i więcej czuję środkiem siebie. Przez kilka dni nie mówiłam na głos prawie wogóle, poczułam że nie chcę mówić na głos, że mówienie na głos mnie męczy, że tracę dużo energi, wiec się wyłączyłam ;) I rozpoczęłam mówienie w  myślach, rozmawiałam i prowadziłam dialogi z wieloma osobami, czułam przepływ energi, jej siłę i jej cudowną prędkość światła. Niesamowite jest to, że energię tych wszystkich słów czułam w swoim środku, przeżywałam je w środku, czułam ich ogromna siłę, która nie wypuszczona gardłem zostawała we mnie i energetyzowała moje całe ciało. Nie czułam zmęczenia ani wyczerpania , to była czysta energia płynąca z serca do serca. Tak samo jest z pisaniem, słowa płyną w moich myślach, nie mówię ich na głos, wtedy czuję ich siłę, która dotrze do Was i poczujecie ją kiedy przeczytacie. Zastanówcie się jak czytacie? W myślach czy na głos? I, co czujecie kiedy czytacie? Te odczucia, to  energia kochani, to niewidzialna nitka która łączy nas w danym momencie.
I, tak kochana Mary masz w zupełności rację pisząc o telepati, że będzie to nasz nowy język serca!!! Kiedy odkryjemy te możliwości rozmów w myślach, przestaniemy mówić na głos, przestaniemy nawet pisać, bo energia myśli serca jest szybsza i zdecydowanie silniejsza.
A ,uśmiech, który wywołam teraz na Waszych twarzach swoją przekornością w doświadczeniu :  że od 3 dni kiedy znów używam głosu gardła, właśnie mam infekcję gardła i kaszel.
I, po co mi to było???? ha ha ha ha
już wiecie, że energia popłyneła i jest teraz na Waszych ślicznych twarzach w postaci :) :) :) :) :) :) :)
Kocham Cię Mary i kocham Cię Tomku i Kocham Was wszystkich i niech ta energia miłości płynie w sercach nas wszystkich.
Asioha :)


'Word'
For a long time the believe was held that the spoken word has the greatest energy power, that if we speak using our throats the energy flows stronger. Lately I've experienced something completely different my beloved. The less I speak using my throat the more I hear the more I feel within me. For couple of days I had ceased to speak all together, I felt that I wish not to speak aloud, that it tiers me, that I loose a lot of energy, strength and the speed of light. What is truly amazing is that I felt the energy of the words within me, I lived it within, I felt their power that unreleased via my throat power stayed in me and filed my body with energy. I felt no waerieness nor exhaustion, it was a pure energy coming from heart to heart. The same thing is with writing, the words flow in my thoughts, I do not say them aloud, then I can feel their power, which is reaching you and then you can feel it too when reading. Think how you read? in silence or aloud? And what do you feel when you read? These feelings are the energy, an invisible thread connecting us in any given moment.
And, yes my darling Mary you are correct writing about telepathy, and that it will be our new language of the heart!!! When we discover these abilities to communicate our thoughts directly we will stop speaking we will no longer even write because the heart felt energy is faster and stronger.
Ah, a smile, which I'm going to evoke on your faces with something contrary to what I said: for 3 days now when I started to use my voice again I just got an infection an a cough.
Now why did I need that??? ha ha ha ha
You already know that the energy flown and is now with you in the form of :) :) :) :) :) :) :)
I Love You Mary and Tomek I Love All of You and let that energy of love flows in our hearts.
Asioha :)


Friday, 14 November 2014

Beloved One we are asked to stay in the now. And when we are listening to radio or watching TV (and when we do this so rarely)there are lines or a break for some fear about something or other   We use this to simply say love to all light to all and have no opinion or judgement which gives us such freedom as we don t feel to fix which is head that we won t be guided by any  more. We give thanks for all that we are presented with and say mantras during our waking time at bed time and waking time  to hold us in the Light.  Move more and more into heart listening and heart speaking and enjoy the silence. Love is the essence of our being and our original contract agreement made eons ago to live in Light and Love as equals is NOW. Our gratitude and love to Tomek Asioha and all aspects of Self   We are One and more and more consciously it is so. PeLoHa maryandalan

