Sunday, 14 December 2014

Beloved Divine One as Mary walks the new way I realise more and more that possibility we feel to create are now realities and we simply stay in the love and gratitude.  I spend most of my day going inward and being still for I know that  the more I release of the old the more Divine Light I create within and then I radiate that love in absolute freedom to all.I have released  in this recent journey eons of trapped energy which absolutely no longer serves and so am in a state of such love and gratitude and the joy comes more and more and so be it.    I am listening to my heart s guidance and living this guidance and freeing myself of the old and welcoming with heart completely open to the new   Thank you darling Tomek and Asioha and darling and precious All that we are Live the Love and Love the Joy mary of alanandmary PeLoHa

Ukochana Boska Jednio podczas gdy Mary kroczy nowa drogą zdaje sobie sprawę bardziej i bardziejm, że mozliwości które czujemy są teraz rzeczywistościami i poprostu pozostajemy w miłości i wdzięczności. Spędzam większośćswoich dni zwrócona do wewnątrz i pozstaje spokojna bo wiem że im bardziej uświadamiam sobie stare tym więcej Boskiego Światła tworzę wewnątrz a potem promienieje tą miłością wolna absolutnoie do wszystkich. Wypuściłam podczas ostatniej podróży eony uwięzionej energii która absolutnie mi nie służy więc jestem w  stanie tak ogromnei miłości i wdzięczności i płynie z tego radość bardziej i bardziej i tak niech będzie. Słucham rad mojego serca i uwalniam się od starego witając nowe z kompletnie otwartym sercem Dziękuje drogi Tomku i Asioha oraz Wszyscy drodzy i cenni którzy żyjemy w Miłości i Kochamy Radość mary z alanimary PeLoHaUkochana Jednio kiedy jesteśmy prawdą którą czujemy Sercem i z miłością i odwagą przedstawiamy ją na zewnatrz nie istnieje nic i nikt kto mógłby wzbudzić w nas stach. Strach nie istnieje gdy wiemy kim jesteśmy. Strach to iluzja, pułapka w którą tak wielu ukochanych jest jeszcze wplątanych. Stach to emocje wynikajace tylko z samych przypuszczeń i założeń naszego rozumu, wiec proszę Was wszystkich o czas dla siebie i o poczucie tych słów w sobie, zadajcie sobie pytanie : Czego się boicie? I odpowiadając sobie na to pytanie zadajcie sobie kolejne : Z czego wynika Wasz strach? Gaia jest wolna od strachu jest prawdą i miłością bezwarunkową, jest Nowym Światem w którym panuje równość i akceptacja. Każdego dnia kiedy jestem w ciszy w której staje się Światłem czuję Gaie, a moje Serce jest jej częścią i kiedy wracam na fizyczną Ziemię przynoszę w sobie jej spokoju i bezwarunkową miłość,  którą dzielę się z ukochaną Jednią by dodać Wam wiary, miłości i ufnosci w  Samych Siebie. Miłość i Światło dla kochanej Mary, Tomka i całej Jedności ******* Kochani to Wy jesteście twórcami swojej rzeczywistości więc Kochajcie Siebie, Ufajcie Sobie i świadomie Bądźcie Sobą.
Asioha:)

Beloved One when we are the truth that we feel in our Heart and with love and courage present it outside there is nothing and no one that can awake fear in us. Fear does not exist when we know who we are. Fear is an illusion, a trap in which many of our beloved still remains. Fears are emotions coming from assumptions generated by our mind, so please All of you take time for yourself and feel these words, ask yourselves the questions: What are you afraid of? And answering this question ask another: where does your fear come from? Gaia is free from fear and is truth and love unconditional, it is the New World in which there rules love and acceptance. Everyday when I am in silence in which I become Light I feel Gaia, and my heart is one with it and when I come back to the physical Earth I bring part of its peace and unconditional love, which I share with beloved One to reinforce your faith, love and trust in the Self. Love and Light to beloved Mary, Tomek and the whole of One ******* Beloved You are the creators of your reality so Love Yourself, Trust Yourself and Consciously Be Yourself.
Asioha:)


