Thursday, 19 March 2015

Beloved Divine One that we be. On the Eve of the Equinox may we contemplate this moment all of our blessings and prepare for the amazing time that we are being given Divine energy Love and Light to evolve even more into the being that we truly are.  There are so many meditations happening globally for 3 days. I feel 3 days because I feel stillness will be the key to these strong energies and remaining in the Love and Gratitude for the total living of who we truly are.  Who we truly are is beyond any word s I can say because for each of us evolution is different as we are individual and now we are ONE. So the illusion  of separation is erased forever and the living of Peace Love and Harmony can be with Ease and Grace now   Thank you darling Tomek for your expression of love with translating the words and I love you energy being a part a visible part of who I am.  Love to all as we realise more and more of living the Oneness manifesting abundance and living Equality NOW.   Glorious Joyfull Equinox to all with great great love maryandalan

Ukochana Boska Jednio którą jesteśmy. W przeddzień Równonocy obyśmy kontemplowali ten moment wszystkie nasze błogosławieństwa i przgotowywali się na czas niesamowity czas w któym dostaniemy boską energie Miłości i Światła by ewoluować w istoty którymi w istocie jesteśmy. Tak wiele medytacji ma miejsce na ziemi przez te trzy dni. Czuje trzy dni bo czuje że spokój będzie kluczem do tych silnych energii i pozostawwanie w Miłości i Wdzięczności za bycie kim prawdziwie jesteśmy. To kim jesteśmy jest ponad słowa bo dla każdego evolucja przebiega inaczej bo jesteśmy indywidualni a teraz jesteśmy JEDNYM. Tak więc iluzja separacji jest wymazywana na zawsze i życie w Pokoju Miłości i Harmonii przyjdzie teraz łatwo i z Gracją. Dziękuje drogi Tomku za twoje wyrazy miłośći w tłumaczeniu tych słów i kocham ciebie energie będącą częscią widzialną częscią tego kim jestem. Miłość dla wszystkichpodczas gdy uświadamiamy sobie bardziej i bardziej że żyjemy w Jednosci manifestując obfitość i żyjąc w Równości TERAZ. Wspaniałej Radosnej Równonocy dla wszystkich z wielką wielką miłością maryialan

Sunday, 15 March 2015MARCH PLANETARY UPDATE
 MARCOWY UPDATE PLANETARNY
TOTAL SOLAR ECLIPSE
AND EQUINOX
 CAŁKOWITE ZAĆMIENIE SŁOŃCA I RÓWNONOC

March 20/21st, 2015

During this month we will be experiencing a total solar eclipse, providing a tremendous opportunity to expand into our full radiant potential of light.  The  Total Solar Eclipse in March occurs at the same time as the Equinox adding to the intensity and making this a profound planetary event.  We have not experienced a total solar eclipse with such magnitude since the  solar eclipse in 1999.

Podczas tego miesiąca będziemy doświadczać całkowitego zaćmienia słońca, co okaże się doskonałą okażją do rozwinięcia naszego promieniującego potencjału światła. Całkowite Zaćmienie Słońca w marcu wydaży się w tym samym okresie co Równonoc dodając intensywności zmieniając to w doniosłe wydarzenie planetarne. Nie doswiadczaliśmy pełnego zaćmienia z taką intensywnością od zaćmienia z 1999.

The  Equinox in Auckland, New Zealand will occur on Saturday, 21 March 2015 at 11:45 a.m. NZDT.  Based on UTC this will occur on Friday, March 20 at 22:45 in London, England.   Please click here to find the actual time in your area.  The influences are felt both before and after an eclipse.

Równonoc w Auckland, Nowa Zelandia będzie miało miejsce 21 marca 2015 o 11:45 rano Nowozeladzkiego czasu dziennego. Zgodnie z czasem uniwersalym będzie to piątek o 22:45 w Londynie. Prosze sprawdzić aktualą date i godzine dla własnej strefu czasowej. Wpływ zaćmienia będzie odczuwalny zarówno przed jak i po zaćmieniu. 

At the time  of the total solar eclipse  we will feel an acceleration of light sending a wave of energy through our physical body.  What this means for the human body is light energy will be sent through the Pineal Gland and nervous system to recalibrate one’s bio circuitry.  Leading up to the eclipse and most definitely following this high infusion of light, one can experience anxiety, tension, dizziness, restlessness, sleepless nights and physical body discomfort such as joint pains, headaches and sinus congestion.  Some may feel waves of emotion and fear.  It is important to remember this is a Year of Manifestation, the infinity symbol will play a major role in helping to align the polarity that exists within each of us,  restoring balance and guiding us towards our full potential.  At the time of the Equinox we have equal portions of light and shadow.  The universal message emanating from the Infinity sign.