Ukochana Jednio jesteśmy proszeni o pozosatanie w teraz. I kiedy słuchamy radia czy oglądamy TV (a kiedy to robimy to tak zadko) i spotykamy sie z wiadomościami czy przerwami na jakiś strach  o jedną lub drugą rzecz  Uzywamy tego poprostu by poiwiedzieć kocham wszysko światło wszystkiemu i nie mamy opinii ani osądów co daje taką wolność ze nie czujemy potrzeby fiksowania głowy na czymś co juz nie be nam słuzyło. Składamy podziękowania za wszystko co nam podarowane i mówimy mantry kiedy czuwamy i kiedy udajemy się na spoczynek by utrzymywać się w Świetle. Bardziej i bardziej w serce słuchając mowy serca i ciesząc się ciszą. Miłość jest esencją tego czym jesteśmy a nasze oryginalne kontrakty zawarte wieki temu by zyć Miłością i Światłem jak równi TERAZ. Nasza wdzięność dla Tomka i Asioha i wszystkich aspektów Jaźni  Jesteśmy Jednością bardziej i bardziej swiadomie i tak to jest. PeLoHa maryialanThursday, 13 November 2014

Beloved One we are all being asked to perceive all that is happening in our immediate life and outer life through our heart.  When something presents as what we know as other than perfect we look through our heart and embrace whatever it is that has been presented.  In the outer world we do exactly the same.  What presents as anything less than perfect we sound through it breathe through without judgement or trying to fix it and send love and light to all. This is the way of the now to know that with our loving focus on whatever is presented all becomes perfect and by perfect we mean sings in our heart and is lived with in ease and grace. In loving gratitude to darling Tomek for Asioha and to all who simply by reading these words with their heart create the Oneness and so it is.   In love and gratitude from the bottom of our heart PeLoHa maryandalan


Ukochana Jednio jesteśmy wszyscy proszeni o to by postrzegać wszystko co dzieje sie w naszym bespośrednim zyciu i zyciu na zewnątrz porzez nasze serce. Kiedy coś pojawia sie i wiemy o tym że niue jest to doskonałe popatrzmy przez nasze serce i przyjmijmy cokolwiek to jest co zostało nam podarowane.  W swiecie zewnętrznym postępujmy dokładnie tak samo. Co przejawia sie jako niedoskonałe brzmijmy przez to oddychajmy  przez to bez osądów czy próbowania naprawiania i wysyłajmy miłość i swiatło wszystkiemu. Oto jest droga na teraz wiedzieć ze kiedy skupiamy naszą miłość cokolwiek sie nie pojawi stanie sie doskonałe z doskonałe to znaczy spiewające nam w sercu i przeżywana z łatwością i łaską. Miłość i wdzięczność dla Tomka dla Asioha i dla wszystkich którzy zwyczajnie czytają te słowa sercem i tworzą Jedność i tak to jest. Z miłością i wdzięcznością z głębiserca PeLoHa maryialan  MIŁOŚĆ NIE BOLI, OCZEKIWANIA TAK
Zastanówcie się czy macie i jakie macie oczekiwania do swoich najbliższych, bliskich i dalszych, jakie macie do siebie? I Zastanówcie  się dlaczego ktoś ma robić coś, tylko dlatego bo my oczekujemy,  bo my chcemy?
- Bo nas kocha??? Bo nas lubi??? Bo jesteśmy dla tej osoby ważni??? Bo czegoś od nas potrzebuje??? Itd...
Posłuchajcie Waszych odpowiedzi w ciszy...Jeśli pozwolicie sobie na chwilę zastanowienia, to przyjdą do Was odpowiedzi skąd biorą się  OCZEKIWANIA...

Oczekiwania moi Kochni biorą się z braku Akceptacji siebie i drugiego człowieka.
Mimo tego, że wiemy, że każdy z nas jest inny, oczekujemy a czasami wręcz wymagamy by ludzie robili to co chcemy, a kiedy tego nie robią obrażamy się, kłócimy, rozstajemy, lub  milczymy-czekając aby w końcu, kiedyś spełnili nasze oczekiwania. Zbieramy te nasze wszystkie
 oczekiwania w sobie i stajemy się Ofiarami Swoich Oczekiwań.
Wchodzimy w jakieś dziwne gry emocjonalno- manipulacyjne z ludźmi tylko po to, żeby w konsekwencji zrobili to, czego od nich oczekujemy, to co chcemy, zapominając o tym że ONI NIE MUSZĄ TEGO ROBIĆ I MAJĄ DO TEGO PRAWO!!!! NIKT NIC NIE MUSI!!!!
Tylko my o tym zapomnieliśmy!....
Zapomnieliśmy że każdy ma prawo do BYCIA SOBĄ,  zapomnieliśmy co to jest AKCEPTACJA!!!
Zapomnieliśmy o wielu rzeczach jako ludzie...
Zapomnieliśmy o tym, że Miłość nie polega na udawadnianiu jak mocno się kocha, kto ile dla kogo zrobi, jak bardzo się poświęci. TO NIE MIŁOŚĆ!!!!! Kochani. Miłość nie boli, Miłość  nie chce zmieniać, Miłość nie stawia warunków, Miłość nie oczekuje!!!!
MIŁOŚĆ KOCHA I AKCEPTuJE
Czas sobie o tym przypomnieć...
To piękne uczucie tak czuć Miłość. Ja bardzo za taką miłość dziakuje Mary :)
Dziękuję również Tomkowi naszemu kochanemu Pomocnikowi w wyrażaniu naszej Miłości w słowach :)
 Asioha :-)

