Sunday, 14 December 2014

Beloved Divine One as Mary walks the new way I realise more and more that possibility we feel to create are now realities and we simply stay in the love and gratitude.  I spend most of my day going inward and being still for I know that  the more I release of the old the more Divine Light I create within and then I radiate that love in absolute freedom to all.I have released  in this recent journey eons of trapped energy which absolutely no longer serves and so am in a state of such love and gratitude and the joy comes more and more and so be it.    I am listening to my heart s guidance and living this guidance and freeing myself of the old and welcoming with heart completely open to the new   Thank you darling Tomek and Asioha and darling and precious All that we are Live the Love and Love the Joy mary of alanandmary PeLoHa

Ukochana Boska Jednio podczas gdy Mary kroczy nowa drogą zdaje sobie sprawę bardziej i bardziejm, że mozliwości które czujemy są teraz rzeczywistościami i poprostu pozostajemy w miłości i wdzięczności. Spędzam większośćswoich dni zwrócona do wewnątrz i pozstaje spokojna bo wiem że im bardziej uświadamiam sobie stare tym więcej Boskiego Światła tworzę wewnątrz a potem promienieje tą miłością wolna absolutnoie do wszystkich. Wypuściłam podczas ostatniej podróży eony uwięzionej energii która absolutnie mi nie służy więc jestem w  stanie tak ogromnei miłości i wdzięczności i płynie z tego radość bardziej i bardziej i tak niech będzie. Słucham rad mojego serca i uwalniam się od starego witając nowe z kompletnie otwartym sercem Dziękuje drogi Tomku i Asioha oraz Wszyscy drodzy i cenni którzy żyjemy w Miłości i Kochamy Radość mary z alanimary PeLoHaUkochana Jednio kiedy jesteśmy prawdą którą czujemy Sercem i z miłością i odwagą przedstawiamy ją na zewnatrz nie istnieje nic i nikt kto mógłby wzbudzić w nas stach. Strach nie istnieje gdy wiemy kim jesteśmy. Strach to iluzja, pułapka w którą tak wielu ukochanych jest jeszcze wplątanych. Stach to emocje wynikajace tylko z samych przypuszczeń i założeń naszego rozumu, wiec proszę Was wszystkich o czas dla siebie i o poczucie tych słów w sobie, zadajcie sobie pytanie : Czego się boicie? I odpowiadając sobie na to pytanie zadajcie sobie kolejne : Z czego wynika Wasz strach? Gaia jest wolna od strachu jest prawdą i miłością bezwarunkową, jest Nowym Światem w którym panuje równość i akceptacja. Każdego dnia kiedy jestem w ciszy w której staje się Światłem czuję Gaie, a moje Serce jest jej częścią i kiedy wracam na fizyczną Ziemię przynoszę w sobie jej spokoju i bezwarunkową miłość,  którą dzielę się z ukochaną Jednią by dodać Wam wiary, miłości i ufnosci w  Samych Siebie. Miłość i Światło dla kochanej Mary, Tomka i całej Jedności ******* Kochani to Wy jesteście twórcami swojej rzeczywistości więc Kochajcie Siebie, Ufajcie Sobie i świadomie Bądźcie Sobą.
Asioha:)

Beloved One when we are the truth that we feel in our Heart and with love and courage present it outside there is nothing and no one that can awake fear in us. Fear does not exist when we know who we are. Fear is an illusion, a trap in which many of our beloved still remains. Fears are emotions coming from assumptions generated by our mind, so please All of you take time for yourself and feel these words, ask yourselves the questions: What are you afraid of? And answering this question ask another: where does your fear come from? Gaia is free from fear and is truth and love unconditional, it is the New World in which there rules love and acceptance. Everyday when I am in silence in which I become Light I feel Gaia, and my heart is one with it and when I come back to the physical Earth I bring part of its peace and unconditional love, which I share with beloved One to reinforce your faith, love and trust in the Self. Love and Light to beloved Mary, Tomek and the whole of One ******* Beloved You are the creators of your reality so Love Yourself, Trust Yourself and Consciously Be Yourself.
Asioha:)


