Monday, 16 July 2018

 Dear All,   PeLoHa!   Another day to be enjoyed with gratitude.   Almar

Kochani,  PeLoHa!   Kolejny dzień by się nim cieszyć z wdzięcznością.     Almar
Wednesday, 4 July 2018


Dear All,   Happy to report that I returned safely to Christine St today after 4,000 km round trip.   Now time to answer the correspondence!
   PeLoHa, DaandM


Kochani Wszyscy,   Szczęśliwy przekazuję że wróciłem dzisiaj bezpiecznie na Christine St po 4000 km wycieczce. Teraz czas odpowiedzieć na korespondencję!
  PeLoHa, DaandMTuesday, 3 July 2018


Dear All,   Left  Neesies early this morning, drove to Tenterfield in fog and light rain, then sunshine to Tamworth, then through drought country to Coonabarabran, detoured through the warrumbungle National Park, and 900 km later arrived at Peak Hill for a well earned rest.   Trouble-free motoring, with lots of gratitude.   PeLoHa,  daandM


Kochani Wszyscy,   Wyjechałem od Neesie wcześnie dziś rano, pojechałem do Tenterfield we mgle i lekkim deszczu, następnie słońce do Tamworth, potem poprzez suszę do Coonabarabran, objazdem przez Warrumbungle National Park i 900 km później dotarłem do Peak Hill na całkowicie zasłużony odpoczynek.  Bez żadnych problemów z samochodem, z dużą wdzięcznością. PeLoHa, daandM

Saturday, 30 June 2018

Burning the termite infested flooring.   PeLoHa, Da


Palimy opanowaną przez termity podłogę.  PeLoHa, Da
Friday, 29 June 2018

 Dear All,   Today I spent a lot of time sharpening the chainsaw between cutting the termite-eaten floor ready for burning.   Finished with a hot shower, tea tree oil on the itchy tick bites and a siesta by the kitchen fire, altogether a satisfying day.
   PeLoHa, Da


Kochani Wszyscy,  Dzisiaj spędziłem dużo czasu na ostrzeniu piły łańcuchowej między cięciem zjedzonej przez termity podłogi przygotowanej na spalenie. Zakończyłem gorącym prysznicem z olejkiem z drzewa herbacianego na swędzące pogryzienia kleszcza oraz sjestą przy kominku w kuchni. W rezultacie satysfakcjonujący dzień.
  PeLoHa, DaThursday, 28 June 2018

One corner of the yurt had sunk an inch, so with a log from the tree we had to fell, and two car jacks I was able to lift the heavy concrete floor sections and pack them level again.   Another job off the list.
  Also managed to wash Gl.ynt,as the rain stopped and we got to 18c today, unlike Melbourne’s cold foggy day.
  PeLoHa,  Da

Jeden kąt jurty osunął się około 2.5 cm, więc z pomocą kłody z drzewa, które musieliśmy ściąć, oraz dwóch podnośników samochodowych mogłem podnieść części ciężkiej betonowej podłogi i ustawić je równo ponownie. Kolejna praca z listy wykonana.
Udało mi się także umyć samochód gdy deszcz przestał padać i dotarliśmy do18 stopni C dzisiaj, nie tak jak Melbourne gdzie zimny mglisty dzień.
PeLoHa,  Da


Monday, 25 June 2018

Dear All,   Good progress today, plus a trip to  Minyon falls and the Rainbow temple.   Also the Termite expert said the dome was infested but the house is clear.   Everyone happy.   PeLoHa, Alanandmary

Kochani,  Dobry postęp dzisiaj, oraz wycieczka do Minyon falls i do świątyni Tęczy. Ponadto, ekspert od termitów powiedział, że kopuła została przez nie opanowana, dom jednak jest czysty. Wszyscy szczęśliwi. PeLoHa, Alanandmary