W czasie całkowitego słonecznego zaćmienia będziemy czuli przyśpieszenie  światła rozprzestrzenającego się falami poprzez nasze fizyczne ciała. Oznacza to dla ciała ludzkiego, że światło będzie wysłane od przysadki mózgowej i system nerwowy by zrekalibrować bioobwody. Przed zaćmieniem jaki i niewątpliwie po nim nastąpi silny przypływ swiatła, mogący powodować lęki, napięcia, zawroty głowy, bezsenne noce dyskomfort fizyczny taki jak bóle stawów, bóle głowy i niedrożne zatoki. Ważne by pamiętać że to rok manifostacji, symbol nieskończoności będzie odgrywał aistotną rolę w pomocy w zsnchronizowaniu się z biegunowością która istnieje wewnątrz nas, przywracaniu równowagi i kierowaniu nas w strone naszego potencjału. W czasie Równonocy będziem doświadczać w tejsamej ilości światła co cienia. Symbol nieskończoności niesie ze sobą uniwersalne przesłanie.We are  shadow and light, masculine and feminine, star light walking in a human body having a human experience that at times can create imbalance.  Many souls have incarnated with the ancient Atlantean Fear of failure and  loss.  With the total solar eclipse the deepest fears will be brought to the surface for healing.  One’s intuitive abilities will be greatly heightened at this time, so one must be cautious who and what you allow into your energy field during this three day cycle.

Jesteśmy cieniem i światłem, męskim i żeńskim pierwiastkiem, światłęm gwiazd w ludzkiej formie i z ludzkimi doświadczeniami co czasami tworzy nierównowage. Wiele dusz inkarnowało ze starożytnym Atlantejskim Strachem przed porażką i stratą. Wraz z całkowitym zaćmieniem te najgłębsze lęki wydostaną się na powieżchnie by mogły zostać uleczone. Nasze intuicyjne zdolności będą w dużym stopniu wzmocnione w tym czasie, więc nalezy być ostrożnym co i kogo wpuszczamy w swoje pole energetyczne podczas tego tzrydniowego cyklu.Utilizing this significant opportunity to realign to ones true purpose can support your earth journey.  I will be in Toronto, Canada click here for more details on this event.  On Friday evening, March 20th there will be a heart opening meditation to assist in aligning one with the higher frequencies.  On Saturday, March 21st I will be sharing tools of empowerment and the ancient knowledge of working with the sacred symbol of the infinity sign also known as the Lemniscate, the blueprint of the universe.  You are invited to join together with a wonderful group, for a powerful time of healing as you experience the celestial elemental chimes and crystal singing bowls.  I will also be sharing the andara crystal, the stone of unconditional love as it activates the seed we each carry within our heart center.


Pożytkując tę znaczącą okazje by zsynchronizować się z naszym prawdziwym celem możecie wspierać waszą ziemską podróż. Będzie to miało miejsce w Toronto, Kanada kliknij tu by dowiedzieć się więcej na temat wydażenia. W piątek wieczorem 20 marca odbędzie się otwierająca serca medytacja by wspomóc synchronizacje z wyższymi częstotliwościami. W sobotę 21 marca będe dzielić się nażędziami mocy i starożytną wiedzą pracy ze swiętym symbolem nieskończoności znanego również jako Lemniscate, planem kosmosu.  Zapraszam  do przyłączenia się do naszej cudownej grupy, na czas potężnego leczenia  doświadczając kryształowych dzwonków żywiołów i kryształowych śpiewających mis. Będe się również dzielił kryształem andara, kamieniem bezwarunkowie miłości kiedy będzie akrwował nasiono które każdy z nas nosi w centrum serca.
The Maori share the teachings of Ti Kore, the intense energy that expresses itself as chaos in the void.  It is the emptiness or nothingness that we move through just prior to manifestation.   When we embrace the void we move through fear imprinted from many lifetimes.  We move through the verbal imprint of untruths that have been recorded in our consciousness.  There is no way around this; it is essential to move forward into the unknown for here our creative potential waits for us.   The total solar eclipse provides a grand opportunity for each of us to tap into this creative potential to manifest our dreams.