Saturday, 13 December 2014

Ukochana Jednio miłość i wdzięczność dla ukochanej Mary, która swoją miłością i światłem napełnia nasze serca każdego dnia, a bardziej nocy ;))))) i nawet kiedy nie pisze czujemy jej  miłość wszędzie ;)))))))) Niech miłość, światło i czystość serc rozprzestrzenia się i płynie do wszystkich. Naszym codziennym byciem sobą w miłości, pokoju i harmonii wzmacniamy wibracje wzniesienia. To my tworzymy Nowe dlatego też proszeni jesteśmy o pozostawanie jak najczęściej w ciszy i poczucie wewnetrznego spokoju kiedy na zewnątrz panuje haos i nerwowe sytuacje. Pamiętajmy kochani, że to my decydujemy o tym czy chcemy w czymś uczestniczyć czy nie. Słuchajmy głosu serca, patrzmy sercem, działajmy sercem -to słowa, które jak mantrę słyszę wewnątrz siebie każdego dnia, to PRAWDA KTÓRA NAS UWALNIA I WYZWALA ze świata 3D. Więc kochana Jednio, jeśli oczy są zwierciadłem Duszy a Dusza jest Sercem to Prawda i Miłość Serca jest widziana i odczuwana w naszych oczach, dlatego patrzmy sobie w oczy, a słowa staną się zbędne.  To jeden z naszych Nowych języków, którym zaczynam świadomie się posługiwać.  Codziennie widzę ciepłe niebieskie oczy ukochanej Mary i  tak wiele pięknych oczu innych ukochanych i moje serce śpiewa z radości że jest tyle miłości :)
 Uwaga! Zaczynam rymować :) ha ha ha
Kocham Was wszystkich i dziękuję za to że Jesteście.
Asioha :)

Beloved One love and gratitude for beloved Mary, whose love and light fills our heart everyday, or rather night ;))))  and even when she does not write we feel her love everywhere ;))))))))Let love and light and purity of hearts spreads and flows everywhere . Our everyday being self in love, peace and harmony we amplify the vibrations of ascension. We are the ones creating the New that is why we are asked to stay as often as possible in silence and the inner peace when there is chaos and stress in the outer world. Remember beloved, that we are the ones who decide weather to take part in something or not. Listen to the voice of th heart, look with the heart and act through the heart - these are the words that I hear repeated like mantra inside me everyday, this IS THE TRUTH THAT FREES US AND LIBERATES US from the 3D world. So my dear One if the eyes are the mirror of the Soul and the Soul is the Heart than the Truth and the Love of the Heart is seen and felt in our eyes, that is why we need to look in each other eyes and the words become obsolete. That is one of our New Languages, which we consciously start to use. Everyday I see warm blue eyes of beloved Mary and so many other beloved and my heart sings with joy of experiencing so much love :)
Attention! I am starting to rhyme :) ha ha ha
Love You All and thank you for being.
Asioha :)


Wednesday, 10 December 2014

Kochani żyjąc świadomie Nowym odczuwam nieobecność emocjonalną starego ziemskiego świata, co nie oznacza że mnie tu nie ma. Jestem obserwatorem, a nie uczestnikiem emocjonalnym. Kiedy akceptujesz siebie i otaczajacy Cię świat, wiedząc że każdy ma prawo czuć, widzieć i wyrażać swoją indywidualność nie odczuwamy nic negatywnego, nie oceniamy, nie osądzamy, jesteśmy czyści, przepełnieni i świadomi Jedności. Poprzez akceptację związki partnerskie zmieniają swoją energetykę, nie istnieją już zależności,
oczekiwania, wymagania i obowiązki, wszystkie "związki" stają się RELACJAMI  i są wolne od zwiazań i jakiegokolwiek przymusu. W relacjach istnieje Serce, Miłość i wzajemna Akceptacja. Kochani, to jest Nowe i potrzeba odwagi Serca by tym żyć, by Akceptacją i działaniem Sercem być przykładem dla innych, że jest to możliwe. Bez oczekiwań, lęku, oceny we własnym świecie i tworzenie Miłości i Akceptacji wszystkiego, jesteśmy przygotowywani na połączenie się z innymi wymiarami i innymi istotami w JEDNOŚĆ . Kocham i dziękuję  Mary, Tomkowi, Ewci i całej Jednosci :**********
Asioha:)

