Friday, 31 March 2017


Ukochana Jedności, dzisiejsze wiadomości od Alanandmary:

Mary had a good day today,  less pain, able to stand on her feet for the second time, sitting at the bedside for 5 hours, exercising , and eating and sleeping well.   Good slow healing happening.
 In gratitude for the continual flow of love coming our way,   Almar

Mary miała dobry dzień dzisiaj, mniej bólu, była w stanie stanąć na nogach po raz drugi, siedziała przy łóżku przez 5 godzin, ćwiczyła, jadła i dobrze spała.  Dobre powolne zdrowienie się dzieje.
We wdzięczności za nieustający przypływ miłości przychodzący do nas,     Almar

Thursday, 30 March 2017


Ukochana Jedności, Alanandmary pisze:

Disappointment this morning when the exit from Maroondah was postponed -medication needs to be prescribed by a consultant currently uncontactable, and another lung X-ray to check for clots is needed.
 The good news was she had her first shower for 10 days, and some good healing sleeps, between exercises.   In good hands and good spirits.
With gratitude, PeLoHa,   Almar


Rozczarowanie dzisiaj rano gdy wyjście z Maroondah zostało odroczone- potrzeba aby lekarstwo zostało przepisane przez konsultanta, z którym obecnie nie można się skontaktować, oraz kolejne prześwietlenie płuc jest potrzebne by sprawdzić czy nie ma zakrzepów.
Dobre wiadomości to te, że Mary wzięła swój pierwszy prysznic od 10 dni i spała dobrym,uzdrawiającym snem pomiędzy ćwiczeniami. Jest w dobrych rękach i w dobrym nastroju.
Z wdzięcznością, PeLoHa,   Almar

Wednesday, 29 March 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary przekazuje:

Little sleep for the whole of last night because one man in the ward developed dementure after the anaesthetic, hopefully only temporary.   He is now in a room of his own.
 Today the milestone of standing upright was passed, and a vacancy found in our rehab of choice, Healesville hospital, scheduled for tomorrow morning!    Lots of exercising and soreness, and positivity.
 Love and gratitude to all,   Almar

Mało snu przez całą ubiegłą noc, ponieważ jeden mężczyzna na oddziale rozwinął objawy demencji po znieczuleniu, miejmy nadzieję tylko na jakiś czas. Jest teraz w swoim osobnym pokoju.
Dzisiaj stanie prosto było ogromnie ważnym krokiem, który został wykonany i znalazło się wolne miejsce na wybranej przez nas rehabilitacji szpitala Healesville, umówione na jutro rano!
Mnóstwo ćwiczeń, obolałość,oraz pozytywne nastawienie.
Miłość i wdzięczność dla wszystkich,    Almar

Tuesday, 28 March 2017


Ukochana Jedności, dzisiejsze słowa od Alanandmary:


After another painful night Mary was able to sit in the chair and exercise her legs more easily today.   No more oxygen needed to help her breathing, and food was enjoyed, so good progress today. With ongoing gratitude for all the support,   PeLoHa,   Almar


Po kolejnej bolesnej nocy Mary była w stanie usiąść na krześle i ćwiczyć swoje nogi  z większą łatwością dzisiaj. Więcej tlenu nie jest potrzebne by pomóc jej oddychać i cieszyła się jedzeniem, więc dobry postęp dzisiaj. Z nieustającą wdzięcznością za całe wsparcie, PeLoHa,   Almar

Monday, 27 March 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary pisze dziś:

Mary's day started in the Intensive Care Unit of Maroondah Hospital, stabilising mineral levels, pain relief and all the usual checks.   After the Drs' visit she was cleared to return to ward 2, which happened early afternoon.   Meanwhile the physiotherapists started the exercise routine for the day, and took details of facilities at home and what equipment would be needed to make life at Millgrove possible again.
 The day went quickly with meals, exercising in bed, visitors, short naps, a TV Quiz and hospital routine.   The surgery is healing well though she is sore and tired after her first day of exercising.   With love and gratitude,   Almar

Dzień Mary rozpoczął się na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej szpitala Maroondah stabilizacją poziomu mineralnego,ulgą w bólu i wszystkimi zwykłymi kontrolami. Po wizycie lekarzy pozwolono Mary powrócić na 2 oddział, co zdarzyło  się wczesnym popołudniem. W międzyczasie fizjoterapeuci rozpoczęli rutynowe ćwiczenia na dziś, zanotowali szczegóły udogodnień w domu i jaki sprzęt będzie potrzebny by sprawić życie w Millgrove możliwym ponownie.
 Dzień minął szybko wypełniony posiłkami, ćwiczeniami w łóżku, odwiedzającymi ,krótkimi drzemkami, teleturniejem w TV, oraz szpitalną rutyną. Po operacji goi się dobrze, jednakże Mary jest obolała i zmęczona po swoim pierwszym dniu ćwiczeń. Z miłością i wdzięcznością,     Almar

Sunday, 26 March 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary przekazał:

I woke at 2.30 this morning knowing I had to contact Mary, so rang the ward and asked if she was awake, and could I speak to her. The nurse said she was wanting me to come in as they had found a clot on her lung, also had a bladder infection.
 I went straight in and eventually they decided to move her to Box Hill Hospital, where there was equipment to filter the blood.   Mary was in a lot of pain, and moving from ward bed to Ambulance bed and the Ambulance ride all stressful.   However Krystal, the ICU nurse accompanied her to and from Box Hill.   Instead of a machine to filter the blood the equipment enabled small umbrella-style filters to be inserted into the veins, to be removed some weeks later.   By the time she left Box Hill she was feeling better than she had all week, breathing better, and able to move her body more freely, something big had lifted.   On arrival at Maroondah Hospital the surgeon removed the stabilising splint from the right leg and was delighted with progress, as was Mary from being relieved of the week long restriction it had caused.    Her appetite returned and she had the first enjoyable meal for 6 days.   Although still on painkillers and antibiotics she is looking forward to practising sitting with bent legs as a start to the rehab journey.
   Once again we give thanks for all the love being flooded our way at this time, and trust it is spreading to all who are in need.   PeLoHa.   Almar

