Saturday, 30 June 2018

Burning the termite infested flooring.   PeLoHa, Da


Palimy opanowaną przez termity podłogę.  PeLoHa, Da
Friday, 29 June 2018

 Dear All,   Today I spent a lot of time sharpening the chainsaw between cutting the termite-eaten floor ready for burning.   Finished with a hot shower, tea tree oil on the itchy tick bites and a siesta by the kitchen fire, altogether a satisfying day.
   PeLoHa, Da


Kochani Wszyscy,  Dzisiaj spędziłem dużo czasu na ostrzeniu piły łańcuchowej między cięciem zjedzonej przez termity podłogi przygotowanej na spalenie. Zakończyłem gorącym prysznicem z olejkiem z drzewa herbacianego na swędzące pogryzienia kleszcza oraz sjestą przy kominku w kuchni. W rezultacie satysfakcjonujący dzień.
  PeLoHa, DaThursday, 28 June 2018

One corner of the yurt had sunk an inch, so with a log from the tree we had to fell, and two car jacks I was able to lift the heavy concrete floor sections and pack them level again.   Another job off the list.
  Also managed to wash Gl.ynt,as the rain stopped and we got to 18c today, unlike Melbourne’s cold foggy day.
  PeLoHa,  Da

Jeden kąt jurty osunął się około 2.5 cm, więc z pomocą kłody z drzewa, które musieliśmy ściąć, oraz dwóch podnośników samochodowych mogłem podnieść części ciężkiej betonowej podłogi i ustawić je równo ponownie. Kolejna praca z listy wykonana.
Udało mi się także umyć samochód gdy deszcz przestał padać i dotarliśmy do18 stopni C dzisiaj, nie tak jak Melbourne gdzie zimny mglisty dzień.
PeLoHa,  Da


Monday, 25 June 2018

Dear All,   Good progress today, plus a trip to  Minyon falls and the Rainbow temple.   Also the Termite expert said the dome was infested but the house is clear.   Everyone happy.   PeLoHa, Alanandmary

Kochani,  Dobry postęp dzisiaj, oraz wycieczka do Minyon falls i do świątyni Tęczy. Ponadto, ekspert od termitów powiedział, że kopuła została przez nie opanowana, dom jednak jest czysty. Wszyscy szczęśliwi. PeLoHa, Alanandmary


Sunday, 24 June 2018


Beloveds,   I feel comfortable in my body, able to enjoy physical achievements, and inside feel well loved wherever I go and concern for my wellbeing, and ongoing loving guidance from Mother Mary and our Daughter Ali and many others!
    Today after yoga and breakfast, Brian and I cleared the next section of fence line, which included felling and removing the big tree in the centre of the second picture, which landed exactly where we intended.    It will be replaced with another, not on the fence line, and become future firewood.
   Then I was invited to lunch at Max’s, a poet friend, and his partner Jan Gardner, now called Ruby who worked in Alice Springs for years and has many mutual friends.   Then Bronny came, ex Wandin and Darwin, now ocean Shores, with more news of friends, then Phillip in from surfing, who flew back to Yarra Junction this afternoon, so all meant to be together today!
   With gratitude,  PeLoHa, Alanandmary

Kochani,   Czuję się wygodnie w swoim ciele, mogę cieszyć się fizyczną aktywnością i we wnętrzu czuję się kochany gdziekolwiek pójdę i w trosce o moje dobre samopoczucie i z nieustannie kochającym prowadzeniem Matki Mary i naszej Córki Ali i wielu innych!
  Dzisiaj po jodze i śniadaniu Brian i ja oczyściliśmy kolejny odcinek linii płotu co wiązało się ze ścięciem i usunięciem dużego drzewa w centrum drugiego zdjęcia, które upadło dokładnie gdzie chcieliśmy.  Zostanie ono zastąpione innym, nie na linii płotu i będzie przyszłym drewnem na opał.
Następnie zostałem zaproszony na obiad u Max’a, przyjaciela poetę, jego partnera Jana Gardnera obecnie nazywanego Ruby, który pracował w Alice Springs przez wiele lat i ma wielu wspólnych przyjaciół. Następnie Bronny, ex Wandin i Darwin, teraz ocean Shores i  więcej wiadomości od przyjaciół, następnie pojawił się Philip po surfowaniu, który odleciał z powrotem do Yarra Junction dziś po południu, więc tak miało być że wszyscy razem dzisiaj!
 Z wdzięcznością, PeLoHa, Alanandmary


Wednesday, 13 June 2018

Beloveds,    We can now proceed with Mary’s celebration ceremony 10 am  AEST Monday 18 June.    Your loving thoughts would be appreciated at this time.
  PeLoHa, Alanandmary


Ukochani,    Możemy teraz kontynuować i uroczysta ceremonia dla Mary odbędzie się  o 10 rano australijskiego czasu wschodniego w poniedziałek  18 czerwca. Wasze pełne miłości myśli będą docenione w tym czasie.
  PeLoHa, Alanandmary

Thursday, 7 June 2018


Beloveds,   Sorry to report that Mary has had enough of pain since her fall and knee replacements,15 months ago, so she passed over this morning at 12.45 am in hospital, surrounded by love.
    Because her death was sudden there must be a Coronial enquiry, so at this stage no dates are possible for the private Crematorium service or the public celebration of her life, so we will be in touch again when we know more.
    I am in good health and being well looked after,  thank you for your concern.    We love her ongoing and miss her physical presence already but are very happy that she is free from pain at last.
      PeLoHa, Alanandmary


Ukochani,   Z przykrością przekazuję, że Mary miała już dość bólu od czasu upadku i wymiany stawu kolanowego 15 miesięcy temu,więc odeszła dzisiaj rano o 0:45 w szpitalu otoczona miłością.
     Ponieważ jej śmierć była nagłą musi zostać przeprowadzone badanie koronera, więc na tym etapie nie można ustalić daty prywatnej ceremonii w Krematorium lub publicznego uhonorowania jej życia, więc będziemy w kontakcie ponownie  gdy dowiemy się więcej.
     Jestem w dobrym zdrowiu i pod dobrą opieką. Dziękuję za waszą troskę.
Kochamy ją nieustannie i już tęsknimy za jej fizyczną obecnością ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest wreszcie wolna od bólu.
     PeLoHa, Alanandmary