Monday, 23 September 2013

BELOVED ONE I SHARE THAT THIS WEEKEND WILL BE ONE OF BECOMING ONE CONSCIOUSLY WITH THE OCEANS OF ALL UNIVERSES AND SAYING WORDS FROM OUR HEARTS THAT ALIGN US WITH OUR BELOVED NEW GIAI WHICH WE HAVE AS ONE CREATED    AND THEN EACH DAY I WILL PREPARE FOR OUR GATHERINGS BY ALLOWING WHATEVER COMES AND I KNOW AND FEEL THERE WILL BE SO MUCH NEW AND WHEN WE COME TOGETHER WE WILL SEE ONE ANOTHER AS HUMAN LIGHT BEINGS AND COMPLETE MULTI DIMENSIONAL BEING HAVING LET GO ABSOLUTELY OF 3RD DIMENSION AND BELIEVING AND ABLE TO LIVE IN ALL DIMENSION WITH LOVE AND EASE AND GRACE AND SO BE IT    I AM IN LOVE AND GRATITUDE TO DARLING PAWEL WHO PLACES THESE SHARINGS ON THE BLOGSPOT AND TRANSLATES THANK YOU DARLING AND THANK YOU TO ALL PELOHA ALL WAYS MARYANDALAN

* * *

Kochana Jednio, ten weekend będzie weekendem świadomego jednoczenia się z oceanami wszystkich wszechświatów oraz wypowiadania słów z serca, które nas harmonizują z naszą ukochaną nową Gają, którą stworzyliśmy jako Jednia. Następnie codziennie będę się przygotowywała na spotkania otwierając się na wszystko, co przyjdzie. Wiem i czuję, że będzie tyle nowego, a kiedy spotkamy się, będziemy postrzegać się wzajemnie jak istoty ludzkie ze światła, kompletne i wielowymiarowe istoty, które całkowicie uwolniły trzeci wymiar i wierzą oraz są w stanie żyć we wszystkich wymiarach z miłością i łaską, i niech tak będzie. Jestem pełna miłości i wdzięczności dla Pawła, który umieszcza te wpisy na blogu i je tłumaczy. Dziękuję, kochany i dziękuję Wam wszystkim, PELOHA, na wszystkie sposoby, MARYANDALAN

Wednesday, 18 September 2013

BELOVED ONE THAT WE BE BLESSINGS AND LOVE AND MAY THE NEW LIGHT WHICH IS COMING EVERY DAY NOW INTERGRATE WITH EASE AND GRACE   I AM FEELING VERY WELL AND WHOLE AND AM NOW PREPARING WITH THE INVOCATION FOR THE 10 10 13  AND ON THE EQUINOX WILL GO TO THE SEASIDE AND BE THERE AT SUNRISE FEELS TO BE THERE AND SO IT IS   I FEEL SO STRONGLY THE NEED TO BE STILL AND SILENT BECAUSE I FEEL MY INNER BEING SO CLEARLY IN THOSE MOMENTS AND THE WORLD OUTSIDE IS SIMPLY THERE AND I FEEL NOTHING ABOUT JUST REMAIN AN OBSERVER NOT NEEDING TO FIX OR CHANGE ANYTHING HOLDING SO MANY LOVED ONES IN MY DAILY FLAME AS USE THE LIGHT I SEND HOWEVER THEY FEEL TO AND JUST LOSING AND ACCEPTING ALL THAT IS AND STAYING WITH THE INNER PEACE    I HOLD THAT INNER PEACE COME FOR ALL TO ALL NOW LOVE IS THE ESSENCE OF ALL THERE IS AND IT SO HELPS TO LET GO OF WHAT WAS WITHOUT JUDGEMENT AND ALLOW THE NEW PELOHA ALL WAYS MARYANDALAN  IN LOVING GRATITUDE TO OUR BELOVED PAWEL AND SO BE IT

* * *

Kochana Jednio, którą bądźmy. Przekazuję Wam błogosławieństwa i Miłość. Niech nowe światło, które przybywa co dzień teraz integruje [nas] z łatwością i łaską. Mam się bardzo dobrze i czuję, że jestem całością. Obecnie przygotowuję się z inwokacją na 10 10 2013 oraz na zrównanie dnia z nocą - udam się nad morze i będę tam o wschodzie słońca. Czuję, że mam tam być i tak jest. Tak intensywnie czuję potrzebę bycia w spokoju i ciszy, ponieważ w takich chwilach [spokoju] czuję moje wewnętrzne ja tak wyraźnie, a świat zewnętrzny po prostu jest, a ja nie czuję nic, po prostu pozostaję obserwatorem, nie potrzebuję naprawiać ani zmieniać niczego. Pamiętam o tak wielu ukochanych w moich codziennych medytacjach, aby korzystali ze światła, które przekazuję, tak jak to czują. Pragnę, aby ten wewnętrzny spokój nastał dla wszystkich już teraz. Miłość jest esencją wszystkiego, co jest. Dobrze jest również uwolnić, to co było, bez osądu, i otworzyć się na to, co nowe. PELOHA, zawsze, MARYANDALAN, z wdzięcznością dla Pawła, niech tak będzie.