Beloved by consciously living the New I feel emotional absence of the old earth world, it does not mean I am not here. I am an observer,not an emotional  participant. When you accept yourself and the world around you, knowing that everyone has the right to feel, know and express their individuality we feel nothing negative, we do not judge, we do not blame, we are pure, filled the consciousness of the One. By acceptance relationships change their energy patterns, there is no dependance, expectations, demands and duties, all "relationships" become INTERACTIONS and are free of binds and obligation. In interactions there is Heart, Love and mutual Acceptance. Beloved this is New and we need the courage of the Heart to live it, so that by acceptance and working with your heart you can be na example to others, to show them that it is possible. No expectations, no fears, no judgment in your own world and creating Love and accepting everything, we are being prepared to join with the other dimensions and with other beings as ONE. Love and thank you Mary, Tomek, Ewcia and the whole of One :*********
Asioha:)
A, to piękny przekaz od naszej Kochanej Ewci, która jest Dźwiękiem Miłości :*
"Kiedy odpadnie z nas ostatni podział i osąd czegokklwiek, będziemy widzieli te bezwłose może dziwne obecnie dla nas istoty jako piekne i nie poczujemy strachu, wtedy przyjdą i się zmatrializują jeśli będzie taka potrzeba... "
Dotyk Muzyki Ewa SolSantos

Oh, this is a beautiful message from our Beloved Ewcia, the Sound of Love :*
" When the last division and judgment of anything drops off us we will start seeing hairless perhaps a bit strange to us now beings as beautiful and we will not fear, then they will come and materialise themselves should the need arise..."
Touch of Music Ewa Solsantos


Kochana Jednio czuje, że się budzę, że nasze ciała fizyczne kolejny raz przeszły jakiś etap dostrajania się do energii Światła. Dlatego jesteśmy proszeni aby w tych nadchodzących dniach być PRAWDZIWYMI SOBĄ być Światłem i Miłością i wysyłać tą energię do innych. Pamietajmy Kim Jesteśmy, słuchajmy tylko głosu Serca, jeśli czegoś nie czujemy to porostu tego nie róbmy. Bądźmy PRAWDZIWI ze swoimi emocjami, nie ukrywajmy ich, nie bójmy się mówić tego co czujemy. Lęk przed konsekwencjami bycia prawdziwym jest pułapką starego świata, zatrzymaniem nas w nim. Przestańmy się bać! Nie zgadzajmy się na coś, czego nie czujemy sercem, dajmy sobie prawo do czucia, widzenia i słyszenia inaczej niż inni, nie dopasowujmy się do ogółu żeby zostać zaakceptowanym NIE RÓBMY NIC WBREW SWOIM UCZUCIOM, PRZEKONANIOM, WARTOŚCIOM,   NIC WBREW SOBIE  , nie zatracajmy się w oczekiwaniach swoich i innych, miejmy odwagę BYĆ PRAWDZIWYM SOBĄ. To jest BYCIE SERCEM kochana Jednio,  BYCIE TYM CO SIĘ CZUJE. A, kiedy tak jest , to uczucie Wolności, Spokoju, Miłości, Harmonii i Akceptcji wypełnia nasze wnętrze i czujemy PEŁNIĘ-JEDNOŚĆ. W tych dniach afirmacja : "JA JESTEM " ma swoją zwiększoną moc, mówmy ją świadomie Sercem, wtedy poczujemy jej esencję i staniemy się nią.
Kocham Cię moja Kochana Mary , dziękuję Tomku za to że jesteś, Miłość, Miłość, Miłość i Wiara w siebie dla Wszystkich :************
Asioha :)