Saturday, 13 December 2014

Ukochana Jednio miłość i wdzięczność dla ukochanej Mary, która swoją miłością i światłem napełnia nasze serca każdego dnia, a bardziej nocy ;))))) i nawet kiedy nie pisze czujemy jej  miłość wszędzie ;)))))))) Niech miłość, światło i czystość serc rozprzestrzenia się i płynie do wszystkich. Naszym codziennym byciem sobą w miłości, pokoju i harmonii wzmacniamy wibracje wzniesienia. To my tworzymy Nowe dlatego też proszeni jesteśmy o pozostawanie jak najczęściej w ciszy i poczucie wewnetrznego spokoju kiedy na zewnątrz panuje haos i nerwowe sytuacje. Pamiętajmy kochani, że to my decydujemy o tym czy chcemy w czymś uczestniczyć czy nie. Słuchajmy głosu serca, patrzmy sercem, działajmy sercem -to słowa, które jak mantrę słyszę wewnątrz siebie każdego dnia, to PRAWDA KTÓRA NAS UWALNIA I WYZWALA ze świata 3D. Więc kochana Jednio, jeśli oczy są zwierciadłem Duszy a Dusza jest Sercem to Prawda i Miłość Serca jest widziana i odczuwana w naszych oczach, dlatego patrzmy sobie w oczy, a słowa staną się zbędne.  To jeden z naszych Nowych języków, którym zaczynam świadomie się posługiwać.  Codziennie widzę ciepłe niebieskie oczy ukochanej Mary i  tak wiele pięknych oczu innych ukochanych i moje serce śpiewa z radości że jest tyle miłości :)
 Uwaga! Zaczynam rymować :) ha ha ha
Kocham Was wszystkich i dziękuję za to że Jesteście.
Asioha :)

Beloved One love and gratitude for beloved Mary, whose love and light fills our heart everyday, or rather night ;))))  and even when she does not write we feel her love everywhere ;))))))))Let love and light and purity of hearts spreads and flows everywhere . Our everyday being self in love, peace and harmony we amplify the vibrations of ascension. We are the ones creating the New that is why we are asked to stay as often as possible in silence and the inner peace when there is chaos and stress in the outer world. Remember beloved, that we are the ones who decide weather to take part in something or not. Listen to the voice of th heart, look with the heart and act through the heart - these are the words that I hear repeated like mantra inside me everyday, this IS THE TRUTH THAT FREES US AND LIBERATES US from the 3D world. So my dear One if the eyes are the mirror of the Soul and the Soul is the Heart than the Truth and the Love of the Heart is seen and felt in our eyes, that is why we need to look in each other eyes and the words become obsolete. That is one of our New Languages, which we consciously start to use. Everyday I see warm blue eyes of beloved Mary and so many other beloved and my heart sings with joy of experiencing so much love :)
Attention! I am starting to rhyme :) ha ha ha
Love You All and thank you for being.
Asioha :)


Wednesday, 10 December 2014

Kochani żyjąc świadomie Nowym odczuwam nieobecność emocjonalną starego ziemskiego świata, co nie oznacza że mnie tu nie ma. Jestem obserwatorem, a nie uczestnikiem emocjonalnym. Kiedy akceptujesz siebie i otaczajacy Cię świat, wiedząc że każdy ma prawo czuć, widzieć i wyrażać swoją indywidualność nie odczuwamy nic negatywnego, nie oceniamy, nie osądzamy, jesteśmy czyści, przepełnieni i świadomi Jedności. Poprzez akceptację związki partnerskie zmieniają swoją energetykę, nie istnieją już zależności,
oczekiwania, wymagania i obowiązki, wszystkie "związki" stają się RELACJAMI  i są wolne od zwiazań i jakiegokolwiek przymusu. W relacjach istnieje Serce, Miłość i wzajemna Akceptacja. Kochani, to jest Nowe i potrzeba odwagi Serca by tym żyć, by Akceptacją i działaniem Sercem być przykładem dla innych, że jest to możliwe. Bez oczekiwań, lęku, oceny we własnym świecie i tworzenie Miłości i Akceptacji wszystkiego, jesteśmy przygotowywani na połączenie się z innymi wymiarami i innymi istotami w JEDNOŚĆ . Kocham i dziękuję  Mary, Tomkowi, Ewci i całej Jednosci :**********
Asioha:)

Beloved by consciously living the New I feel emotional absence of the old earth world, it does not mean I am not here. I am an observer,not an emotional  participant. When you accept yourself and the world around you, knowing that everyone has the right to feel, know and express their individuality we feel nothing negative, we do not judge, we do not blame, we are pure, filled the consciousness of the One. By acceptance relationships change their energy patterns, there is no dependance, expectations, demands and duties, all "relationships" become INTERACTIONS and are free of binds and obligation. In interactions there is Heart, Love and mutual Acceptance. Beloved this is New and we need the courage of the Heart to live it, so that by acceptance and working with your heart you can be na example to others, to show them that it is possible. No expectations, no fears, no judgment in your own world and creating Love and accepting everything, we are being prepared to join with the other dimensions and with other beings as ONE. Love and thank you Mary, Tomek, Ewcia and the whole of One :*********
Asioha:)
A, to piękny przekaz od naszej Kochanej Ewci, która jest Dźwiękiem Miłości :*
"Kiedy odpadnie z nas ostatni podział i osąd czegokklwiek, będziemy widzieli te bezwłose może dziwne obecnie dla nas istoty jako piekne i nie poczujemy strachu, wtedy przyjdą i się zmatrializują jeśli będzie taka potrzeba... "
Dotyk Muzyki Ewa SolSantos