Tuesday, 10 September 2013

MARYANDALAN'S EMAIL ADDRESS ENDED WITH HOTMAIL.COM WILL NOT LONGER BE USED. INSTEAD, TO CONTACT MARYANDALAN PLEASE WRITE AT MARYEARLE7 (AT) GMAIL.COM


* * *

Adres email Mary i Alana z domeną hotmail.com nie będzie już używany. Aby skontaktować się z Mary i Alanem, można pisać na adres: maryearle7 (małpa) gmail.com

Monday, 9 September 2013

BELOVED ONE THAT WE ARE LOOKING AT OUR OUR WORLD PERSONAL AND UNIVERSAL IT MAY APPEAR LIKE WE ARE AT A STANDSTILL AS FAR AS RAISING CONCIOUSNESS AND UNDERSTANDING ONENESS    I CAN FEEL IN MY BEING AS I KNOW MANY OF YOU CAN TOO THE RESTLESSNESS OF OUR MOTHER TRANSFORMING AND OF SO SO MANY WHO COULDNT SEE FEEL OR HEAR ARE NOW BEGINNING TO DO ALL THESE THINGS AND THIS CAN SOMETIMES CREATE THE TURMOIL IN THE WORLD EXPRESSING CONFLICT IN WAR AND IN EVERYDAY POLITICSS AND FINANCES AND EDUCATION   SO NO WONDER LIGHT WORKERS ARE FEELING AT TIMES SO CHALLENGED BY EVERY DAY LIFE    I MYSELF AM SO SENSITIVE TO SOUND AND  SMELL NOT THAT I HAVE NOT ALLWAYS BEEN SENSITIVE IT IS THAT WITH SOOOOOOOOOOOOOOO MUCH HAPPENING IT IS SOMETIMES TO THE EXTREME JUST LIKE THE WEATHER BEING EXPEREIENCED EVERYWHERE   MY MANTRA IS SIMPLY I ACCEPT IN LOVE  THE PROCESS OF TRANSFORMATION ESPECIALLY AT THOSE TIMES WHEN MY DARLING AND I HAVE CONVERSATIONS AND NEITHER ONE OF US HAS HEARD WHAT THE OTHER ONE HAS SAID AND THAT WAS BEWILDERING UNTIL WE CREATED HUMOUR INTO THESE CONVERSATIONS REALISING THAT EITHER ONE OR BOTH OF US WERE ABSOLUTELY NOT PRESENT TO THE CONVERSATION THE TIME OR THE PLACE AND SO BE IT.  SO BELOVED ONE THAT WE ARE HOLD FAST TO YOUR SELF LOVE SELF BELIEF AND SELF TRUST AND IF YOU HAVE INSPIRATION AND YOU HESITATE IT COMES FROM YOUR BEAUTIUFL MIND IF YOU HAVE FROM YOUR HEART YOU MOVE WITH EASE AND GRACE AND SO BE IT    WITH LOVING THANKS TO OUR DARLING PAWEL FOR HIS LOVE EXPRESSED IN SO MANY WAYS INCLUDING DOING THE BLOGSPOT MILOSC AMORE LOVE PELOHA MARYANDALAN

* * *

Kochana Jednio, którą jesteśmy. Przyglądamy się naszemu światu, osobistemu i uniwersalnemu, i może się wydawać, że jesteśmy w martwym punkcie, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości i rozumienie Jedności. Czuję w mojej jaźni i wiem, że wielu z Was też oczuwa niepokój naszej Matki Ziemi przechodzącej transformację. [Czuję i wiem, że] tak wielu, którzy nie mieli zdolności czucio-widzenia czy słyszenia, teraz zaczyna to robić. To czasami może przyczyniać się do niepokojów na świecie, manifestować się jako wojny i konflikty w codziennej polityce, finansach i edukacji. Nic więc dziwnego, że pracujący ze Światłem czują się czasami przygnieceni codziennym życiem. Ja sama jestem bardzo wrażliwa na dźwięk i zapach, zawsze taka byłam, ale obecnie wszędzie zachodzą tak liczne ekstremalne zjawiska (na przykład nieprzewidywalna pogoda). Moja mantra to po prostu "Akceptuję w Miłości proces transformacji", zwłaszcza w obecnym czasie, gdy mój kochany [Alan] i ja rozmawiamy, i żadne z nas nie słyszy tego, co powiedziało drugie. To było zadziwiające, aż wprowadziliśmy humor to naszych rozmów i zdaliśmy sobie sprawę, że żadne z nas nie było całkowicie zaangażowane w rozmowę i nie miało świadomości czasu czy miejsca, i niech tak będzie. A więc Kochana Jednio, którą jesteśmy, trzymajcie się mocno Waszej Miłości do siebie, wiary w siebie i zaufania do siebie, a jeśli macie inspirację i wahacie się, pochodzi ona z Waszego wspaniałego umysłu. Jeżeli pochodzi ona z serca, działacie z łatwością i gracją, i niech tak będzie. Bardzo dziękuję Pawłowi za Miłość wyrażaną na tyle sposobów, w tym poprzez prowadzenie bloga. MIŁOŚĆ AMORE LOVE PELOHA MARYANDALAN