Obudziłem się o 2:30 dziś rano wiedząc, że muszę skontaktować się z Mary, więc zadzwoniłem na oddział i zapytałem czy nie śpi i czy mógłbym z nią porozmawiać. Pielęgniarka powiedziała,że chce bym przyszedł gdyż odkryto zakrzep w jej płucu i ma także zakażenie pęcherza.
Poszedłem tam prosto, ostatecznie zdecydowano by przenieść Mary do szpitala Box Hill gdzie jest sprzęt, który filtruje krew. Mary czuła dużo bólu, przenoszenie z oddziałowego łóżka na łóżko w karetce i podróż karetką to wszystko stresujące. Jednak Krystal, pielęgniarka z oddziału Intensywnej Opieki towarzyszyła Mary do szpitala i z powrotem z Box Hill. Zamiast maszyny filtrującej krew sprzęt umożliwiał włożenie do żył małych filtrów w kształcie parasoli, które są usuwane po około tygodniu. Przed tym jak opuściła Box Hill Mary czuła się lepiej niż przez cały tydzień, oddychała lepiej i mogła poruszać swoim ciałem z większa wolnością, coś dużego się wzniosło. Po przyjeździe do szpitala Maroondah chirurg usunął stabilizującą szynę z prawej nogi i był zadowolony z postępu, tak  jak Mary, że jest uwolniona z długiego tygodniowego ograniczenia, które szyna powodowała. Wrócił jej apetyt i w radości zjadła pierwszy posiłek od tygodnia. Pomimo,że jest nadal na środkach przeciwbólowych i antybiotykach nie może się doczekać ćwiczenia siadania ze zgiętymi nogami jako początku podróży rehabilitacyjnej.
Jeszcze raz dziękujemy za całą miłość którą jesteśmy zalewani w tym czasie, ufamy że poszerza ona swój zasięg i trafia do wszystkich którzy są w potrzebie.
PeLoHa.   Almar

Saturday, 25 March 2017


Ukochana Jedności, bieżące słowa od Alanandmary:

A quiet day recovering from surgery in intensive care in the morning, then back to the general ward, a trip to the X-ray section and back to ward.   A blood transfusion, the first bowel movement since Tuesday and a general day of recovery with little pain and lots of painkillers.  Lots of caring messages and a few visits from close ones
  Many thanks for all the love and support, which is also making it very easy for me.
  PeLoHa,   almar
 

Cichy,spokojny dzień powracania do zdrowia po operacji na oddziale Intensywnej Opieki rano, następnie z powrotem na oddział ogólny, wycieczka na prześwietlenie i z powrotem na oddział.
Transfuzja krwi, pierwsza aktywność jelit od wtorku i ogólny dzień powracania do zdrowia z małym bólem i wieloma środkami przeciwbólowymi. Mnóstwo pełnych troski wiadomości i kilka wizyt bliskich.
Wielokrotne podziękowania za całą miłość i wsparcie co także sprawia że jest to dużo łatwiejsze dla mnie.
PeLoHa, almar

Friday, 24 March 2017


Ukochana Jedności, Alanandmary przekazał dziś:

Mary spent another uncomfortable night in hospital, had an early light breakfast and then the good news started when the surgeon came and said the surgery would happen today at 1pm, and would comprise a knee replacement with an extension to cover the broken femur, and no operation necessary for the upper femur or arm!   Also that they expected her to be walking tomorrow (instead of previous prediction of a week in bed before rehab treatment, which of course means far fewer complications.   So she went into theatre in very good spirits.    The anaesthetist. explained they had decided on a general anaesthetic because the operation could take 5 hours or more.
 In actual fact it was 7 1/2 hours before she was moved her to ICU and I could visit.   She was fully coherent and pain-free but tired and full of questions, like who were all the flowers from, who is in the waiting room etc
  She is looking forward to a good nights sleep, as am I.   Today was a long day!
    PeLoHa,   Almar


 Mary spędziła kolejną niewygodną noc w szpitalu, zjadła lekkie wczesne śniadanie i później rozpoczęły się dobre wiadomości kiedy przyszedł chirurg i powiedział, że operacja będzie miała miejsce dziś o 13 i obejmować będzie zastąpienie kolana rozszerzeniem by pokryć złamaną kość udową i żadna operacja nie jest potrzeba dla górnej części kości udowej i ramienia. Ponadto, lekarze spodziewają się że Mary będzie chodzić jutro ( zamiast wcześniejszego przewidywania, że Mary spędzi tydzień w łóżku przed okresem rehabilitacji), co oczywiście oznacza dużo mniej komplikacji. Tak więc Mary weszła na salę operacyjną w bardzo dobrym nastroju. Anestezjolog wyjaśnił, że zdecydowali się na znieczulenie ogólne ponieważ operacja może potrwać 5 godzin lub więcej.
W rzeczywistości minęło 7 i pół godziny zanim przeniesiono Mary na OIOM i mogłem ją odwiedzić.
Można było Mary zrozumieć i była pozbawiona bólu, jednak zmęczona i pełna pytań takich jak: od kogo były te kwiaty, kto jest w poczekalni itd.
Mary nie może się doczekać by się dobrze wyspać w nocy, tak jak ja.
Dzisiaj był bardzo długi dzień!
PeLoHa, Almar

Thursday, 23 March 2017

Ukochana Jedności, dzisiejsza wiadomość od Alanandmary:

Another painful day, with more tests and a blood transfusion in preparation for tomorrow's surgery.   The sling is off the arm while she lies still in bed as it was causing more discomfort.
   With all the love and good wishes from everywhere the surgery should be trouble free!    Many thanks to you all.   With love, Almar
  
Kolejny bolesny dzień wypełniony badaniami i transfuzją krwi w przygotowaniu na jutrzejszą operacją. Temblak został zdjęty z ramienia w czasie gdy Mary leży nieruchomo w łóżku ponieważ to powodowało większy dyskomfort.Z całą miłością i dobrymi życzenia zewsząd operacja powinna być bezproblemowa! Wielokrotne dzięki dla was wszystkich. Z miłością, Almar

Ukochana Jedności, Alanandmary przekazał że:

Dwa dni temu rano Mary upadła w domu, w rezultacie czego ma złamane prawe ramię i dwa złamania w prawej nodze. Została zabrana do szpitala pierwszy raz od ponad 15 lat, jest przygotowywana do operacji.Ból się ustabilizował i Mary jest w dobrym nastroju doceniając każdą opiekę i całą miłość którą otrzymuje.

Wczorajsza wiadomość od Alanandmary:

Dear PeLoHa family,
Mary is in good spirits enjoying the new experience of hospital life, though with the bodily discomforts that accompany a broken arm and broken leg.   Yesterday was waiting for CAT scans so the surgeons can now decide the appropriate surgical procedure.   Meanwhile apart from my bedside support there were visits from 3 family members and a flood of messages from all over, which is wonderful and truly appreciated.
  The ambulance and hospital treatment is all covered by the Government, so we have no financial worries, for those who were concerned.   We really are blessed, and live in gratitude.    Thank you all!   PeLoHa,   Almar


Droga Rodzino PeLoHa,
Mary jest w dobrym samopoczuciu cieszy się nowym doświadczeniem życia szpitalnego pomimo dyskomfortu który towarzyszy złamanemu ramieniu i nodze. Wczoraj Mary czekała na prześwietlenie tak by chirurdzy mogli teraz podjąć właściwą chirurgiczną procedurę. W międzyczasie poza moim wsparciem przy łóżku Mary, były wizyty członków 3 rodzin i zostaliśmy zalani wiadomościami z całego świata co jest wspaniałe i prawdziwie docenione.
Opieka lekarska i leczenie szpitalne są w całości pokryte przez rząd,więc nie mamy finansowych zmartwień, dla tych którzy się obawiali.Jesteśmy prawdziwie błogosławieni i żyjemy we wdzięczności. Dziękujemy wszystkim! PeLoHa, Almar