Beloved One I feel, that I am awakening, that our physical bodies once again underwent a stage of tuning to the energy of Light. That is why we are asked to be TRULY OURSELVES in these up coming days to be Light and Love and send energy to others. Remember who we are, listen only to the voice of the heart, and if we do not feel something let's not do it. Be TRUE with your emotion, do not hide them, do not be afraid of saying what we feel. Stop being afraid!  Do not agree to things we do not feel with our hearts, give yourselves the right to feel see and hear in a way different than others, do not try to fit in just to be accepted, DO NOT WORK AGAINST OUR FEELINGS, CONVICTIONS, VALUES, NOTHING AGAINST YOURSELVES, do not get lost in our own expectations, let us have the courage to be OUR TRUE SELVES. That means TH BE THE HEART, beloved One, BE WHAT YOU FEEL. Oh, and when it happens that is the feeling of Freedom, Peace, Love, Harmony  and Acceptance fills us within and we are WHOLE-ONE. The affirmation for these days: 'I AM' has more power, we say it consciously with our Hearts, then we can feel its essence and we will become it.
I Love You Mary, Thank you Tomek for Being, Love, Love, Love and Faith in self to All :***************
Asioha:)


Sunday, 7 December 2014

Kochani w czasie ciszy, który nastał słowa rzadko przychodzą, czuję że jestem teraz w miejscu spokojnego bezruchu i  postoju bez żadnych oczekiwań czy wyczekiwania na to co się zadzieje.W pełni akceptuję ten moment i nie czekam na jakieś spektakularne wydarzenie i nawet nie czuję na teraz żeby takowe się zadziało. Oprócz Spokoju nie odczuwam obecnie nic i cieszę się,że nie ma we mnie lęku i chęci wiedzenia co będzie :) Przez ostatnie 2 lata doświadczaliśmy intesywnych przeżyć i odczuć, cały czas coś się działo w nas i wokoł nas, a teraz doświadczamy momentu spokojnego bezruchu-postoju i nie wiedząc i nie chcąc wiedzieć ile to potrwa akceptuję z miłością  ten czas. Kocham Cię moja droga Mary, czuję Cię online,moje Serce jest z Tobą bo jesteśmy Jednym, Miłość i Wdzięczność dla Tomka i dla Was wszystkich. Jesteśmy Jednym, Jesteśmy Świetlistą Rodziną.
Asioha :)

Beloved in the time of silence, which is upon us words rarely come, I feel that I am in peaceful stillness and a time off without expectation or awaiting anything that may happen. I fully accept this moment and I do not await any spectacular event to occur I do not even feel such is about to come. Apart from peace I feel nothing else at present and this brings me joy that there is no fear in me and not wanting to know what is to come :) For the past 2 years I've experienced intense emotions and experiences, there was always something going on around us, now I experience a moment of peace stillness and retreat and I do not wan to anticipate how long it will last I accept with love this time. I love you dearest Mary, I feel you online, my heart is with you  because we are One, Love and Gratitude for Tomek and for All of You. We are One, We are the Light Family.
Asioha :)Beloved Divine One May I share a little more of my journey since 1993 as this blog is about how in the period from December 2012 I have evolved and as I say we are all individuals and we will all choose our own way and so it will be.  In these 2 years I have both in Beloved Polska and Beloved Australia undergone some huge experiences as in huge pain and I know  without Belief  Love and Trust in Self I would have left our Beloved Mother Earth for many times I felt I had experienced a death and I yet I was still here.  As I have said many  times I don t understand many things so when pain came my mantra was I love and accept.  In this time of pain over the last week I have transformed my words to    I acknowledge my pain and see pain as a Divine Gift rather than something I have to fix from back there and I acknowledge this Divine gift of pain because I awaken more and more and see who I truly am and that I am truly an Image of God in every way. And so it is in this moment and I truly give thanks for my journey and am grateful that after one week I can walk with the aid of a chair and my darling Alan and my mantra is 'I acknowledge my pain as a way to be the God /Goddess  that I am."       Joyfull full moon  Beloved One. Thank you darling Tomek Asioha and to All and my darling Alan whom  I thank so many times each day for his Divine presence in my life. Love is Beloved One I know it is important to say in this moment In these strong times of energies keep listening to your heart and just let your wisdom be just feel into the words and let it be. And then understanding balance and truth flows and then it is time to share   PeLoHa flows from our heart and we remain in the Love and the Gratitude for all.  maryandalan   Love Love Love

