Thursday, 24 October 2013


Rozmowa z Mary:

Jesteście razem z Twoim mężem Alanem nazywani Pielgrzymami Miłości. Swoje główne przesłanie zawarliście w stworzonym przez Was słowie PeLoHa - Peace, Love, Harmony, czyli: Pokój, Miłość, Harmonia. Przyjeżdżacie do Polski z dalekiej Australii od wielu lat.
Co sprawia, że tak chętnie nas odwiedzacie?
Przyjechaliśmy wiele lat temu, ponieważ moje serce mi tak powiedziało; „usłyszałam” imię Maria i nazwę Wrocław. Skontaktowałam się z kobietą, która napisała książkę o Matce Marii (Mother Mary) i poczułam związek z pewnymi wątkami choć nie wszystkimi, zatem zaprosiła mnie do siebie. Kiedy przyjechałam do pięknej Polski pokochałam tę Ziemię i pod każdym względem czuję się tu jak w domu. Tak, tak, to jest to miejsce. Kiedy jechałam pociągiem do Wrocławia, w duchu słyszałam moją rodzinę opowiadającą mi o tym co widzę, o krajobrazie, klimacie i wielu innych rzeczach i byłam nieco zdezorientowana. Kiedy dotarliśmy do stacji Wrocław spytałam moją tłumaczkę dlaczego mój ojciec mówi mi o Wrocławiu podczas gdy był Niemcem urodzonym w Breslau, czy to gdzieś niedaleko, po drodze? A jej odpowiedź spowodowała, że moje serce zaczęło śpiewać z radości. To był Breslau, który po latach stał się polskim miastem  i wiedziałam, że to mój ojciec nas tu przyprowadził i tak to było..

Saturday, 19 October 2013

Hello my darling family. We have come home again. And we are happy to be here with you. So happy. Easy trip, well looked after, we are very blessed. And now it's time for hugs, isn't it? Looking forward to seeing you at the gatherings or other times, Maryandalan, PeLoHa, all ways.

* * *

Witajcie kochana Rodzino! Jesteśmy znów w domu i cieszymy się, że jesteśmy tu z Wami. Bardzo się cieszymy. Podróż była spokojna, mamy dobrą opiekę, mamy tyle szczęścia. A teraz czas na uściski, czyż nie? Nie możemy się doczekać spotkań z Wami na zgromadzeniach i przy innych okazjach. Maryandalan, PeLoHa, w każdy sposób.


Konstancin, 20.10.2013

Thursday, 17 October 2013

Darling beloved One that we be  It has been a full on week and I have had such beautiful sharings and conversations and feel and know that we have created the rainbow bridge which I spoke of for so long as the way home to the new world we have created.  Day by day moment by moment all is transforming as we are and have completed a very very big year or rather 9 months the time from December to September to be born to the light and beloved One we did it.  Yah yah yah welcome home my darlings all perfect and all created in Love and Light.  PeLoHa Is NOW

* * *

Ukochana Jednio, którą bądźmy. To był intensywny tydzień, tyle wspaniałych opowieści i rozmów. Czuję i wiem, że stworzyliśmy tęczowy most, o którym mówię od tak dawna, jako drogę do domu i stworzonego przez nas nowego świata. Każdego dnia, z każdą chwilą, wszystko przechodzi przemianę, tak jak my. Zakończyliśmy bardzo, bardzo ważny rok, czy może 9 miesięcy, transformacji w światło i - Kochana Jednio - udało się! Witam w domu, Kochani, wszystko jest doskonałe i wszystko stworzone w Miłości i Świetle. PeLoHa już jest.


=====================================================

Informacja od Asi z Ostrzeszowa:
Zgłaszam chęć pomocy przy organizacji pobytu Mary i Alana. Jestem otwarta i chętna na pomoc. Bardzo się ciesze  na powrót naszych ukochanych. Wiem, że dziś już wylatują z Australii. Mój tel. kom. 781 065 183

Friday, 11 October 2013

My Beloveds today the is the 11th so I wish to share fully that I have just received a writing which I sent you all from one called Tara and I shook as I read with excitement as I am living this knowing.  I go off to sleep every couple of nights to a mother ship as we call it and the disorientation is becoming stronger and the tiredness is there and I just accept all and stay in the love and gratitude. My darling ONE Love is all.   Trust and accept and living in the new world will be ease and grace.  I love us all so and you all know with Alan and I the I is we and has been for eons.    We come to hug our beautiful Poland in a few days and in this moment I feel so strongly completion because my family has ascended and will live their own divine new wisdom.  I rejoice and celebrate our journey and so give thanks   PeLoHa in love and gratitude maryandalan 