Tuesday, 21 March 2017


Beloved One as I listen to beautiful music and write to you I feel so very grateful and so loved and at the same time loving and so very blessed for all that is presented   I see more and more of the world we knew and made as comfortable as we could to be here leaving its thinking  in particular  Its beauty was all ways there we just had to feel it and know it and many of us decided we had to do things to our mother which actually shortened her being So with Love and gratitude for our Mother all ways as she has ascended and our Precious Land of Gaia as birthed and is present in our everyday walk and this is a Land we as One are creating where Equality and PeLoHa  is lived openly and  consciously every day and with our children of the Light as examples we are in the hands of the Divine the Oneness and so it is In Love and Gratitude for where we are who we are and what we are NOW and continue to create and be in service  which is a joy and this is where I [the I is always my darling and I Alan as we walk as One} choose  to be.PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności gdy słucham pięknej muzyki i piszę do was czuję się bardzo wdzięczna i bardzo kochana i w tym samym czasie bardzo kochająca i ogromnie błogosławiona za wszystko co się ukazuje. Widzę więcej coraz więcej świata który znaliśmy i uczyniliśmy wygodnym tak jak mogliśmy by być tutaj pozostawiając jego myślenie w szczególności piękno było tam na wszystkie sposoby zawsze musieliśmy to po prostu poczuć i poznać i wielu z nas zdecydowało że musimy zrobić rzeczy dla naszej matki co właściwie skróciło jej istnienie Więc z Miłością i Wdzięcznością dla naszej Matki na wszystkie sposoby zawsze gdy się wzniosła i nasza Cenna Ziemia Gaja jako narodzona jest obecna w naszym codziennym spacerze i oto jest Ziemia którą my jako Jedność tworzymy gdzie Równość i PeLoHa żyją otwarcie i świadomie każdego dnia i wraz z naszymi dziećmi Światła będącymi przykładem jesteśmy w rękach Boskiej Jedności i tak jest w Miłości i Wdzięczności za to gdzie jesteśmy kim jesteśmy i czym jesteśmy TERAZ i kontynuujemy tworzenie i bycie pomocnym co jest radością i to jest gdzie ja ( Ja to zawsze jest mój kochany Alan i ja gdyż poruszamy się jako Jedność ) wybieram by być. PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Monday, 20 March 2017


Beloved One blessings and love on this Blessed Equinox for us all no matter which one Autumn of Spring it is new beginnings for All. We walk one step at a time in our new Precious Land of Gaia we feel new we feel different and for the I am that I am I am in ongoing Love and Gratitude for all that presents. Yes I have held our new and beautiful Light in the world and feel such love and appreciation to all the children of the now coming in with the wisdom innate within  and a very Precious open door for all to experience   These are the wayshowers of the new Land of Gaia shining ongoing and simply being  examples of love    I sit with the young people of the Now as often as I can they are travelling and enjoying so many different things working and then lifting themselves to a musical festival and recharge the batteries and come out again to shine and be the examples of Divine Love all is perfect as we as One create from the Heart   And I so give thanks in my early years I felt alone the children and young of the now feel the Oneness and create from the heart as an absolutely natural way of being PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛

Ukochana Jedności błogosławieństwa i miłość w ten Błogosławiony czas Równonocy dla nas wszystkich bez względu który Wiosenny czy Jesienny to jest nowy początek dla Wszystkich. Idziemy jednym krokiem za jednym razem po naszej nowej Cennej Ziemi Gai czujemy się nowi czujemy się inni i dla Jam Jest którym Jestem w nieustającej Miłości i Wdzięczności za wszystko co się ukazuje. Tak Utrzymuję nasze nowe i piękne Światło w świecie i czuję taką miłość i uznanie dla wszystkich dzieci teraz przybywających z mądrością wrodzoną we wnętrzu i bardzo Cennymi drzwiami dla wszystkich by doświadczać  Oto są wskazujący drogę nowej Ziemi Gai nieustannie lśniący i po prostu będący przykładami Miłości  Siedzę z młodymi osobami teraz tak często jak mogę oni podróżują i cieszą się wieloma różnymi rzeczami pracując następnie przenosząc się na festiwal muzyczny doładowują baterie i wychodzą ponownie by lśnić i by być przykładem Boskiej Miłości wszystko jest idealne tak jak my jako Jedność tworzymy z serca   Dziękuję prawdziwie w swoich wczesnych latach czułam się sama dzieci i młodzi czasu obecnego czują Jedność i tworzą z serca jako całkowicie nowy sposób istnienia PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Sunday, 19 March 2017


Beloved One Blessings and Love to us all as we journey the new Land of Gaia   We are to be congratulated because we are so aligned with the Divine Source of all and each day becomes easier    My body still does not cooperate in many situations and I am grateful and accept where I am in the moment for I totally understand that this is a part of the whole as we let go of so many lifetimes and karma and all connections with 3rd Dimensional thinking  and living  and when I am dealing with the old world “things” i breathe a lot and find this is also easier and I am sleeping more as is my darling we don’t worry about time when tiredness comes we honour it and sleep and you will say thats ok for you we can’t do that and you can close your eye and breathe in Light and allow whatever to wash over and give thanks and this will help   My heart is singing as I write today to you my Beloved One PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛

Ukochana Jedności Błogosławieństwa i Miłość dla nas wszystkich gdy podróżujemy po nowej Ziemi Gai. Można nam pogratulować ponieważ jesteśmy dobrze zsynchronizowani z Boskim Źródłem wszystkiego i każdy dzień staje się łatwiejszy  Moje ciało nadal nie współpracuje w wielu sytuacjach i jestem wdzięczna i akceptuję gdzie jestem w danej chwili ponieważ całkowicie rozumiem że to jest część całości gdy uwalniamy tak wiele żyć i karmę i wszystkie powiązania z 3 wymiarowym myśleniem i życiem i kiedy mam do czynienia z ‘rzeczami’ starego świata oddycham dużo i odkrywam że tak też jest łatwiej i śpię więcej tak jak mój kochany nie martwimy się o czas kiedy nadchodzi zmęczenie okazujemy szacunek temu i śpimy i wy powiecie to dobrze dla was bo my nie możemy tego zrobić i wy możecie zamknąć oczy wdychać Światło i pozwolić czemukolwiek by zostało zmyte i to pomoże.   Moje serce śpiewa gdy piszę to dzisiaj dla was moja Ukochana Jedności PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Saturday, 18 March 2017