Ukochana Boska Jednio Pozwól że podziele nieco więcej moją podróżą od 1993 jako że ten blog jest o tym jak w okresie grudnia 2012 ewoluowałam i jak mówie wszyscy jesteśmy indywidualni i wszyscyc wybierzemy naszą własną drogę i tak niech będzie. przez te 2 lata zarówno w ukochana Polska jak i w ukochana Australia  przeszła przez ogromne doświadcczenia i jest w ogromnym bólu i wiem że bez Wiary  Miłości i Zaufania do Siebie opuściła bym Matkę Ziemie wiele już wiele razy czułam że doświadczam śmierci a jednak nadal tu byłam. Jak powiedziałam wiele razy wielu rzeczy nie rozumiem więc kiedy przychodził ból moją mantrą było kocham i akceptuje.  W ten czas bólu przez ostatni tydzień zmieniłam moje słowa na rozpoznaje swój ból i widze ból jako Boski Dar bardziej niż jako coś co musze naprawiać i rozpoznaje ten Boski dar bólu bo budzę się bardziej i bardziej i widze kim prawdziwie jestem i że jestem prawdziwie wizerunkiem Boga w każdy sposób. I tak to jest w tym momencie i prawdziwie dziękuje za swoją podróż i jestem wdzięczna że po tygodniu mogę chodzić z pomocą krzesła i mojego drogiego Alana i swojej matrze 'rozpoznaje swój ból jako sposób na bycie Bogiem/Boginią która jestem.' Radosna pełnia księżyca ukochana Jednio. Dziękuje drogi Tomku Asioha i Wszystkim i mojemu ukochanemu Alanowi któremu dziękowałam tak wiele razy  każdego dnia za jego Boską obecność w moim życiu. Miłość jest Ukochana Jednio wiem że to ważne powiedzieć to w tym momencie w te mocne czasy energii słuchajcie własnego serca i poprostupzwólcie waszej mądrości być wczujcie się w słowa i pozwólcie być. I potem rozumiejąc równowage i prawde płyńcie i wtedy nadejdzie czas by się dzielić PeLoHa płynie z serca  i pozostajemy  w Miłości i Wdzięczności za wszystko. maryialan Miłość Miłość Miłość 


Friday, 5 December 2014

Beloved we have arrived    My I am  presence does not see our beloved Gaia clearly  and still I know I am a Conscious precious aspect of Beloved new Terra     I feel so much freer as the old dimensional reality falls away and we came to our Beloved Mother Earth to experience this reality  and come to our truth which is we know as an awakened conscious being s we are choosing to live in Divine Love and Light.  Love as we created in this reality had so many strings attached   The strings were called control ego inequality so would never be eternal.  Once we awaken we realised Divine Love is what we are creating now   Divine Love is totally unconditional without expectations without fear without blame without shame Love simply is and we build on the Sacredness of Love ongoing non stop and so we are Divine Love as we have all ways been except now we have conscious realisation   A Divine Grace and Blessing and we simply be the Love be the Light   Thank you Beloved Tomek Asioha and  the Oneness we are and the I that is we         maryandalan             PeLoHa