* * *

Kochani, dzisiaj jest 11 października, więc pragnę się podzielić z Wami, że właśnie otrzymałam pismo, które Wam wszystkim wysłałam, od istoty o imieniu Tara. W trakcie czytania trzęsłam się z ekscytacji, ponieważ ja żyję tą wiedzą. Idę spać co kilka nocy na statek-matkę, jak go nazywamy, a dezorientacja staje się coraz większa, pojawiło się zmęczenie, a ja po prostu akceptuje wszystko i pozostaję w Miłości i Wdzięczności. Kochana Jedności, Miłość jest wszystkim. Wierzcie i akceptujcie, a życie w nowym świecie będzie toczyć się z łatwością i gracją. Kocham nas wszystkich tak mocno, wszyscy wiecie, że w wyrażeniu "Alan i ja" "ja" oznacza "nas" i tak jest od wieków. Przybywamy wyściskać naszą kochaną Polskę za kilka dni i obecnie czuję zakończenie, ponieważ moja rodzina weszła na wyższy poziom i będzie żyła swoją boską nową mądrością. Cieszę się i świętuję naszą podróż i składamy dzięki. PeLoHa, w miłości i wdzięczności, Maryandalan.
Can Marta who has been a close one for many years and I have lost her address contact me? She is an amazing singer and sings with the Wroclaw Choir  and has been a loving translator many times for us could please contact me about singing at the gathering at Wroclaw and I would like to put her in touch with Edyta.

* * *

Proszę o kontakt Martę, która jest mi bliska od wielu lat - zgubiłam jej adres kontaktowy. Marta jest niesamowitą śpiewaczką i śpiewa w Chórze Wrocławskim, była dla nas wielokrotnie pełną miłości tłumaczką. Proszę o kontakt w sprawie śpiewania w czasie spotkania we Wrocławiu - chciałabym ją skontaktować z Edytą.
Beloved one that we be today 10.10.13 please find some still time and if you can 10 past 10 and we will feel consciously the ONENESS.  A precious One from Wroclaw sent me a sharing about a global ONENESS day in October and SOS the word is out there and being walked by many.    What I realised reading the sharing was the speakers were all world famous and our gatherings will be everyday Beloveds and the light and love is equal and we will stand as ONE consciously  knowing that all wisdom is equal and the way of the now is new and embraced be each and every one of us.   I am very excited and if you say why I cannot put it into words only that we live in the moment and I had not researched accommodation simply trusting that all would unfold and our darling Pawel and Slawek contacted and asked us to come and rest for the weekend and we remain in huge love and gratitude for all and in trust absolute trust that all is Love and we will be all Light NOW.  PeLoHa all ways maryandalan.   Please trust your inner voice and please be conscious of who you be  And we give thanks for the presence of Pawel and Slawek in our life.

* * *

Kochana Jednio, którą bądźmy, dziś 10.10.13 znajdźcie chwilę w ciszy, jeżeli możecie, o godz. 10.10 i poczujemy świadomie JEDNIĘ. Bardzo bliska mi osoba z Wrocławia przesłała mi informacje o światowym dniu JEDNOŚCI w październiku i o SOS. Informacje zostały rozpowszechnione i wielu ludzi wciela je w życie. Czytając je, zdałam sobie sprawę, że mówcy są znani na całym świecie, a nasze spotkania będą spotkaniami zwykłych Ukochanych. W czasie tych spotkań światło i miłość są jednakowe i my wszyscy będziemy połączeni w Całość świadomie wiedząc, że cała mądrość jest równa, a droga na teraz jest nowa, przyjmowana przez każdego z nas. Bardzo się cieszę, ale nie jestem w stanie opisać słowami przyczyny tej radości, mogę tylko powiedzieć, że żyjemy w tej chwili i nie szukałam mieszkania, po prostu wierzę, że wszystko się ułoży. Pozostajemy niezmiernie wdzięczni i pełni miłości dla wszystkich, i ufamy bezgranicznie, że wszystko jest Miłością, a my będziemy już TERAZ wszyscy światłem. PeLoHa, na wszystkie sposoby, Maryandalan. Proszę ufajcie wewnętrznemu głosowi i proszę bądźcie świadomi kim jesteście. Dziękujemy za obecność Pawła i Sławka w naszym życiu.