Beloved One Blessings and Love to you and in the night I woke many times knowing I needed to walk and i felt to welcome the walk and then when I went back to bed many visions of childhood and happiness and somethings I had  not visited in this way for many years and so I felt very happy on waking to rise at 555 and I have so much love for all who are coming to our nests and yesterday  we  enjoyed  welcoming a new great child [we now have 18 ]and her arrival journey was 3 hours and came at 5am and 2 hours later i had photos on the phone and granddaughter standing smiling showered and shining as she gazed at the new Light  a daughter  which she had birthed so easily so we all give thanks another Light has come to help us on our journey home to our heart to love and be loved by So many blessings and we live in absolute gratitude Love all ways PeLoHa maryandalan Almera 💛💛💛

 Ukochana Jedności Błogosławieństwa i Miłość dla was i w nocy budzę się wielokrotnie wiedząc że potrzebowałam iść i czułam by powitać ten krok następnie kiedy wróciłam do łóżka wiele wizji dzieciństwa i szczęścia i coś czego nie odwiedzałam w ten sposób przez wiele lat więc poczułam się bardzo szczęśliwa budząc się by wstać o 5:55 i mam tak wiele miłości dla wszystkich którzy przybywają do naszych gniazd i wczoraj cieszyliśmy się witając nowe wspaniałe dziecko ( mamy teraz 18) i jej podróż przybycia trwała 3 godziny i pojawiła się o 5 rano i 2 godziny później miałam zdjęcia w telefonie i wnuczkę stojącą uśmiechającą się obficie i promieniującą gdy spoglądała na nowe Światło córkę którą urodziła z łatwością i tak więc my wszyscy dziękujemy kolejne Światło przybyło by pomóc nam w naszej podróży do domu do naszego serca by kochać i by być kochanym przez tak wiele błogosławieństw i żyjemy w całkowitej wdzięczności Miłości na wszystkie sposoby zawsze PeLoHa maryandalan Almera 💛💛💛

Friday, 17 March 2017


Beloved One that we are as I walk in the New Land of Gaia I feel more and more confused as soon as I enter the old world of having to speak to phone people or electric power and I feel very blessed when they are so patient as at the beginning of the conversation they ask  date of birth so this helps them in the world that they live in for they know this is because of age and feel and it is because of this that I  are confused so I am grateful that they are still there I feel it would be more difficult if they didn’t have this reference point. We have just cleaned the nest together my darling and I and we smile at each other as we clean and then it is complete and it is all clean again and we clean once a week and we all ways have this awareness when we leave the nest to have everything in place and ready for the next people as though there is a knowing at some stage we will lift off to be in Gaia and we are so ready to be there  and we know our Soul knows all that is and all that we are and so all is in the hands of the Divine Source of all and  we become more and more a Divine aspect of the Source love all ways PeLoHa 💛💛💛

Ukochana Jedności którą jesteśmy gdy idziemy po Nowej Ziemi Gai czuję się bardziej coraz więcej zdezorientowana gdy tylko wchodzę w stary świat bo muszę porozmawiać z ludźmi od telefonu czy od prądu i czuję się bardzo błogosławiona kiedy oni są tak cierpliwi gdy na początku rozmowy pytają o datę urodzenia więc to pomaga w świecie w którym żyją ponieważ wiedzą że to z powodu wieku i czują że to z tego powodu jestem zdezorientowana więc jestem wdzięczna że oni nadal tam są czuję że byłoby znacznie trudniej gdyby oni nie mieli takiego punktu odniesienia. Właśnie posprzątaliśmy gniazdo razem mój kochany i ja i uśmiechamy się do siebie jak sprzątamy i następnie już dopełnione wszystko jest znów czyste i my sprzątamy raz w tygodniu i zawsze na wszystkie sposoby mamy tę świadomość że kiedy opuścimy gniazdo pozostawiając wszystko na miejscu gotowe dla następnych ludzi tak jakby to jest przekonanie że w pewnym momencie uniesiemy się by być w Gai i jesteśmy bardzo gotowi by być tam i wiemy że nasza Dusza wie wszystko co jest i wszystko czym jesteśmy i tak więc wszystko jest w rękach Boskiego Źródła wszystkiego i stajemy się bardziej coraz więcej Boskim aspektem Źródła miłości na wszystkie sposoby zawsze PeLoHa 💛💛💛

Thursday, 16 March 2017


Beloved One we are moving every day further into the Loving and Precious New Land of Gaia   Less sleep time at night and a need to stand and walk and then it is dawn and we wake up joyfully in love and gratitude that all is as it is.  Loved Ones bought a sharing yesterday and began to read wanting to help us  and my head was dizzy and I simply said my head is spinning thank you and it doesnt resonate with me   It was lots of big words and statements like the new world is 35 million light years away and the problem with humans is they like everything to be hard and I said no no more and when Alan sat down he reinforced what I was feeling he said we deleted them I knew it rang a bell and we were removed from their mailing list   For some Beloveds this will ring as their truth for us it doesn’t and it is not offensive to speak your truth with love in the moment bringing it to you saying truthfully how it affects you and so it is  And my mantra rings and sings in my heart Trust Self Believe in Self Love Self and as I look out our window of our nest I see the strong wind blowing away the old and the sky lighting up with beautiful light filled clouds we Love you so Beloved One that we are PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛
Ukochana Jedności  poruszamy się każdego dnia dalej w Kochającej i Cennej Nowej Ziemi Gai    mniej czasu snu w nocy i potrzeba by stanąć i iść i następnie jest świt i budzimy się z radością w miłości i wdzięczności że wszystko jest takie jakie jest. Kochani kupili wczoraj przekaz i zaczęli czytać chcąc nam pomóc i zakręciło mi się w głowie i po prostu powiedziałam kręci mi się w głowie dziękuję to nie współbrzmi ze mną Było dużo wielkich słów i stwierdzeń jak nowy świat jest 35 milionów lat świetlnych stąd i problem z ludźmi jest taki że oni lubią jak wszystko jest trudne i ja powiedziałam nie już więcej nie i kiedy Alan usiadł wzmocnił to co czułam i powiedział że usunęliśmy ich i wiedziałam że zabrzmiało to znajomo byliśmy usunięci z ich listy kontaktów     Dla niektórych Ukochanych to brzmieć będzie jak ich prawda dla nas tak to nie jest  i nie jest to obraźliwe wypowiadać swoją prawdę z miłością w chwili sprowadzania tego do ciebie mówić prawdziwie jaki to ma wpływ na ciebie i tak to jest  Moja mantra rozbrzmiewa i śpiewa w moim sercu Ufaj Jaźni Wierz w Jaźń Kochaj Jaźń i wyglądam przez nasze okno naszego gniazda i widzę jak silny wiatr wywiewa stare i niebo rozjaśnia się pięknym światłem wypełnionym obłokami  Kochamy cię bardzo Ukochana Jedności którą jesteśmy PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Wednesday, 15 March 2017