LOVE DOES NOT HURT, EXPECTATIONS DO

Think if you will, weather you have expectations and what sort of expectations are they, towards those close to you, and those far away, what do you expect from yourself? And think why would anyone do certain things just because we expect them to, because we want to?
Because they love us??? Because they like us??? Because we are important to them??? Becaouse they need things from us??? ETC...
Listen to your answers in silence...If you allow yourselves a moment of reflexion, the answers as to where EXPECTATIONS originate from will come...
 

Expectations my Beloved come from lack of acceptance of self and others.
Even though we know that each one of us is individual we expect, often times demand others to do our will, and when they do not we are offended ,we quarrel, break up, or we persist in silence until that other person complies with our whims. We collect these expectations until we became Their Victims.
We play some weird emotional games of manipulation with people only to make them do what we expect, forgetting that THEY DO NOT HAVE TO DO THESE THINGS AND THEY HAVE THE RIGHT NOT TO!!!! NOBODY HAS TO DO ANYTHING!!!!
We only forgot about that!.....
We have forgotten that everyone has the right to BE THEMSELVES, we forgot what does it mean to ACCEPT!!!
We, as humans forget about a lot of things...
We have forgotten that Love is not about how strong we show it, and how much one does for another, its not about sacrifices.THIS IS NOT LOVE!!!!Beloved. Love does not hurt, Love does not loot to hurt, Love does not make demands, does not expect!!!!
LOVE LOVES AND ACCEPTS
It is time to remind ourselves about that...
It is beautiful to feel Love. I thank for that love to you Mary :)
Thank you Tomek our Helper in expressing Love in words :)
 Asioha :-)


Wednesday, 12 November 2014

Akceptacja, Spokój, Intencja, Odkrycie, Harmonia, Agape(Miłość Bezwarunkowa), to cudowne stany bycia , które swoją wielowymiarowością prowadzą do Gai. Akceptacja siebie i innych takimi jakimi są jest największym wyrazem miłości jaką możemy dać sobie i innym. To uczucie wolności, które nas unosi do bycia ponad podziałami, życia bez  hierarchii, schematów i starych struktur. To bycie sobą bez leku przed oceną, to bycie sobą bez oceniania innych, to wewnetrzny spokój, który rozpieszcza nasze ciało, to intencja miłości i jedności, która płynie we wszystkim co robisz, tworzysz i czym jesteś, to odkrywanie i odczuwanie w ciałach naszego wewnętrznego Światła, to uczucie harmonii wynikające z tego połączenia, by poczuć PEŁNIĘ czyli JEDNOŚĆ z innymi w wielu wymiarach naszego Jestestwa.
Gaja jest w nas, tworzymy Ją każdego dnia gdy akceptujemy z miłością czując, że jesteśmy Jednością. Dziękuję kochana Mary, dziękuję kochany Tomku i dziękuję kochanym Wszystkim z Miłością i Jednością, którą czuję w moim sercu.
Asioha :)