Ukochani dotarliśmy  Moja obecność Ja Jestem nie widzi jeszcze naszej ukochanej Gaii wyraźnie ale mimo to wiem że jestem Świadomym cennym aspektem nowej Ukochanej Terry  Czuje się tak dużo bardziej wolna podczas gdy stara wymiarowa rzeczywistość odpada a my przyszliśmy na naszą Matkę Ziemie  by tej rzeczywistości doświadczyć i dotrzeć do naszej prawdy którą znamy jako przebudzone świadome bycie jako że wybieramy żyć w Boskiej Miłości i Świetle. Miłość jaką stworzyliśmy w tym wymiarze miała tyle haczyków  Te haczyki to Kontrola ego nierówność więc nigdy nie mogły być wieczne. Kiedy już się zbudziliśmy zdaliśmy sobie sprawę że to co tworzymy teraz to Boska Miłość  Boska Miłość jest całkowicie bezwaorunkowa bez oczekiwań bez strachu obwiniania wstydu Miłość poprostu jest i budujemy na Świętośći nieustającej Miłości non stop a więc to my jesteśmy Boską Miłością bo zawsze byliśmy tylko teraz jesteśmy tego świadomi Boska Łaska i Błogosławieństwo i poprostu bądzmy Miłością i Światłem  Dziękuje Tomku i Asioha i Jednościktóa jesteśmy i Ja które jest Nami      maryialan        PeLoHa

Kochana Jednio dziś jestem bez słów :) moja miłość dla Was i światło płynie online :) a jeśli Wy poczujecie potrzebę serca by podzielić się czymś ze mną lub zapytać o coś, to podaję Wam mój adres mailowy :  gebo11@wp.pl
Dziękuję Mary i Tomkowi, że są i Wam wszystkim że jesteście . Jedność i Miłość zawsze :******
Asioha :)

Beloved One today I have no words :) my love is for You and the light flows online :) and should you have a heart felt need to share with me or you have questions, I give You my email address: gabo11@wp.pl
Thank you Mary and Tomek, for being and All of You too. Oneness and Love always :******
Asioha :)


Thursday, 4 December 2014

Beloved Divine One blessings in this huge time of transformation. For Alan and Mary it is a time to be still and communicate with nature and be at one with the clouds the sun the trees all that is for in acknowledging we are all One it is so simple to live the Oneness because we are totally different beings now. We are not the human being relying on our beautiful mind which plays tricks before we awaken and brings us to fear thank our beautiful mind and announce clearly the games are over fear discourages joy and now   we know that all that comes to us from our heart is our truth our guide our true love.   Be free of all the illusions of 3rd dimensional reality for it is our birth right to be free and it will be a freedom of our creation our choice.Each being is individual so different and whatever is their Sacred  and Divine journey home we observe with love and walk our walk with love.  We will all arrive at the same destination our Beloved Terra  Gaia the new world created from Love and Light by the One that we are  and so it is.  PeLoHa maryandalan thank you darling Tomek and Asioha and All

Ukochana Boska Jednio błogosławieństwa w ten wielki czas transformacji. Dla Alana i Mary to czas by pozostać w spokoju i skomunikować się z naturą i być jednym z chmurami słońcem i drzewami i ze wszystkim co jest potwoerdzając że wszyscy jesteśmy Jednym to takie proste żyć Jednościa bo jesteśmy teraz całkowicie innymi istotami. Nie jesteśmy ludzmi polegającymi na naszych pięknych umysłach, któe płatały nam figle zanim sie przebudziliśmy i zabierały nas do strachu podziękujmy maszym pięknym umysłom i ogłośmy jasno że gra skończona strach zniechęca radość wiemy że wszystko przychodzi do nas z serca jest naszym drogowskazem i naszą prawdziwą miłością. Bądzcie wolni do illuzji trójwymiarowej rzeczywistości bo to nasze przyrodzone prawo być wolnym i będzie to wolność stworzona z naszego wyboru. Każda istota jest indywidualna i jakakolwiek jest jej Święta i Boska droga do domu to obserwujemy ją z miłością i podążamy naszą ścieżką z miłością. Dotrzemy do tego samego miejsca docelowego naszej ukochanej Terra Gaia nowego świata stworzonego z Miłości i Światła przez jedność którą jesteśmy i tak to jest. PeLoHa maryialan dziękuje Tomku i Asioha i Wszystkim