Beloved One as the days pass we ourSelves feel such gratitude for all that is in the moment and it seems that hibernation that we have been living for the last while is now changing which has opened a door and more and more Beloveds are finding us every day either coming to us or calling us and more and more emails about how Beloveds are letting go of the OLD and allowing the NEW and how Beloveds are creating new Beginnings in every part of their life which no longer works whether it is home, work or friends who no longer resonate with their  heart not with guilt or blame simply it doesn’t resonate with your heart so all we  do is allow the space for all to transform with ease and grace.  I listen more and more to my loved Ones and no longer rescue I simply allow all to be and simply know this is the way of the now and this makes my heart sing    We are sleeping every afternoon for this allows us to function more and be more able to be here in the Old and so be it PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności gdy dni mijają my naszaJaźń czujemy dużą wdzięczność za wszystko co jest w tej chwili i wydaje się że hibernacja w której żyliśmy przez ostatni czas się teraz zmienia co otworzyło drzwi i więcej coraz więcej Ukochanych odnajduje nas każdego dnia przychodzą do nas lub dzwonią do nas i jest coraz więcej maili o tym jak Ukochani uwalniają STARE i pozwalają na NOWE i jak Ukochani tworzą nowe Początki w każdej części swojego życia która już nie działa czy jest to dom, praca czy przyjaciele którzy już dłużej nie współbrzmią z ich sercem nie z poczucia winy lub wstydu po prostu to nie współbrzmi z twoim sercem więc wszystko co robimy to pozwalamy na przestrzeń dla wszystkich i wszystkiego  by przemienić z łatwością i łaską. Słucham więcej coraz więcej moich Kochanych i już dłużej nie ratuję po prostu pozwalam by wszystko było i po prostu wiem że to jest sposób tego czasu obecnego i to sprawia że moje serce śpiewa  Śpimy codziennie po południu ponieważ to pozwala nam funkcjonować więcej i być bardziej w stanie być tutaj w Starym i niech będzie tak PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Tuesday, 14 March 2017


Beloved One as we walk more and more in the Precious new Land of Gaia called by so many the fifth dimension it feels as though more and more veils are being lifted everyday and we see clearer the new   It is everywhere in the sky  and in the changing face of nature in that the flowers are blossoming whenever and fruit is appearing out of season and the greenery you can actually see growing everyday and in humanity I see more and more everyday that news seeking and questioning and the seeking is being discovered from the inner and my heart sings every time I see or feel this happening An amazing time to see our reflection in the sky and in nature for we are all in the flux of transformation and we are all so blessed to have chosen to be here in this time. We are all walking an amazing new walk our way and we are all different and unique and very beautiful    PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛

Ukochana Jedności gdy idziemy więcej coraz więcej po Cennej nowej Ziemi Gai nazywanej przez bardzo wielu 5 wymiarem czuje się jakby coraz więcej zasłon było unoszonych codziennie i widzimy wyraźniej nowe  Tak jest wszędzie na niebie i w zmieniającym się obliczu przyrody w tym że kwiaty kwitną o każdej porze i owoc pojawia się poza sezonem i zieleń możecie właściwie zobaczyć jak rośnie każdego dnia i w ludziach widzę każdego dnia to wiadomości poszukiwanie i zadawanie pytań i że poszukiwania są wieńczone odkryciem we wnętrzu i moje serce śpiewa za każdym razem gdy widzę lub czuję że to się dzieje Cudowny czas by zobaczyć nasze odzwierciedlenie na niebie i w przyrodzie ponieważ wszyscy jesteśmy w strumieniu transformacji i jesteśmy bardzo błogosławieni że wybraliśmy być tutaj w tym czasie. Wszyscy idziemy cudownym nowym krokiem na swój sposób i wszyscy jesteśmy różni i wyjątkowi i bardzo piękni     PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera  💛💛💛

Monday, 13 March 2017


Beloved One blessings and Love my darling One.  I find my Self sensitive to loud sounds  and I find when Alan drives me somewhere I continually say where are we cos I don’t recognise and Alan says these are roads of the old world for you and yet there is nothing there and I am able to understand when Alan says something like that saves me from thinking  I am going mad or something this is why I am so blessed to be with Alan because we walk as One   My soul knows everything so when I say something that is “ not normal” and because I don’t understand much of the third dimensional walk or talk any more and it is getting easier every day I can pass it by Alan and he gives answers that I feel rather than understand  and I do give thanks.  I live more and more in Love and Gratitude and just simply walk one step at a time and celebrate I am here to live and see transformation Love to All for All PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛

Ukochana Jedności błogosławieństwa i Miłość moja kochana Jedności. Odkrywam że Jestem wrażliwa na głośne dźwięki i odkrywam że kiedy Alan wiezie mnie gdzieś ja  bez ustanku mówię gdzie jesteśmy ponieważ nie rozpoznaję i Alan mówi to są drogi starego świata dla ciebie i jednak tam nie ma nic i mogę zrozumieć kiedy Alan mówi coś takiego chroni mnie przed myśleniem że zaczynam wariować lub coś podobnego co ‘nie jest normalne’ i ponieważ już  nie rozumiem wiele z 3 wymiarowego kroku lub rozmowy i to staje się łatwiejsze każdego dnia mogę to przejść przy Alanie i on obdarza odpowiedziami które czuję raczej niż rozumiem i prawdziwie dziękuję.  Żyję bardziej coraz więcej w Miłości i Wdzięczności i po prostu idę jeden krok za jednym razem i świętuję że jestem tutaj i widzę transformację Miłość dla Wszystkich za Wszystko PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Sunday, 12 March 2017


Beloved One and so the days pass and we walk the new walk in Love and Gratitude for all that is and and when something or someone doesn’t resonate we bow our head touch our heart and any feeling dissipates and peace remains   I rejoice with every step I take cos I am here to experience the new to observe and be with the children of the NOW and see Beloveds making giant steps inward   How Blessed am I.   I do give thanks for the Love that  I am and the Oneness of being in this beautiful new way of walking and living with my heart open to receive all as love Alan and I celebrate 29 years of Blessed Union today so our Love to all couples everywhere we love you all so as we do all  singles PeLoHa all ways we are ONE  maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności i tak dni mijają i my idziemy nowym krokiem w Miłości i we Wdzięczności za wszystko co jest i kiedy coś lub ktoś nie współbrzmi my składamy ukłon dotykamy naszego serca i wszelkie uczucie rozprasza się i pokój pozostaje Cieszę się z każdym krokiem który wykonuję ponieważ jestem tutaj by doświadczać nowego by obserwować i by być z dziećmi czasu OBECNEGO i by widzieć Ukochanych którzy wykonują ogromne kroki do wnętrza  Jak Błogosławiona Jestem. Prawdziwie dziękuję za Miłość którą Jestem i Jedność istnienia w ten piękny nowy sposób chodzenia i życia z moim otwartym sercem by otrzymywać wszystko tak jak miłość Alan i ja świętujemy 29 rocznicę Błogosławionego Związku dzisiaj więc nasza Miłość dla wszystkich par wszędzie kochamy was wszystkich tak jak wszystkich żyjących samotnie PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze jesteśmy JEDNOŚCIĄ  maryandalan Almera 💛💛💛