Acceptance, Peace, Intention, Discovery, Harmony, Agape(Unconditional Love), a wonderful states of being, which by their multidimentional aspects lead to Gaia. Self-acceptance and acceptance of others the way they are is the greatest expression of love we can give to ourselves and others. Its the feeling of freedom which elevates us to be beyond divisions, life without hierarchy, schematics and structures. It's being self without fear of judgement it's being self without judging others, it's inner peace, which caresses our bodies, it's the intention of love and oneness,which flows through everything you do, create and are, it is discovering and feelig our inner Light, it is the feeling of harmony flowing from connectedness, to feel COMPLETE which means ONE with others in many dimensions of our Being.
Gaia is in us, we create Her everyday when we accept with love , feeling that we are One. Thank You beloved Mary, thank you Tomek and thank you All with Love and Oneness I feel in my heart.
Asioha :)
Beloved One as we move across the rainbow bridge to live our lives in Gaia we realise more and more that in the acceptance and allowance of  coming from our heart with every step we take all falls into place with ease and grace.   We have realised from our inner knowing that if we let go of the idea notion that we as human beings only steer the boat we realise that the boat keeps on stopping or getting bogged down and so this is what we create   When we step back and allow the love flow from our inner knowing all flows with absolute ease and grace.When we align with our light filled body and mind we live what we came here for eons ago and made a contract to be of service as never before as we with our Mother Earth ascend to live and be in Gaia the land we have created in absolute love and light the wondrous land of equality and Peace Love and Harmony   We celebrate the One that we are and are becoming more and more moment by moment with the conscious realisation all is as we create so focus on the flow of love all ways   thank you darling Tomek And Asioha and all aspects of the One Love Love Love maryandalan

Ukochan Jednio kiedy tak przemierzamy tęczowy most by żyć nasze życia w Gaii zdajemy sobie sprawę bardziej i bardziej że pozwalając i akceptując to co pochodzi z naszych serc z każdym krokiem, któy bierzemy wszystko układa się na miejscu z łatwością i łaską. Zdaliśmy sobie sprawe z naszego wewnętrznego przekonania, że jeśli odpuścimy pomysł że kiedy my jako ludzkość sterująca zaledwie okrętem zdamy sobie sprawe że okręt grzęźnie i to jest to co tworzymy  Kiedy odstąpimy i pozwolimy miłości płynąć z naszego wewnętrznego przeświadczenia wszystko płynie z absolutną łatwością  i łaską. Kiedy zrównamy sie z naszym wypełnionym światłem ciałem i umysłem bedziemy żyć tym po co przyszliśmy tu wieki temu i zawarliśmy kontrakty by służyć jak nigdy przedtem kiedy my i Matka Ziemia wznieśliśmy się by żyć w Gaii krainie którą stworzyliśmy z absolutnej miłości i światła wspaniałą kraine róewnosci  Pokoju Miłości i Harmonii  Świętujemy Jedność którą wszyscy jesteśmy i stajemy się bardziej i bardziej moment za momentem ze świadomością że wszystko jest takie jaki tworzymy więc skupiajcie się zawsze na przepływie miłości dzięki drogi Tomku i Asioha i wszystkim aspektom Jedni Miłość Miłość Miłość maryialan


Tuesday, 11 November 2014

Beloved One yes on the 11.11.14 heart feels to ask that we all speak our truth with love in all situations and circumstances.  It is by putting out our heart felt truth we can help raise consciousness in a way we have never experienced before in that the understanding of our truth is felt by the heart bypassing the mind which we love and give thanks for and the mind loves to analyse and use logic. The heart simply knows and I used to say feels now I know it is simply the truth of the Oneness and so it is heard from our heart and is home again.   This time is a time of being still and interacting with all whom we know are ready to hear the truth of the One that we are now.  Please share with one another how your physical body is changing for it is different for all of us as we are individuals and this is a new walk for everyone.  We are ascending with our beautiful human form and there is no book that can be written on exactly how this is happening for all of us who together as One are creating Oneness Equality and Abundance.   Meditate on the Power of One the Loving Power of One the One without limits and forever expanding and coming from our heart and so it is    In love and gratitude to darling Tomek and to Asioha and to all aspects of our Oneness.   PeLoHa all ways maryandalan love love love

Ukochana Jednio w dniu 11.11.14 serce czuje by zapytać czy wszyscy mówimy nasza prawdę z miłością w każdej sytuacji i okoliczności. Poprzez ujawnienie prawdy odczuwanej przez serce możemy pomoc wznieść świadomość w sposób w jaki nigdy wczesniej nie doswiadczylismy naszej prawdy, która czuje serce pomijając umysł, który kochamy i za który dziękujemy , a umysł kocha analizować i myślec logicznie. Serce po prostu wie i zwykłam mowić ze czuje teraz wiem ze to po prostu prawda Jedności i tak jest właśnie słyszana z serc naszych i znów jest w domu. Ten czas to czas pozostania w bezruchu i w kontakcie ze wszystkimi o których wiemy ze są gotowi usłyszeć prawdę Jedności która teraz jesteśmy. Proszę podzielcie się z każdym jak wasze ciało fizyczne się zmienia dlatego ze jest to proces inny dla każdego z nas, a to jest nowa droga dla każdego indywidualnie.Wzrastamy swoimi pięknymi ludzkimi formami i nie ma książki która mogłaby opisać jak dokładnie to się dzieje dla nas wszystkich, którzy razem jako Jednia tworzymy Jedność Równość Obfitość. Medytujcie o sile Jedni ukochanej mocy Jedności Jedności bez granic wiecznie się rozrastajacej i pochodzącej z naszego serca i tak właśnie jest. W milosci  i wdzięczności  dla kochanego Tomka i Asi i wszystkich aspektów naszej Jedności. PeLoHa zawsze i w każdy sposób maryandalan miłość miłość miłość