Maorysi dzielą się techniką Ti Kore, intensywną energią wyrażającą się poprzez chaos w pustce. Jest to pustość czy też nicość poprzez którą się poruszamy tuż przed manifestacją. Kiedy obejmujemy pustkę poruszamy się poprzez strach odciśnięty przez wiele wcieleń. Poruszamy się przez werbalny odcisk nieprawdy który został zarejestrowany w naszej świadomości. Nie ma drogi do okoła; jest istotne by poruszać się poprzez nieznane bo tu leży nasz potęcjałł twórczy który na nas czeka. Całkowite zaćmienie jest doskonałą okazją  by zaczerpnąc z potencjału tej twórczej energii by zmanifestować nasze marzenia.


At the time of the total solar eclipse, Ma’at, the Keeper of Cosmic Balance will be strongly felt as her expression is awakening many.  Our soul experiences are reviewed and we have an opportunity to reclaim our power.   Being able to hold this tremendous potential is key to manifesting into reality the dream that has been dreaming you. Because of Ma'at, the  Egyptians knew that the universe, was a fractal universe.  What thoughts and actions were placed within the chaos would manifest into physical reality. Ma'at represents reality, the solid grounding of reality that made the Sun rise, the stars shine, the river flood and the fertile crops produce.  The universe itself was sacred. With the total solar eclipse we have a grand opportunity to let the untruths that lie in our unconsciousness die.  An aspect of ourself needing to die to be reborn into our true potential.

Podczas całkowitego zaćmienia,Ma'at, Strażniczka Kosmicznej Równowagi będzie silnie odczuwalna jako że jej ekspresja obudzi wielu. Doświadczenia naszych dusz są rewidowane i mamy okazje odebrać naszą moc. Zdolność do utrzymania tego ogromnego potencjału jest kluczem do manifestowania w rzeczywistości marzeń które was stworzyły. To dzięki Ma'at egipcjanie wiedzieli że kosmos ma naturę fraktalu. Jakiekolwiek mśli i czyny nie byłyby umieszczone w chaosie stawały się w fizycznej rzeczywistości. Ma'at reprezentuje rzeczywistość, soldną podstawę rzeczywistości która pozwala Słońcu wschodzić, gwiazdom pozwala lśnić, płynąć rzekom i produkować plony. Sam wszechświat był święty. Wraz z całkowitym zćmieniem mamy podstawy i okazje by nieprawdy i kłamstwa w naszej nieświadomości zginęły. Aspekt nas samych który musi zginąc byśmy mogli  odrodzić się w naszym prawdziwym potencjale. 

The eclipse energy will illuminate for each of us where we are not living in integrity and truth.  Where we have deceived ourselves and others.  The potential we have at this time is tremendous if you take the time to find your still point and enter the chaos.

Energia zaćmienia rozświetli dla każdego z nas te miejsca gdzie nie zyjemy w pełni naszej prawdy. Tam gdzie zwodziliśmy samych siebie i innych. Potencjał który mam w tym czasie jest ogromny jeśli poświęcicie czas by znaleść spokojne miejsce by wkroczyć w chaos.An eclipse is an astronomical event that occurs when one object in the sky moves into the shadow of another.  The solar eclipse (which occurs only on a  New Moon) happens when the Moon is located between the Earth and Sun. Solar eclipses, like a regular New Moon, signify a new beginning or a new direction unfolding. An eclipse from an astrological perspective creates a super powerful New Moon.  This one will be occurring at the time of the Equinox, which will take the energy to another level. On a personal level the big events in life often happen when an eclipse occurs.     The solar eclipse in 1999 was the prelude to me becoming the guardian of  the obsidian skull known as EB. To say my life changd is an understatement indeed.

Zaćmienie to wydażenie astronomiczne które odbywa się kiedy jeden obiekt na niebie przesówa się w cieniu innego. Zaćmienie słońca (które ma miejsce tylko w Nowiu) dizeje sie kiedy Księżyc jest zlokalizowany pomiedzy Ziemią i Słońcem. Zaćmienie słońca, tak jak i Nów, oznacza początek lub pojawienie się nowego kierunku. Zaćmienei z perspektywy astrologicznej tworzy superpotężny Nowy Księżyc.  Tym razem bedzie się on pojawia podczas Równonocy, co zabierze energie na jeszcze wyższy poziom. Na poziomie osobistym w czasie zaćmienia mają miejsce wielkie wydażenia. Zaćmienie z 1999 było dla mnie preludium do zostania Strażnikiem obsydianowej czaszki znanej jako EB. Powiedzieć że moje życie się odmieniło to w istocie niedopowiedzenie.