Saturday, 11 March 2017


Beloved One as the energies become quite strong and we all feel them differently some of us totally conscious and others know there is something happening and allowing for their heart is at peace and this is our simple indication   now showing us Love is all there is.  And I feel the words strongly rising in my heart in this moment  and they are Believe in Self Trust in Self  and all ways Love Self for I remind myself every day I will never let go of these Precious words and once said there is a beautiful peace that I feel within and I keep on going with absolute  Divine Love and Trust   I keep looking at the skies from early morning till late at night such beauty in the colours and the clouds such amazing shapes such a Precious Joy to behold PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności gdy energie stają się całkiem silne i wszyscy czujemy je inaczej
niektórzy z nas całkowicie świadomie  inni wiedzą że coś się dzieje i pozwalają ponieważ ich serce jest spokojne i to jest nasze proste wskazanie teraz pokazać nam Miłość jest wszystkim co jest. Czuję że słowa silnie wznoszą się w moim sercu w tej chwili i to są Wierzcie w Jaźń Ufajcie Jaźni i zawsze na wszystkie sposoby Kochajcie Jaźń gdyż przypominam sobie codziennie nigdy nie uwolnię tych Cennych słów i gdy raz wypowiedziane jest piękny pokój który czuję we wnętrzu i nie przestaję wraz z całkowitą Boską Miłością i Zaufaniem  Nie Przestaję patrzeć na niebo od wczesnego poranka do późna w nocy  takie piękno jest w kolorach i obłoki mają niesamowite kształty taka Cenna Radość to oglądać i podziwiać PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Friday, 10 March 2017

Beloved One I am coming in and out of being alone and being with Beloveds because I feel so much is changing within and without   Beloveds have moved back and other Beloveds have come in as they and we feel the Oneness of conversation and we understand so much without words. I am experiencing much in the way of releasing from so many parts of my body so I relax into rather than the ways of the old lining it up with physical ailments I know it is releasing of the old so many lifetimes to be let go of now   So simply balancing the new and letting go of the old   And all that is presented is Love and walking towards  becoming  whole in Pure  Light and Divine  Love and so gently gently and yes  so much pain[love] around the heart and all is adjusting to the New that we are creating    All love to All PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności  Wchodzę i wychodzę z bycia samą i bycia z Ukochanymi ponieważ czuję że bardzo wiele się zmienia wewnątrz i poza   Ukochani się wycofali inni Ukochani nadeszli gdyż oni i my czujemy Jedność rozmowy i rozumiemy bardzo wiele bez słów. Dużo doświadczam na sposób uwalniania się z tak wielu części mojego ciała więc raczej relaksuję się w tym zamiast używać sposobów starej konfrontacji z fizycznymi dolegliwościami Wiem że to jest uwalnianie starego tak wiele żyć do uwolnienia teraz  więc po prostu równoważenie nowego i uwalnianie starego i wszystko co się ukazuje jest Miłością i podążanie w kierunku stania się całością w Czystym Świetle i Boskiej Miłości i bardzo delikatnie  delikatnie i tak wiele bólu ( miłości) w okolicy serca i wszystko dostosowuje się do Nowego które tworzymy Cała Miłość dla Wszystkich PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Thursday, 9 March 2017


Beloved One that we are and as we walk the new walk in the new world more and more we realise that the less we resist the easier the walk becomes  And we will all do it differently as we are individuals from the same Source and that Source is Divine Love and that is the essence and the being of the new Precious Land of Gaia.  For this I am that I am I find the less labels in my world the easier it is   So I have no labels everything and everybody  simply is and we all present as we are in the moment and all each of us need do is accept each other as we present for we are a part of One another and as so we stand in absolute Love for One another and so it is Love to the One of whom we are and growing every moment PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy i gdy idziemy nowym krokiem w nowym świecie więcej coraz więcej uświadamiamy sobie że im mniej się opieramy tym łatwiejszy ten krok się staje  Zrobimy wszyscy to różnie bo jesteśmy indywidualnościami z tego samego Źródła a to Źródło to Boska Miłość i to jest esencja i istnienie nowej Cennej Ziemi Gai. Dla tego Jam jest którym Jestem odkrywam że im mniej etykietek w moim świecie tym jest łatwiej. Więc nie mam etykiet wszystko i wszyscy po prostu są i my wszyscy prezentujemy się takimi jakimi jesteśmy w tej chwili i wszystko co każdy z nas potrzebuje zrobić to zaakceptować siebie nawzajem tak jak się prezentujemy ponieważ jesteśmy częścią Jednego z drugim i tak więc stoimy w całkowitej Miłości dla Siebie nawzajem i to właśnie jest Miłość do Jedności którą jesteśmy i wzrastamy z każdą chwilą PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Wednesday, 8 March 2017


Beloved One Blessings and Love to us all as we walk the new walk in our Precious Land of Gaia  We are indeed Precious beings and we need to cherish who we are and who we are becoming and give thanks for this the greatest journey of discovery of the Self since time began.  And we did it with heart open and have climbed many mountains and surfed  many many waves listening to our hearts and occasionally sharings such as this arriving and resonating with what we had or  have experienced so allowing us to feel the Oneness we were creating and being able to accept each others behaviours in the moment knowing that they like each and every one of us were evolving their way to be able to navigate this new Land of Gaia which was and is being created everyday as we all let go of what was and create as One the New   Remember we are a reflection of One another so all is Love as is nature we are One with ALL and so it is   PeLoHa my darlings and I am so in gratitude to be a part of the Oneness maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności Błogosławieństwa i Miłość dla nas wszystkich gdy idziemy nowym krokiem po naszej Cennej Ziemi Gai Jesteśmy zaprawdę Cennymi istotami i musimy troszczyć się z miłością o to kim jesteśmy i kim się stajemy i dziękować za tę najwspanialszą podróż odkrycia Jaźni od początku czasu. Zrobiliśmy to z otwartym sercem i wspinaliśmy się na wiele gór, surfowaliśmy po bardzo wielu falach słuchając naszych serc i czasami przekazów takich jak to przychodzące i współbrzmiące z tym co doświadczyliśmy lub doświadczamy więc pozwalające nam czuć Jedność którą tworzyliśmy i być w stanie akceptować  zachowania innych w danej chwili wiedząc że oni tak jak  każdy z nas rozwijają swoją drogę by móc sterować po Nowej Ziemi Gai która była i jest tworzona codziennie gdy my wszyscy uwalniamy to co było i tworzymy Nowe jako Jedność Pamiętajcie że jesteśmy odzwierciedleniem Jednego w drugim więc wszyscy są Miłością wraz z przyrodą jesteśmy Jednym ze WSZYSTKIM i tak jest  PeLoHa moi kochani i jestem bardzo we wdzięczności że jestem częścią Jedności maryandalan Almera 💛💛💛