Today the post was translated into Polish by Emilia Górska :) Thanks for the help :)
Dziś post został przetłumaczony na polski przez Emilie Górską :) Dziękuje za pomoc :)

Monday, 10 November 2014

Beloved One I am we are One    What does this mean? It simply means when we draw breathe it is one breath when we speak it is one voice. Then the equality of who we truly are is lived and there judgement can not live in our lives any more.  We look out on the outer world with love and we forgive all we love all. We send love each day to every prisoner in every jail in the world and we forgive them that is our birthright to love not  judge. Each prisoner will choose from free will to use or not our love our light we will give without expectations.  To  every being in pain and who believes this is how life is to be experienced we send love and light again to use as they will this way their Divinity their God being guides and we step back without expectations and so it is. This is now the time of Divine Creation everything created from our heart because our beautiful brain likes to control and control is no longer who we are.   Live the Oneness be the Oneness simply by being thee.  Love and accept every part of thee the body mind and soul simply allow the Divine the God/Goddess within to guide and we will live in Peace Love and Harmony and yes absolute joy.  In loving gratitude to Tomek for his love expressed his beautiful way for Asioha and to all of my Heart we are so One in this moment and eternally    Love and Light maryadalan


Ukochana Jednio ja jestem my jesteśmy Jednym   Co to oznacza?  To poprostu oznacza ze kiedy bierzemy oddech to jest jeden oddech kiedy mówimy to jednym głosem. Wtedy równość tego kim naprawde jesteśmy jest przeżywana i osądy nie mogą istnieć w naszych życiach już więcej. Spoglądamy na zewnętrzny świat z miłością i wybaczamy wszystko kochamy wszystko. Wysyłamy miłość co dzień do kazdego więźnia w każdym więźieniu na świecie i wybaczamy im bo to nasze przyrodzone prawo kochać nie osądzać. Każdy więźień wybierze z wolnej woli zaakceptować czy odrzucić naszą miłość nasze światło które damy bez oczekiwań. Każdej istocie w bólu, które wierzą, że tak należy przeżywać zycie również wysyłamy miłość i światło które spożytkują według własnej woli bo to jest sposób w jaki ich Boskość ich Bóg kieruje nimi a my odsuwamy się bez oczekiwań i tak to jest.  Teraz jest czas Boskiego stworzenia tworzenia wszystkiego z serca ponieważ nasz piękny mózg lubiący kontrolować i kontrolować nie jest już tym kim my jeśteśmy. Żyjcie Jednością bądzcie Jednością poprostu bądzcie sobą. Kochajcie i akceptujcie każdą część waszego ciała umysłu i duszy poprostu pozwalajcie Boskości w sobie Bogu/Bogini wewnątrz was prowadzić a bedziemy żyć w Pokoju Miłości i Harmonii i ,tak w absolutnej radości. Miłość i wdzięczność dla tomka za jego miłość wyrażaną na swój piękny sposób dla Asioha i dla całego mojego Serca jesteśmy tak bardzo Jednym w tym momencie i wiecznie  Miłość i światło maryialan Na wstępie chcę bardzo podziękować Kochanej Mary i Kochanemu Tomkowi za to, że mogę tu być :)  To były jedne z najbardziej wzruszających dni w moim dotychczasowym życiu. DZIĘKUJĘ ****

" Kocham Siebie, Wierze w Siebie, Ufam Sobie "