Wednesday, 3 December 2014

Beloved Divine One Yes after 3 days of stillness I am back and I have read your emails and did not have the energy to write only to send Love and Light so today little by little I will catch up. I know that our Brothers in Space never stopped loving us and because of circumstances on our sweet Mother were unable to be visible all over as they felt before.  I know that yet another veil has been lifted and nature is speaking more and more to me and it seems to express Love in a more powerfull way. I visited many of you during my 3 days and know the Love that you are  shine on Precious Lights we are One in our Love and Light and this is for eternity,  Thank you darling Tomek Asioha and All precious aspects of Self.   May I Also give deep gratitude and love to my darling Alan who has been nursing caring and loving me once again through a big journey and so be it.  Love Love Love maryandalan xoxox

Ukochana Boska Jednio Tak po trzech dniach bezruchu jestem spowrotem i czytałam wasze emaile i nie miałam energii by odpisywać tylko wysyłałam Miłość i Światło więc dziś krok po kroku nadrobie zaległości. Wiem, że nasi bracia z kosmosu nigdy nie przestali nas kochać i z powodu okoliczności zaistniałych na naszej Matce nie można ich zobaczyć tak jak było wcześniej. Wiem że kolejna zasłona została zdjęta i natura mówi do mnie bardzieje i bardziej i zdaje się wyrażać Miłość w dużo silniej. Odwiedziłam wielu z was podczas tych trzech dni i znam Miłość którą jesteście  Lśnijcie cenne Światła jesteśmy Jednością w naszej Miłości i Świetle i to jest na wieczność, Dziękuje drogi Tomku, Asioha i Wszystkie cenne aspekty Jaźni. Pozwole sobie też wyrazić głeboką wdzięczność i miłość dla mojego kochanego Alana który troszczył się o mnie z miłością poraz kolejny przez tę dużą podróż i tak to jest. Miłość Miłość Miłość maryialan xoxox

Kochana Jednio w ostatnim czasie coraz częściej mnie " wycina" , ale też nie przychodziły słowa wiec nie pisałam. Dziś słowa przyszły wiec i ja tu jestem :)  Jesteśmy proszeni o świadome bycie tym co stworzyliśmy od początku naszej transformacji i korzystanie świadomie z tego czego doświadczyliśmy i poczuliśmy sercem. Nie ma powrotu Kochani do tego co było, teraz jest TERAZ i jest to jedyne co JEST. To my tworzymy swoją rzeczywistość każdego dnia, wiec Kochani żyjąc Miłością, Spokojem i Harmonią do siebie i innych mamy wokół to samo, tworzymy na zewnatrz, to co serce czuje wewnątrz. I tak jest. Kochani jesteśmy świadomi już tylu rzeczy, tyle przeszliśmy i doświadczyliśmy, wszystko mamy w sobie, by iść dalej nie cofając się.
Kocham i czuję Jedność codziennie nawet gdy mnie "wycina"  na kilka dni ;) JESTEM I CZUJĘ WASZE PIĘKNE SERCA ONLINE :*****
KOCHAM CIĘ MARY, piękna istoto Światła i  Ciebie Tomku i Was Wszystkich.
Asioha :)

Beloved One of late I am being 'cut out' more and more, there were no words as well so I did not write. Today the words came so I am here :) We are asked to consciously be what we have creatd from the begining of our transformation and conciously using that which have experienced and felt with our hearts. There is no going back to what was Beloved, now is NOW and it's the only thing that IS. We are creating our own reality everyday, so when we live Love, Peace and Harmony for ourselelves that is what we get around us, we create outside what our hearts felt inside. So it is. Beloed we are aware of so many things, we have gone through and experienced so much, all that is within us so we can move forward whitout going back.
I Love and feel One everyday, even if I am 'cut out' for a few days ;) I AM AND I FEEL YOUR BEAUTIFUL HEARTS ONLINE :*****
I LOVE YOU MARY, beautiful being of Light and you Tomek and All of You.
Asioha :)