Tuesday, 7 March 2017

Beloved One that we be more and more  each day unfolds to more of the New and we rejoice that we are here to welcome and create as One the New.  My dearest heart no matter how the world seems it is all OKAY and perfection is.  When I receive a writing or sharing which aligns and resonates with my heart I truly bow my head touch my heart and give thanks   For sooooo very long I waited to hear or see someone talk or feel as  did just to show me I was not alone and yet I never felt to let go of Love and settle for anything less.  So Beloveds to be reassured we came knowing who we were and because of belief systems and non allowing of open expressions of love we developed into a people who didn’t care or love one another and this was the greatest source of my sadness. We were classed as what was ‘poor” AND i never saw myself as “poor’’ as my darling Father loved me very much and my mother was not home much so we went to an orphanage where I found myself mothering many children as the nuns were forbidden to show affection and was happy to see that had changed visiting a children’s home in India where the children ran into the sitting room and lobbed on the nun s knees for hugs and kisses good night which made my heart sing.  So I am very conscious of the changes my dear Ones around me are making and when they don’t I love and accept them in the moment as we all evolve in our own time as guided by our heart.  PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛Ukochana Jedności którą bądźmy więcej coraz bardziej każdy dzień ujawnia więcej Nowego i my cieszymy się że jesteśmy tutaj by witać i tworzyć jako Jedność Nowe. Moje najdroższe serce bez względu na to jaki świat się wydaje wszystko jest OKAY i jest perfekcja. Kiedy otrzymuję tekst lub przekaz, który dostrojony jest i współbrzmi z moim sercem składam prawdziwie ukłon dotykam serca i dziękuję. Przez baaaaardzo długi czas czekałam by usłyszeć lub zobaczyć kogoś kto mówi lub czuje tak by po prostu pokazać mi że nie byłam sama i jednak nigdy nie czułam żeby uwolnić Miłość i zadowolić się czymkolwiek mniejszym.
Tak więc Ukochani byście byli zapewnieni przybyliśmy wiedząc kim byliśmy i z powodu systemów wiary i nie pozwalania na otwarte wyrażanie miłości rozwinęliśmy się w ludzi którzy nie dbali lub nie kochali siebie nawzajem i to było największe źródło mojego smutku. Sklasyfikowano nas jako "biednych" a ja nigdy nie widziałam siebie jako "biednej"  i mój kochany Ojciec kochał mnie bardzo i mojej matki nie było często w domu więc trafiliśmy do sierocińca gdzie odkryłam że matkuję wielu dzieciom bo zakonnicom nie wolno było okazywać uczuć i byłam szczęśliwa widząc że to się zmieniło odwiedzając dom dziecka w Indiach gdzie dzieci wbiegły do pokoju gościnnego i rzucały się na kolana zakonnicy by otrzymać uściski i całusy na dobranoc to sprawiało że moje serce śpiewało.
Więc jestem bardzo świadoma zmian które moi drodzy Kochani wokół mnie dokonują i kiedy tego nie robią kocham i akceptuję ich w tej chwili gdyż wszyscy rozwijamy się w swoim własnym czasie gdy prowadzeni jesteśmy przez  nasze serce.
PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Monday, 6 March 2017


Beloved One that we are it feels to the I am that I am that we are all making decisions from our heart in the new NOW  Some of us are more in the New that the old 3 dimensional world some of us are toing and froing and some of us are here in the third dimensional all the time.  We are all travelling in  our own way and I have learnt many things lately cos I don’t know over how long I have been realising the NEW clearly from my heart.  My knowing is we can no longer rescue we allow whatever is happening in the way of seeing and realising for our Beloveds for if we rescue it does t allow the transformation   Feelings the same when a Beloveds is crying we can hold and never say its okay it ll be all right it will be and our Beloved must feel the change and feel the realisation  and although it is not easy to observe it is what we need do in these times of letting go of lifetimes of living as directed by society ,transforming DNA, ending Karma for eternity, and bringing in the Light of the NOW . I believe we are doing so well and as there is no instruction book or books written about our ascension and transforming our human bodies to Light we are doing it and that is many miracles every single day and night   PeLoHa all ways we all move in our own pace and own time and we all are some very consciously some consciously and some unconscious and hold in  your heart no matter how the world or those around us seem to be we are ALL evolving we are ALL ascending and so it is PeLoHa all ways maryandalan Almera💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy dla Jam jest którym Jestem jest odczuwalne że wszyscy podejmujemy decyzje z naszego serca w nowym TERAZ  Niektórzy z nas są bardziej w Nowym niż w 3 wymiarowym świecie niektórzy raz idą do przodu chwilę potem się cofają a niektórzy są tutaj w 3 wymiarze przez cały czas  Wszyscy podróżujemy na swój własny sposób i ostatnio nauczyłam się wielu rzeczy ponieważ nie wiem przez jak długi czas uświadamiałam Nowe wyraźnie ze swojego serca.   Moją wiedzą jest że nie możemy już dłużej ratować pozwalamy na cokolwiek się dzieje w ten sposób że widzimy i uświadamiamy dla naszych Ukochanych bo jeśli będziemy ratować to nie będzie to pozwalać na transformację Uczucia są takie same gdy Ukochani płaczą możemy przytulić i nigdy nie mówimy że jest dobrze wszystko będzie dobrze że tak będzie i nasz Ukochany musi poczuć zmianę i odczuć uświadomienie i chociaż nie jest łatwe to obserwować to jest to co potrzeba nam zrobić w tych czasach uwalniania wszystkich żyć, życia kierowanego przez społeczeństwo, przemieniania DNA, kończenia karmy na zawsze i wprowadzania Światła TERAZ.
Wierzę że mamy się bardzo dobrze i gdy nie ma książki z instrukcją, książek napisanych o naszym wzroście i przeobrażaniu naszych ludzkich ciał w Światło my to robimy i to jest wiele cudów każdego pojedynczego dnia i nocy PeLoHa na wszystkie sposoby wszyscy poruszamy się w swoim własnym tempie i w swoim czasie i wszyscy jesteśmy niektórzy bardzo świadomi niektórzy świadomi a niektórzy nieświadomi i utrzymujcie w waszym sercu bez względu na to jaki świat lub ci wokół nas wydają się być że WSZYSCY rozwijamy się WSZYSCY wznosimy się i tak właśnie jest PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera💛💛💛

