Friday, 30 November 2018

Dear ones, just sharing -

  I am becoming more sensitive to my surroundings,
  I am becoming more aware of my feelings,
  I am becoming more alert,
  I am becoming more open-hearted and loving,
  I am becoming more grateful,
  I am becoming more joyful,
  and so it is.

  PeLoHa,   Alan

P.S.  picture from yesterday’s ride.


Kochani, przekazuję po prostu:

Staję się wrażliwszy na swoje otoczenie
Staję się bardziej świadomy swoich uczuć
Staję się bardziej uważny
Otwieram swoje serce więcej i kocham bardziej
Staję się bardziej wdzięcznym
Staję się radośniejszy
I tak jest.

 PeLoHa,    Alan

P.S. zdjęcie z wczorajszej przejażdżkiSunday, 18 November 2018

Dear ones,   When the opportunity arises I collect broken toys and rebuild them.   Here are some recent examples - the barrow is a combination of two broken thrown out ones, the pusher and teddy cost $3 and needed a good clean and spot of paint, and the dump truck cost nothing and needed some panel beating, rust removal and more paint.
   It is good recycling, keeps the children happy and me out of mischief.   PeLoHa,   Alan


Kochani,  Kiedy pojawia się okazja zbieram zepsute zabawki i naprawiam je. Oto kilka ostatnich przykładów - taczka to połączenie dwóch wyrzuconych, wózek i miś kosztowały 3 dolary i potrzeba było je dobrze wyczyścić i pomalować trochę, wywrotka nic nie kosztowała, potrzeba było jedynie wyklepać panel ,usunąć rdzę i trochę pomalować.
To dobry recykling, dzieci są szczęśliwe a ja z dala od złych uczynków.   PeLoHa,   Alan

Sunday, 4 November 2018

Dear All,   A friend just shared pictures of her garden in Adelaide, so here are some of our garden today, which I sent back.   PeLoHa,   Alan

Drodzy Wszyscy,  Przyjaciółka przekazała zdjęcia jej ogrodu w Adelaide, więc oto kilka zdjęć naszego ogrodu dzisiaj, które przesłałem w odpowiedzi.   PeLoHa,    AlanFriday, 2 November 2018

Dear All,   The time has come to free Mary from Soul ties that hinder her next steps, which are to complete purification and return to earthly incarnation soon.   We will always retain our spiritual connection but at this stage I will no longer hold her back by the name Almar, using instead Alan, Da, Alpal, Alfie, or whatever suits you.
  PeLoHa,   Alan


Drodzy Wszyscy,    Nadszedł czas by uwolnić Mary z więzów Duszy, które zatrzymują jej kolejne kroki, którymi są dopełnienie oczyszczenia i powrót do ziemskiego wcielenia wkrótce.  Będziemy zawsze utrzymywać nasze duchowe połączenie jednak na tym etapie nie będę jej dłużej zatrzymywał imieniem Almar używając zamiast tego Alan, Da, Alpal, Alfie, lub cokolwiek wam pasuje.
  PeLoHa,  Alan

Wednesday, 31 October 2018


Dear All,   Finished at last,   Built to last, with no metal except for the wheel area, all mortised or dowelled, and finished with linseed oil, child friendly.
  Destined for LYSSchool
  All good therapy for the ageing body.
   PeLoHa,   Almar

Drodzy Wszyscy,   Wreszcie skończone. Stworzona by trwać, bez użycia metalu za wyjątkiem obszaru kół, cała umocowana, zespojona kołkami i wykończona olejem lnianym, przyjazna dziecku.
Przeznaczona dla szkoły LYS.
Dobra terapia dla starzejącego się ciała.
PeLoHa,  Almar
Monday, 22 October 2018

Dear All,   Today a distant friend asked how I was doing, and I was able to tell her in all honesty that I was back to enjoying life, with a new routine of housekeeping, socialising, keeping fit with swimming and yoga and Holy Fire rituals and meditation., plus some woodwork.   This is possible because of the incredible love and support I feel from everyone, for which I am in constant gratitude.   PeLoHa,   Almar

Drodzy Wszyscy,   Dzisiaj daleka przyjaciółka zapytała mnie jak się mam i byłem jej w stanie odpowiedzieć całkowicie uczciwie, że powróciłem do cieszenia się życiem z nową rutyną zajmowania się domem, życiem towarzyskim, dbaniem o sprawność fizyczną  w tym pływaniem ,jogą, rytuałem Świętego Ognia ,medytacjami, oraz niewielką pracą stolarską . Jest to możliwe dzięki niesamowitej miłości i wsparciu, które czuję od wszystkich za co jestem w nieustannej wdzięczności.
 PeLoHa,   AlmarSunday, 21 October 2018

Dear All,   On behalf of all our family here in Australia we Thank you sincerely for the love and respect you continue to shower on us.   May the oneness that we know we are extend to all of humanity- and further!   PeLoHa,   Almar
  PS.  Not surprisingly lots of light from last night’s Holy Fire Ceremony.

Drodzy Wszyscy,  w imieniu całej naszej rodziny tutaj w Australii Dziękujemy szczerze za miłość i szacunek które nie przestajecie nam przekazywać  . By jedność którą wiemy że jesteśmy rozszerzyła się na całą ludzkość -i dalej!
PeLoHa,  Almar
PS. Nie dziwi wcale tak wiele światła z wczorajszej Ceremonii Świętego Ognia