For those who have subscribed to the 2015 Moon Cycle and Ritual online subscription I will be posting  both an Equinox ritual for this powerful night as well as a guided meditation to support the opening of your heart and third eye to receive the gifts being offered with the Total Solar Eclipse.  I am also posting the Full Moon Ritual for both the Northern and Southern Hemisphere which will ocurr on Friday, March 6th.

Dla tych którzy subskrybowali 2015 Cykl Lunarny i Rytuały będe inormował zarówno o rytuałach Równonocy w tę potężną noc jak i o kierowanej medytacji by wesprzeć otwarcie waszych serc i trzeciego oka byście mogli otrzymać dary oferowane wraz z Całkowitym Zaćmieniem Słońca. Wyśle równiez pełny Rytuał Pełni na Północną jak i Południową półkule co będzie miało miejce w piątek szóstego marca.

I will be both in New Zealand to celebrate the Full Moon under the Grandmother and Grandfather Pohutakawa Tree and then flying home to celebrate  the Full Moon again on the sacred Mount Shasta.    I find that to be incredibly powerful in weaving the crystal island of Waiheke, the heart essence of Lemuria with the sacred Amethyst Mountain of Saint Germaine, just prior to the Solar Eclipse that will ocurr on the 21st.   Click Here to log into the website for rituals and meditation.


Będe w Nowej Zelandii by swiętować Pełnie Księżyca pod Babką i Dziadkiem Pohutakawa Tree a potem polecę do domu świętować Pełnie Księżyca jeszcze raz naSwiętej górze Shasta. Uważam to za niezwykle potężne wyplatać na kryształowej wyspie Waiheke, esencji serca Lemurii ze świętą Ametstową Górą Sait Germain, tuż przed Zaćmieniem Słońca które będzie miało miejsce 21. Kliknij tu by zalogować się na stronie z rytuałami i medytacją.


As the most powerful year of the Divine Feminine being anchored into the earth plane consciousness, this is a time to express the alchemical marriage of the divine male and divine female as you unlock the ancient grail codes guarded by the Templar Knights and Priestesses of Avalon.  The knowledge held within the earth grid since the time of Atlantis can be accessed during an eclipse.   I encourage you to utilize the power of this time to step forward in search of your own divine truth.  So many tools are available to us at this time.

Podczas gdy najpotężniejszy rok Boskiej Kobiecości zakotwicza się w ziemskim planie świadomości, jest to czas by wyrazić alchemiczny związek boskiej męskości i boskiej kobiecości podczas gdy otwieracie starożytne kody grala strzeżone przez templarjuszy i kapłanki Avalonu. Wiedza zawarta w matrcy ziemi od czasów Atlantydy będzie dostępna podczas zaćmienia. Zachęcam was do spożytkowania tej mocy by pójść do przodu w poszukiwaniach waszej boskiej prawdy. Tak wiele nażędzi jestt mozliwych w tym czasie.

Love and illuminated Light,
Miłość i oświecone Światło,
Robbyne

Saturday, 14 March 2015

Beloved and Divine One as we inch our way towards the Light we have the realisation that because we could not create Oneness in a world which is lived in duality and separation we as One felt in our heart to create a new world as guided by our heart and so we intuited to be here in these times to be a part of Living in Divine Love and Light and so it is.  We do not need to wait for anyone or anything it will be as we create and each of us will experience this in our own Divine Timing and Divine Order.  We  are equals and as such we judge no one or anything we have an eternal right to love everyone and everything. We discern and we move back from that which does not sing in our heart.  This way we can hold the balance and harmony ongoing and eternally and so it is. I give thanks for these words which flow and to darling Tomek who makes it so our beloved Polska family can read and share also so thank you darling   Our Love and Gratitude to all for all as we all contribute to the transformation and ascension of Self and therefore all of Humanity and our beloved Mother Earth  PeLoHa all ways maryandalan