Sunday, 5 March 2017

Beloved One blessings and love to all the we are becoming.  Many are creating the new from the heart and working with Beloveds to allow them to be who they truly are   In the new there is no longer a need to rescue or feel there is a need to stop the feelings these feelings in the now need to be experienced looked at and let go of and this time these feelings will not return ever at the same page it will be released eternally and so be it   The time for allowing the new is right here right now and we acknowledge all feelings the  lostness the madness everything as a way home and we evolve easier   great Love to all that we be in this moment PeLoHa maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności błogosławieństwa i miłość dla wszystkich którymi się stajemy.
Wielu tworzy nowe z serca i pracuje z Ukochanymi by pozwolić im być kim prawdziwie są   W nowym nie ma potrzeby ratowania lub poczucia że jest potrzeba by zatrzymać uczucia te uczucia w tym czasie obecnym potrzeba doświadczyć spojrzeć na nie i uwolnić i tym razem te uczucia już nigdy nie powrócą na tym samym poziomie zrozumienia będą uwolnione na zawsze i niech będzie Czas na przyjmowanie nowego jest właśnie teraz właśnie tutaj i my uznajemy wszystkie uczucia zagubienie szaleństwo wszystko jako drogę do domu i rozwijamy się łatwiej       wspaniałej Miłości dla wszystkich którymi jesteśmy w tej chwili PeLoHa maryandalan Almera 💛💛💛

Saturday, 4 March 2017


Beloved One that we are    I have received a Beautiful sharing and it spoke of all the symptoms of transformation   and it spoke truthfully and so clearly  of the different ways we were choosing to transform and it so aligned with the everyday I am living   Amazing heat in body and heart pain and breathing through and accepting that this is part of the road I have chosen and never never regret   Sometimes I feel as if I am about to explode and others as if I am going mad and then that passes and I feel I have just dropped a huge weight from my shoulders  a deeper and new inner peace has come to live eternally with the I am that we are and there is so much that I realised in all of this and that is that the body is transforming to Light letting go of all previous life times transforming DNA the end of Karma the end of living in the 3rd dimension in all aspects   So we are to be blessed and embraced each and every One of us as we consciously become that Divine Love and Light we came to be and this time there will be eternity about the new Thee that Thee are creating Well done dearest One that we be PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy   Otrzymałam Piękny przekaz, który mówił o wszystkich objawach transformacji i mówił prawdziwie i bardzo jasno o różnych sposobach,na które wybieraliśmy by przemieniać i jest bardzo zsynchronizowany z codziennością którą żyję  Niesamowicie gorąco w ciele, ból serca i oddychanie poprzez i akceptacja że jest to część drogi którą wybrałam czego nigdy nie żałuję
Czasami czuję jakbym miała za chwile wybuchnąć i inne rzeczy tak jakbym miała oszaleć i następnie to mija i czuję że właśnie zrzuciłam ogromny ciężar ze swoich ramion    głębszy i nowy wewnętrzny spokój nadszedł by żyć wiecznie z Jam Jest którym my jesteśmy i tak wiele uświadomiłam we wszystkim z tego i to że ciało przeobraża się w Światło uwalniając wszystkie poprzednie życia przeobrażając DNA koniec karmy koniec życia w 3 wymiarze we wszystkich aspektach          Więc mamy być błogosławieni i obejmując wszystkich i każdego Jednego z nas świadomie stajemy się tą Boską Miłością i Światłem którymi przybyliśmy by być i tym razem będzie wieczność z nową Jaźnią którą Jaźń tworzy bardzo Dobrze najdroższa Jedności którą jesteśmy PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Friday, 3 March 2017


Beloved One in a matter of seconds this morning went from pitch black to a bright blue sky with the most beautiful white clouds and I looked and it seemed as though this bright new energy was entering my being and I felt renewed refreshed and ready for the NEW whatever is presented it will all be Love  Take care of thee for thee are so Precious a Divine aspect of all that is and so it is   PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛

Ukochana Jedności w przeciągu sekund dzisiejszy poranek przeszedł z najciemniejszej czerni do jasnego niebieskiego nieba z najpiękniejszymi białymi obłokami i spojrzałam i wydawało się jakby ta jasna nowa energia wchodziła w moje istnienie i poczułam się zregenerowana i odświeżona i gotowa na NOWE cokolwiek jest przedstawiane wszystko będzie Miłością    Dbajcie o swoją Jaźń ponieważ Jaźń jest bardzo Cennym Boskim aspektem wszystkiego co jest i właśnie tak jest PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Thursday, 2 March 2017


Beloved One Blessings and Love to you on this beautiful day   I am still being called to surrender anything that hangs on from the old world and when I resist it certainly takes longer and is harder   Still I am feeling lighter as the days pass and this month  my darling and I  celebrate 29 years of being One as a couple in Divine Love and do give thanks for every experience it has been so different to most others in that we gave away everything and firstly became nomads then travelled the world and manifested all that we needed and lived that way for around  25  years and now we have hibernated the whole of 2016 only coming out when guided by heart and now it feels like the gates are open again and Family are finding us every day and we are responding with Love to the New PeLoHa all ways maryandalan Almera 💛💛💛


Ukochana Jedności Błogosławieństwa i Miłość dla was w ten piękny dzień    Nadal jestem wzywana by poddać cokolwiek co jeszcze utrzymuje się ze starego świata i kiedy się opieram to oczywiście trwa dłużej i jest trudniejsze Jednak czuję się  jaśniejsza i lżejsza gdy dni mijają i w tym miesiącu mój kochany i ja świętujemy 29 rocznicę bycia Jednością  jako para w Boskiej Miłości i prawdziwie dziękuję za każde doświadczenie które było tak różne od większości innych w tym, że oddaliśmy wszystko i najpierw staliśmy się nomadami później podróżowaliśmy po świecie i manifestowaliśmy wszystko co było nam potrzeba i żyliśmy w ten sposób przez  około 25 lat i teraz byliśmy w hibernacji przez cały rok 2016 wychodząc jedynie wtedy kiedy byliśmy prowadzeni przez serce i teraz czuje się że wrota są znów otwarte i Rodzina nas odnajduje każdego dnia i my odpowiadamy z Miłością dla Nowego PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan Almera 💛💛💛

Wednesday, 1 March 2017


Beloved One Love to all for all I have found that sounding is very helpful in times of confusion and It is a suggestion which I hold you find helpful.  I empty my mind which is easier and easier these days and I sit in the silence and allow the sound to rise through my heart and when it is complete I sit in that beautiful energy until I feel totally bathed by this Divine Love and Light and so be it. Love and Light in this moment to all for all PeLoHa maryandalan Almera xoxox 💛💛💛


Ukochana Jedności Miłość dla wszystkich za wszystko Odkryłam że rozbrzmiewanie dźwiękiem jest bardzo pomocne w czasach zamieszania i to jest sugestia którą utrzymuję że uznacie za pomocną Opróżniam swój umysł co jest łatwiejsze  coraz łatwiejsze ostatnio i siedzę w ciszy i pozwalam dźwiękowi wznieść się poprzez moje serce i kiedy to jest dopełnione siedzę w tej pięknej energii dopóki nie czuję się całkowicie skąpana Boską Miłością i Światłem i niech będzie.
Miłość i Światło w tej chwili dla wszystkich za wszystko PeLoHa maryandalan Almera xoxox 💛💛💛