Tak wiele zadziało się przez te trzy dni Kochani i dla mnie i dla niektórych z Was ;) i czuję, że dla wielu innych, których nie znam. Płyneła w tych dniach piękna i silna energia Miłości i Jedności. Kiedy kochamy siebie, wierzymy sobie i ufamy sobie nasze serca czują spokój i cudowne uniesienie i nic "złego" nas nie spotyka, nic ani nikt nas nie rani, nie cierpimy. Wiem to, bo Pokochałam Siebie, Uwierzyłam w Siebie i Zaufałam Sobie, sprawdziłam to, a teraz żyję w ten sposób i jestem tym od jakiegoś już czasu, więc jest to możliwe Kochani. Wiele razy słyszę od Was, że to nie jest takie proste kochać, wierzyć i ufać sobie. Kochani, a czy proste jest dla Was siebie nie kochać? Pozwalać się ranić? Dawać komukolwiek przyzwolenie by traktował Was źle? Myśleć o samym sobie, że jesteście mniej ważni czy gorsi?
Czy to naprawdę jest łatwiejsze????
Nie istnieje nic łatwego czy trudnego. Kochani, istnieje tylko NASZ WYBÓR  jak będziemy siebie traktowali, kim będziemy dla siebie samych? UWIERZCIE W SIEBIE !!!!! POKOCHAJCIE SIEBIE TAK SAMO MOCNO JAK KOCHACIE SWOICH NAJBLIŻSZYCH!!!!! Nie bardziej i nie mniej tylko tak samo.
Kiedy pozwolicie sobie zajrzeć w głąb siebie i poczuć swoje Serca, zobaczycie w nich Miłość, Równość, Akceptację i Jedność ze wszystkim i do wszystkich ale przede wszystkim do siebie samych :) To jest możliwe!!!! Od czego zacząć?  Proponuję od ciszy, w której ukryta jest furtka do Naszych Serc.
CISZA...
Dajmy sobie choć trochę...
Pozwólmy sobie na więcej...
Zaufajmy sobie w pełni...
, a dowiemy się gdzie wzrasta nasza dusza...
                                                   Asioha :)


To begin with, I would like to thank Beloved Mary and Tomek for the opportunity to be here :) This was one of the most touching days of my life. THANK YOU ****

'I Love Myself, I Believe in Myself and I Trust Myself'

Yes, a lot has happened over the last three days for me and for some of You ;) I feel, that for many others, I know not. There was an influx of beautiful and powerful energy of Love and Oneness. When we love ourselves, we believe ourselves and trust ourselves our hearts feel peace and elation and nothing "bad" is happening to us, nothing and no one is hurting us, there is no suffering. I know that because I Loved Myself, I Believed Myself and I Trusted Myself, I have put that to the test, and now I live it for some time now so it is possible Beloved. I have heard many times from you that it is not that simple to love, believe and trust yourselves. Beloved, is it simpler not to love? Allowing to hurt yourself? or giving others the permission to treat you wrong? Thinking of yourself that you are unimportant or insignificant? Is it really easier????
There is no thing easy or difficult. Beloved, there is only OUR CHOICE how we treat ourselves, how are we going to be for ourselves? BELIEVE IN YOURSELVES !!!! LOVE YOURSELVES THE SAME WAY YOU LOVE THOSE CLOSE TO YOUR HEART !!!! No more No less, equally. When you allow to look deep within yourselves and feel your Heart, you'll feel Love, Equality, Acceptance and Oneness with all and to all but foremost to yourselves :) This is possible !!!! Where to start? I suggest Silence, that's the gateway into our Hearts.
SILENCE...
Lets give ourselves a little...
Lets allow ourselves a little more...
Let us trust ourselves fully...
, and we will know where our souls ascend...
                                                 Asioha :) Sunday, 9 November 2014

Beloved One my heart is singing as I feel excited about this new walk I am writing from my heart as I receive and will join with Asioha  (who was Asia)  We  have known our soul connection forever and physical connection began some years ago.   It is about laying the foundations of walking living and being in Gaia as we have now ascended and have let go of our loving Mother Earth who has now ascended and we are in love and gratitude for all we have experienced and lived fully here on Earth before ascending.   We now will walk the walk on living with the knowing of who we truly are    We are Divine beings walking in a beautiful human body and we are all students learning how to live a life without limits.   By believing in the powerfull being that we are  we will continue to create the Oneness that we contracted to do eons ago.  We will move as beings living in love and when we dont feel the love in any circumstance we will move away and breathe without judgement   Speak our truth in love and never with judgement of another and have no fear    Plant the seeds that your heart guides you to plant and so be it    So beloved One that we are I give thanks for Asioha 's joining in love and of course to our darling Tomek and to all aspects of who we are   Live the Love and be who you are and realise all we can be with ease and grace   Love to all from maryandalan who walk as One and are consciously One