Ukochana i Boska Jednio podczas gdy cal po calu torujemy sobie droge do Światła zdajem sobie sprawę że ponieważ nie moglibyśmy stworzyć Jedności w świecie dualności i separacji my jako Jedno poczuliśmy w naszych sercach potrzebe stworzenia nowego swiata, kierowani sercem i intuicją by być w tych czasach i być częścią Życia w Boskiej Miłości i Świetle i tak to jest. Nie musimy czekać na nikogo ani na nic, bedzie jak tworzymy i każdy z nas doświadczy tego w swoim Boskim Czasie i Boskim Pożądku. Jesteśmy równi i jako tacy nie sądzimy nikogo  ani niczego mamy wieczne prawo do kochania wszystkiego i wszytkich. Rozróżniamy i odsówamy się od tego co nie śpiewa w naszych sercach. W ten sposób możemy utrzymać równowagę i harmonie bez przerwy i wiecznie i tak to jest. Dziękuje za te słowa które płyną i Tomkowi który sprawia że nasza polska rodzina może to czytać i dzielić się dziękuje  Nasza miłość i Wdzięczność dla wszystkich za wszystko kiedy wszyscy dokładamy się do transformacji i wzniesienia Jaźni a w ten sposób także całej Ludzkości i naszej ukochanej Matki ZIemi  PeLoHa zawsze maryialan


 https://www.youtube.com/embed/eee4-d7FUis
Kochan Jednio :) Dziś oglądałam piękny film na faktach "Niebo istnieje naprawdę" , to historia 4 letniego chłopca, który przenosi się do nieba w trakcie operacji w szpitalu i ma kontakt z Jezusem i aniołami. Kiedy wraca mówi o tym tacie, który był pastorem.W ojcu który "wierzył" pojawia się zwątpienie w prawdomówność syna, choć nie ma żadnych podstaw by mu nie wierzyć. Zastanawia się na czym oparta jest jego wiara? i jaka jest jej moc?... Ludzie nauczyli się wierzyć i mówią, że wierzą, ale czy tak jest naprawdę???
Kiedy wierzymy tzn.-mamy nadzieję, kiedy czujemy to całym sobą tzn.- wiemy, że tak jest :) ♡...
Po filmie poszłam pod prysznic i pod cudownie ciepłym strumieniem wody dziekowałam i czułam ogromną wdzięczność, że takie rozterki mam już za sobą. Podziękowałam cudownym istotą światła (aniołom) za to, że są, że ich czuję , że nie muszę ich zobaczyć, żeby wiedzieć o ich istnieniu, że jestem jedną z nich tylko w ludzkim ciele. A, kiedy wyszłam z pod prysznica na lustrze zobaczyłam to...

Beloved One :) Today I have seen a beautiful film based on a true story entitled 'Heaven Really Exists', it is a story of a 4 year old boy, who visits heaven during an operation in a hospital and contacts with Jesus and the angels. Upon his return he relates the story to his dad, a preacher. In the father who 'believed' doubt starts to grow in his sons words though he has no reasons for distrust. I wonder What is the base of his faith? and what is its strength?... People learned to believe and they say they believe, but is it really honest faith???
When we believe i.e. we have hope, when we feel it with our being i.e. we know it is :) <3...
After the film I went to have a shower and in the stream of beautifully warm water I gave thanks and felt gratitude that doubts like that are past me. I thanked the beautiful beings of light (angels) that they are there and that I can feel them, that I do not have to see them to know they exist, that I am one of them only in human form. And when I came out of the shower I saw this...


:) :) :) :) :) :)
Pozwolił mi zrobić zdjęcie bym mogła się z Wami nim podzielić ;)
Miłego wieczoru Kochani w tym i każdym innym wymiarze ;)
Asioha :)

:) :) :) :) :) :)
He let me photograph himself so I could share with You ;)
Have a lovely evening Beloved in all dimensions ;)
Asioha :)

Friday, 13 March 2015

Beloved and Divine One that we are in this new reality that we are embracing. Still learning and loving where we are who we are and who we have become.  It has been a long long journey and for some of us the journey goes on of unravell and finding more and more of who we truly  And what I am feeling is that I am not impatient for anything anymore and I am enjoying my body of light and I know that there is much much more to come for all of that which we felt were for the highest beings such as silent communication teleporting and so much more are for all of ascending humanity as we believe more and more    I am the immaculate concept of my  true God Reality now made manifest and sustain by Divine Grace.  Each of us has this Divine birth right this is why we incarnated in this time and now we are embracing the Oneness that we as Divine Beings are creating.  My darlings it has been a long long journey and it continues and  for many of us  it is easier because we allow the Grace in and so it is.   With our great love to you all as we near the Equinox of Discovery.  Total discovery of living truly with all the gifts we believed were miracles will now become everyday creations as One with Divine Grace    Peace Love and Harmony out of all time and space simply in the NOW.  In loving gratitude to Tomasz for his expression of love and to all for we are One in Divine Love NOW   MARYANDALAN  