Monday, 7 October 2013

Beloved One that we be.  As the days pass so very quickly and I ready our clothes to go home again I ponder about how well and happy at One I feel with all that is. Inner peace is every moment and I find myself moving back more and more from conversation which I don't understand and know that is perfect for the I am that I am.  I am inspired by many writings and today I received a mandala which is so created from the heart just makes my heart sing soooooo. So I have asked my beloved Ewa to send to Our darling Pawel to place it on blogspot to share the energy.   Please beloved One hold 10 10 13 at 10 am if you can and say an invocation which comes from your heart in the moment.We have been saying preparory invocations everyday and loving it.  Great great love to the One that we are and are becoming every moment of every day.   Love is the essence of life the Divine essence for the totality of who we be.   PeLoHa all ways.   We are so loving being One and being very conscious of this new way PeLoHa  and thank you for reading and thank you for our darling Pawel. Maryandalan

* * *

Kochana Jednio, którą bądźmy. Dni upływają bardzo szybko, a ja przygotowuję nasze ubrania na powrót do domu i zastanawiam się nad tym, jak bardzo czuję się zdrowa i szczęśliwa, w Jedności ze wszystkim, co istnieje. Wewnętrzny pokój to każda chwila, zauważam, że coraz częściej wycofuję się z rozmów, których nie rozumiem, i wiem, że tak jest idealnie dla tego "jestem, kim jestem". Inspiruje mnie wiele tekstów, a dziś dostałam mandalę, która została stworzona tak prosto z serca, aż moje serce śpiewa. Poprosiłam ukochaną Ewę, aby przesłała Pawłowi, który umieści ją na blogu, aby podzielić się energią. Kochani, proszę was, skoncentrujcie się na dniu 10 października 2013 i godzinie 10.00 (rano), jeżeli możecie, i powtarzajcie codziennie inwokację pochodzącą z Waszego serca w danej chwili. Codziennie z miłością wypowiadamy inwokacje przygotowawcze. Wielką miłością do Jedni, którą jesteśmy i stajemy się w każdej chwili, każdego dnia. Miłość jest sensem życia, Boską esencją dla całości tego, kim jesteśmy. Pokój, Miłość i Harmonia w każdy sposób. Uwielbiamy być Jednią i uwielbiamy świadomość tej nowej drogi. PeLoHa i dziękujemy Wam za czytanie oraz Pawłowi [za tłumaczenie]. Maryandalan

Tuesday, 1 October 2013

Beloved One that we be.

This is what came and I ask you to feel into it and speak what you feel. The gatherings are about seeing consciously we are one and standing in our truth as one and simply being whole in that truth now.   What came is that we carry wear or show a symbol of Oneness ours will be the open heart and PeLoHa with a rainbow all of this is eternal and is love openly shown to all without exception.   When we make our symbol whatever we sound into the symbol without words sounding from the heart is our wisdom of the now being brought forward now for all to receive  and so be it.    Beloveds, oneness isn't in the sameness.      Oneness is in the difference and that we become one in our loving acceptance of one another and all.

PELOHA, MARYANDALAN

* * *

Kochana Jednio, którą bądźmy.

Przedstawiam Wam przekaz, który otrzymałam i proszę Was, abyście się w niego wczuli i powiedzieli, co czujecie. Celem zgromadzeń jest to, abyśmy świadomie zobaczyli, że tworzymy Jednię oraz byli wierni własnej prawdzie, jako Jednia, i po prostu byli całością w tej prawdzie już teraz. Otrzymałam informację, aby nosić ze sobą lub na sobie albo pokazywać symbol Jedni. Naszym symbolem będzie otwarte serce i PeLoHa z tęczą - symbole wiecznej miłości, które będziemy pokazywać wszystkim bez wyjątku. Kiedy już wykonamy nasz symbol, nadajmy dźwięk temu symbolowi bez słów, z serca. To nasza mądrość na teraz, która jest obecnie przedstawiana wszystkim, aby mogli otrzymać, abyśmy się stali Jednią w naszej pełnej miłości akceptacji innych i wszystkiego.

PELOHA, MARYANDALAN