Ukochana Jednio moje serce śpiewa bo czuje się podekscytowana tą nową drogą Pisze z serca i raduje sie mogąc połączyć siły z Asioha (która była Asią) Znałyśmy swoje połączone dusze od zawsze a nasze fizyczne połączenie znalazło sie kilk lat temu. Hodzi tu o połoenie fundamentów do wkroczenia, życia i bycia w Gaii jako ze teraz wznieśliśmy się i odpuściliśmy naszą Matkę Ziemie, która teraz wzniosła się i jesteśmy przepełnieńi miłością i wdzięcznością za wszystko czego doświadczyliśmy i w pełni przeżyliśmy na Ziemi przed wzniesieniem sie. Teraz bedziemy szli drogą życia wiedząc kim naprawde jesteśmy  Jesteśmy Boskimi istotami podróżującymi w pięknych ludzkich ciałach i wszyscy jeteśmy uczniami uczącymi się jak wieść życie bez ograniczeń. Wierząc w potężne istoty którymi jesteśmy będziemy kontynuować tworzenie Jedności, którą zgodziliśmy się stworzyć wieki temu. Bedziemy poruszać się żyjąc miłościa a jeżeli w jakichś okolicznościach nie bedziemy czuli tej miłości to poprostu odsuniemy sie i bedziemy oddychać bez osądzania  Mówcie prawdę z miłością a nigdy nie osądzając innych i nie bójcie się   Rozsadzajcie nasiona które wasze serce dyktuje wam rozsadzać i tak nich bedzie  Tak wiec ukochana Jednio , którą jesteśmy dziękuje za to że Asia przyłączyłą się do mnie z miłością i oczywiście dla naszego Tomka i dla wszystkich aspektów tego czym jesteśmy Żyjcie Miłością i bądzcie kim jesteście i zdajcie sobie sprawe zewszystkiego czym mozemy sie stać z łatwością i łaską  Miłość dla wszystkich od maryialana którzy idą jako Jedno i świadomie są Jednym 


Miłość i Wdzięczność, która jest wieczna :)

Mary i Alan to cudowne Anioły, które pojawiły się na mojej drodze kilka lat temu,swoją bezwarunkową miłością otworzyli mi serce.
Asioha powstała w procesie transformacji Peloha mojej duszy,ciała i umysłu w Asioha. Dzięki PeLoHa odnalazłam swoją świetlistą tożsamość,którą jest Asioha.
Dzięki Alanowi Earl w 2007r. poznałam i przez parę lat praktykowałam masaż PeLoHa. Cudowna Energia i Ciepło Alana ujęte w Jego autorskim masażu Peloha zawsze było, jest i będzie dla mnie przykładem. Dzięki niemu odkryłam swój potencjał w dotyku ludzkich ciał i przez kolejne lata nieświadomie dla mnie, powstawał mój autorski masaż Asioha. Uświadomił mi to Alana w 2012r i od tamtej pory nie ustaję w jego rozwoju i odkrywaniu coraz to nowych przestrzeni. Dziękuję Ci Kochany :)
Mary..... Oh, moja Mary....kiedy wypowiadam w myślach Twoje imię, zaczynam czuć Twoją energię i  łzy wzruszenia i miłości jaką Cię darzę napływają mi do oczu, a ciepło rozlewa się wewnątrz mnie błyskawicznie :) Wiesz, że Cię Kocham i gdyby nie Ty.... Asioha mogłaby się nigdy we mnie nie narodzić.Tak wiele mi dałaś... tak wiele mi pokazałaś... tak wiele mi uświadomiłaś... Byłaś, jesteś i zawsze będziesz dla mnie przykładem jak czuć, myśleć, mówić i działać Sercem. Twoja energia miłości trafiła do mojego serca, otworzyła je i JESTEM - to bbbbbaaaaardzoooo duży skrót tych 10 lat, które się znamy ;)
Nie jestem w stanie wyrazić ziemskimi słowami mojej miłości i wdzięczności dla Ciebie Kochana i całe szczęście, że ją czujesz bo zabrakłoby stron do opisania tego co mam w sercu kiedy przypominam sobie jak bardzo mi pomogłaś i jak bardzo jestem Ci wdzięczna,a nasz Kochany Tomek padłby ze zmęczenia tłumacząc ;) ha ha ha ha ha
Wiem Kochana co powiesz.... bo mówiłaś mi to już wiele razy :) Tak, wiem Kochana, że ja też mam w tym swój udział :)
ale...
                                           ... Gdyby nie Wy Kochani nie byłabym tym kim teraz jestem :)
                                                                          Dziękuję

