Friday, 12 July 2019

Dear All,  Sorry not to have written for a while - I spent two weeks caring for house pets while friends travelled.   It was at Phillip island at a time when whales are moving North, so I did a lot of coastal walks, and even took a half day whale-watching cruise.  Saw one young humpback and dolphins, seals and lots of birds.  There are many conservation parks for migratory birds from around the world.   Used the bike one wind-free day, and pampered myself with a couple of massages, so now am back home refreshed.
   PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy,  Przepraszam, że nie pisałem przez jakiś czas- spędziłem dwa tygodnie zajmując się zwierzętami domowymi przyjaciół podczas ich podróży.   To na wyspie Philipa w czasie gdy  wieloryby przemieszczają się na północ spacerowałem wielokrotnie wzdłuż wybrzeża, wyruszyłem nawet w kilkugodzinny rejs by obserwować wieloryby. Widziałem jednego młodego humbaka i delfiny, foki i mnóstwo ptaków. Jest wiele parków rezerwatów przyrody dla ptaków migrujących z całego świata. Używałem  roweru w bezwietrzny dzień i dogadzałem sobie kilkoma masażami, więc teraz z powrotem w domu jestem zregenerowany.
PeLoHa,    Alan


Thursday, 20 June 2019

Dear All,   Happy to report that today I finished pruning one section of the orchard at Beenak Farm, as usual without rain though it rained again on the drive home - still being well looked after!   The picture was taken yesterday, now the bottom of the row is finished.   PeLoHa,   Alan


Kochani Wszyscy,  Z radością informuję, że dzisiaj zakończyłem przycinanie jednego odcinka sadu na farmie Beenak, jak zazwyczaj bez deszczu choć padało ponownie w czasie jazdy do domu - nadal jestem pod dobrą opieką!  Zdjęcie zostało zrobione wczoraj , obecnie skończony
 dół rzędu.  PeLoHa, Alan
Thursday, 6 June 2019

Dear ones,  for those of you who have not heard of her, may I suggest you read some of Cynthia’s writings.   She clearly explains the methodology behind so many of the   “ miracles” that Mary and I experienced on our travels, and the magical “tricks” we see on TV involving predicting “ random” events in the future, inserting mobile phones into a glass bottle and having them ring inside,  things which demonstrate that third dimensional reality is not the only one, that space and time are mind-sets that we can change when we come from trust and love and let go of fear - beautiful explained in a fun way, by a quantum physicist.    Love 💖 to you all,   Alan


Kochani, dla tych z was którzy o niej nie słyszeli proponuję poczytać niektóre z książek Cynthii Sue Larson. Wyjaśnia ona jasno metodologię tak wielu ‘cudów’, które Mary i ja doświadczylismy w swoich podróżach i magiczne ‘sztuczki’, które widzimy w telewizji uwzględniające przepowiadanie ‘przypadkowych’ zdarzeń w przyszłości, wkładanie  telefonów komórkowych do szklanej butelki i sprawianie, że dzwonią z wnętrza, rzeczy, które pokazują, że trzeciowymiarowa rzeczywistość nie jest jedyną, że przestrzeń i czas są sposobami myślenia, które zmieniać możemy gdy przychodzimy z zaufania i miłości i uwalniamy lęk- pięknie wyjaśnione w zabawny sposób przez fizyka kwantowego.   Miłość💖 dla was wszystkich, AlanSaturday, 18 May 2019


'This is to certify Alan & Janine on Wednesday 15th May 2019 ascended into the sky in a Hot Air Balloon with Go Wild Ballooning over the Yarra Valley, Vic., Australia'

'Zaświadcza się,że Alan & Janine w środę 15 maja 2019 wznieśli się do nieba w wypełnionym gorącym powietrzem balonie z Go Wild Ballooning ponad Yarra Valley w Wiktorii Australii'


Tuesday, 14 May 2019


Dear All,   Thank you for your expressions of 💖 love after Mother’s Day.
  PeLoHa,  Alan

Kochani Wszyscy,   Dziękuję za wasze wyrazy 💖miłości po dniu Matki.
PeLoHa,  Alan
Monday, 13 May 2019


Dear All,  the scented rose I gave Mary on her last birthday was in blossom today, so I scattered petals on her pool to celebrate her role as “Mother Mary”, as did daughter Ali on behalf of all her Children.   Recent rain, so lots of water to spread the 💖 love.   Blessings to all,   Alan


Kochani Wszyscy, pachnąca róża, którą podarowałem Mary w jej ostatnie urodziny zakwitła dzisiaj, więc rozrzuciłem płatki na jej strumieniu rzeki by uczcić jej rolę ‘Matki Mary’, tak jak też zrobiła córka Ali w imieniu wszystkich jej Dzieci. Był deszcz ostatnio, więc dużo wody roznoszącej 💖miłość. Błogosławieństwa dla wszystkich,  Alan

Tuesday, 7 May 2019

Dear All,   All well here, swimming, walking in nature, collecting firewood for home and friends and enjoying autumn weather and much-needed rain.    Trusting all is well with you.   PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy,  wszystko dobrze tutaj, pływam, spaceruję na łonie natury, zbieram drewno na opał dla domu i przyjaciół i cieszę się jesienną pogodą i bardzo potrzebnym deszczem.  Ufam, że wszystko u Was dobrze.  PeLoHa, Alan