Ukochana i Boska Jednio, którą jesteśmy w tej nowej rzeczywistości, którą obejmujemy. Nadal ucząc się i kochając to gdzie jesteśmy i kim jesteśmy oraz kim się stajemy. To trwająca, długa podróż i dla niektórych z nas ta podróz otwiera i pozwola znaleść więcej i więcej tego kim jesteśmy naprawde Ato co czuje ja to że nie niecirpliwie się już na nic więcej i cieszę się swoim ciałem ze śwaitła i wiem, że więcej i więcej przjdzie dla wszystkiego o czym czujemy że byliśmy bo wyższe istoty jakie teraz się manifestują i są utrzymywane przez Boską Łaskę.  Każdy z nas posiada to Boskie przyrodzone prawo to dla tego się wcielamy w tym czasie i teraz obejmujemy Jedność którą jako Boskie Istoty tworzymy. Moi drodzy to była długa podróż i nadal trwa i dla wielu z nas jest łatwiej bo zapraszamy Łaskę i tak to jest. Wielka miłość dla was wszystkich podczas gdy zbliżamy się do Równonocy Odkryć. Totalnego odkrywania życia prawdziwie ze wszystkimi darami o których wierzyliśmy że były cudami a teraz staną się naszą codzienną kreacją Jedności z Boską Łaską Pokój Miłość i Harmonia z czasu i  przestrzeni poprostu jest TERAZ. Miłść i wdzięczność dla Tomasza za jego wrazy miłości i dla wszstkich bo jesteśmy Jednym wBoskiej Miłośći TERAZ MARYIALAN Dziękuję kochanej Mary i Tomkowi za możliwość ponownego połączenia i przekazania Miłości w słowach. Kocham Was taaak bardzo ♡♡♡

 Kochani:) tak wiele się zmieniło przez te 4mc, tak wielu Ukochanych poczuło Siebie, poczuło i ujrzało Prawdę, dotknęło i poczuło Piękno Bezwarunkowej Miłości, to wszystko się działo... i było nam dane tego doświadczać.
 Kochanii :) droga którą przeszłam od ostatniego wpisu na blogu była ciekawa i ekscytująca w swojej intensywności :) Tak dużo się zmienia, transformuje, przekształca w "coś" nowego i działo się to u mnie bez strachu, obaw i projekcji jak będzie wyglądała moja przyszłość po tych zmianach. SPOKUJ, WEWNĘTRZNA PEWNOŚĆ ŻE JESTEM SWOJĄ PRAWDĄ, ŻE WSZYSTKO CO ROBIĘ JEST MNĄ, W ZGODZIE ZE MNĄ  towarzyszyły mi w tej drodze aż do teraz. TU I TERAZ wiem że jestem WOLNA że JESTEM PRAWDZIWĄ ŚWIADOMOŚCIĄ SIEBIE i cieszę się tym stanem jak dziecko, odczuwając to każdą moją cząsteczką którą jestem :)
 Jestem wdzięczna i dziękuję za wszysto czego doświadczyłam, jestem wdzieczna i dziękuję za wszystkie piękne istoty, które było mi dane poznać w tym czasie i za te, które były i są przy mnie cały czas.To piękne i wzruszające patrzeć i uczestniczyć w Waszym przebudzeniu. Każdy ma swój czas i swoją drogę i właśnie to jest piękne kiedy mamy świadomość, że pomimo indywidualności jesteśmy Jednym.  Dziękuję♡
Asioha :)

Gratitude to beloved Mary and Tomek for the opportunity to connect and share Love in words. I love you so much <3<3<3

Beloved:) so many changes have occurred over the past 4 months, so many beloved felt Themselves, felt and saw the Truth, touched upon and experienced the Beauty of Unconditional Love, it all happened... and we had the privilege to experience it.
Beloved :) the path I have gone through since my last blog entry was interesting and exciting in its intensity :) So many things is being changed, transformed and reshaped into new 'things' and it all happened without fear, insecurities and projections about the future. PEACE, INNER CERTAINTY THAT I AM MY TRUTH, THAT ALL I DO IS ME, IN AGREEMENT WITH ME has accompanied me on that path until now. HERE AND NOW I know that I am FREE that I AM THE TRUE CONSCIOUSNESS OF SELF and I am happy in that state of being as a child, feeling this with every part of my being :)
 I am grateful and I give thanks for everything I experience, I am grateful and I give thanks for all the beautiful beings I have had the privilege to meet in this time and for those who were and still are with me continually. It is beautiful and touching to participate in Your awakening. Everyone has their own time and their own way and that is the most beautiful thing when we are conscious that though individual we are One. Thank You <3
Asioha :)