Love and Gratitute, that is forever :)

Mary and Alan art wonderul Angels, who crossed my path several years ago,with their unconditional love they oppened my heart. Asioha came to be in the process of transformation PeLoHa of my soul, body and mind into Asioha. Thanks to PeLoHa i found my Light identity, which Asioha is.
Thanks th Alan Earl in 2007 I came to know, and practice for several years the PeLoHa massage. Alan's wonderful Energy and Warmth  embodied in his massage technique always has been and will be a great example for me. Thanks to him I discovered the potential I had in touching human body and throughout the  years, half conciously my own technique, Asioha, came to be. In 2012 Alan himself made merealise just this and I have been developing it and discovering new spaces ever since. Thank you My Dear :)
Mary... Oh, My Mary...when I saay Your name in my mind I start to feel your energy and the tears of Joy and Love I have for you fill my eyes and there is warmth spreading over me like lightening :) You know I Love You and if it wasn't for You Asioha would not come to exist in me . You have given me so much... shown me so many things... made me realise so much... You were, you are and you always be an example for me of how to feel, think, speak and act with my Heart. Your energy of love came straight to my heart opened it and I AM - and that is just a flash shortcut through the 10 years we have knowb eachother ;)
I cannot begin to express with earthly language my love and graditute for You my Love and we're lucky that you can feel taht for there would not be enough pages to describe that what is in my heart when I think how much you have helped me and how grateful I am to You, and Tomek would drop with exhaustion translating ;) ha ha ha ha ha
I know My Darling what you're going to say .... because you said that many times before :) Yes I know, there is My part in it too :)
but...
                                        ...If it was not for You My Beloved I would not be who I am :)
                                                                         Thank You

Asioha :)

Saturday, 8 November 2014

Beloved and Sacred One that we be.  Today after receiving a beautiful message of love from Asioha who will write to our family in Poland through a blogspot and let us see how we grows from there with our Divine Presence guiding the way.   It is almost 2 years since I began transformation and now I sing the praises of simply being every day in great love and gratitude.  We are the Ones steering the ship we are the Ones we were waiting for and now we need to simply live that which we feel and know from  our heart so that we shine and be an example of Love and Light .When we put aside the books and workshops now we come more and more into the knowing and the wisdom of who we truly are.  I will continue to write what I know from my heart and when I hear through listening from my heart as the children say (old terminology telepathy)  "I KNOW I AM LIVING THIS" I will know that Oneness is being lived consciously and our mother has fully ascended and Gaia is and abundance is equality is and Peace Love and Harmony is lived.   I send this to my darling Tomek and when you read this you will know he has felt this and from his heart has felt to do this for us all so whatever your decision we love you Tomek   My love to all and may we walk as One and as individual Divine creators Home all love to all maryandalan


Ukochana i Święta Jedenio którą jesteśmy. Dziś, po otrzymaniu pięknej i pełnej miłości wiadomości od Asioha, która bedzie pisać dla naszej polskiej rodziny za pomocą blogspota, zobaczyłam jak bardzo wzrośliśmy i jak nasza Boska Obecność pokazuje nam drogę. To juz ponad 2 lata odkąd zaczęła się moja transformacja a teraz śpiewam ku chawale prostego bycia co dzień z miłością i wdzięcznością. To my jesteśmy Tymi co sterują statkiem Tymi na których czekaliśmy i teraz  wystarczy że będziemy żyli tym co czujemy, że wypływa z naszych serc tak byśmy lśnili i byli przykładem Miłości i Światła. Kiedy już odłożymy na bok ksiażki i warsztaty teraz bardziej i bardziej będziemy dochodzić do naszej wewnetrznej wiedzy i mądrości którą prawdziwie jesteśmy. Będe nadal pisać to co czuje sercem a kiedy usłysze słuchajac z serca jak to mówia dzieci( stary termin to telepatia) "WIEM BO TYM ZYJE" Bede wiedzieć, że Jedność jest przeżywana śwaidomie a naszamatka w pełni się  wznoisła a Gaja jest obfitośC jest, równość jest i Pokój, Miłośc i Hamonia są przeżywane. Wysyłam to do drogiego Tomka a kiedy to przeczytacie bedziecie wiedzieć że poczuł w sercu by to  dla nas zrobić, więc cokolwiek postanowisz kochamy cię Tomku. Moja miłość dla wszytkich i obśmy podążli jako Jedno i jako indywidualni Boscy stwórcy do domu cała miłość dla wszystkich maryialan