Oh, this is a beautiful message from our Beloved Ewcia, the Sound of Love :*
" When the last division and judgment of anything drops off us we will start seeing hairless perhaps a bit strange to us now beings as beautiful and we will not fear, then they will come and materialise themselves should the need arise..."
Touch of Music Ewa Solsantos


Kochana Jednio czuje, że się budzę, że nasze ciała fizyczne kolejny raz przeszły jakiś etap dostrajania się do energii Światła. Dlatego jesteśmy proszeni aby w tych nadchodzących dniach być PRAWDZIWYMI SOBĄ być Światłem i Miłością i wysyłać tą energię do innych. Pamietajmy Kim Jesteśmy, słuchajmy tylko głosu Serca, jeśli czegoś nie czujemy to porostu tego nie róbmy. Bądźmy PRAWDZIWI ze swoimi emocjami, nie ukrywajmy ich, nie bójmy się mówić tego co czujemy. Lęk przed konsekwencjami bycia prawdziwym jest pułapką starego świata, zatrzymaniem nas w nim. Przestańmy się bać! Nie zgadzajmy się na coś, czego nie czujemy sercem, dajmy sobie prawo do czucia, widzenia i słyszenia inaczej niż inni, nie dopasowujmy się do ogółu żeby zostać zaakceptowanym NIE RÓBMY NIC WBREW SWOIM UCZUCIOM, PRZEKONANIOM, WARTOŚCIOM,   NIC WBREW SOBIE  , nie zatracajmy się w oczekiwaniach swoich i innych, miejmy odwagę BYĆ PRAWDZIWYM SOBĄ. To jest BYCIE SERCEM kochana Jednio,  BYCIE TYM CO SIĘ CZUJE. A, kiedy tak jest , to uczucie Wolności, Spokoju, Miłości, Harmonii i Akceptcji wypełnia nasze wnętrze i czujemy PEŁNIĘ-JEDNOŚĆ. W tych dniach afirmacja : "JA JESTEM " ma swoją zwiększoną moc, mówmy ją świadomie Sercem, wtedy poczujemy jej esencję i staniemy się nią.
Kocham Cię moja Kochana Mary , dziękuję Tomku za to że jesteś, Miłość, Miłość, Miłość i Wiara w siebie dla Wszystkich :************
Asioha :)


Beloved One I feel, that I am awakening, that our physical bodies once again underwent a stage of tuning to the energy of Light. That is why we are asked to be TRULY OURSELVES in these up coming days to be Light and Love and send energy to others. Remember who we are, listen only to the voice of the heart, and if we do not feel something let's not do it. Be TRUE with your emotion, do not hide them, do not be afraid of saying what we feel. Stop being afraid!  Do not agree to things we do not feel with our hearts, give yourselves the right to feel see and hear in a way different than others, do not try to fit in just to be accepted, DO NOT WORK AGAINST OUR FEELINGS, CONVICTIONS, VALUES, NOTHING AGAINST YOURSELVES, do not get lost in our own expectations, let us have the courage to be OUR TRUE SELVES. That means TH BE THE HEART, beloved One, BE WHAT YOU FEEL. Oh, and when it happens that is the feeling of Freedom, Peace, Love, Harmony  and Acceptance fills us within and we are WHOLE-ONE. The affirmation for these days: 'I AM' has more power, we say it consciously with our Hearts, then we can feel its essence and we will become it.
I Love You Mary, Thank you Tomek for Being, Love, Love, Love and Faith in self to All :***************
Asioha:)


Sunday, 7 December 2014

Kochani w czasie ciszy, który nastał słowa rzadko przychodzą, czuję że jestem teraz w miejscu spokojnego bezruchu i  postoju bez żadnych oczekiwań czy wyczekiwania na to co się zadzieje.W pełni akceptuję ten moment i nie czekam na jakieś spektakularne wydarzenie i nawet nie czuję na teraz żeby takowe się zadziało. Oprócz Spokoju nie odczuwam obecnie nic i cieszę się,że nie ma we mnie lęku i chęci wiedzenia co będzie :) Przez ostatnie 2 lata doświadczaliśmy intesywnych przeżyć i odczuć, cały czas coś się działo w nas i wokoł nas, a teraz doświadczamy momentu spokojnego bezruchu-postoju i nie wiedząc i nie chcąc wiedzieć ile to potrwa akceptuję z miłością  ten czas. Kocham Cię moja droga Mary, czuję Cię online,moje Serce jest z Tobą bo jesteśmy Jednym, Miłość i Wdzięczność dla Tomka i dla Was wszystkich. Jesteśmy Jednym, Jesteśmy Świetlistą Rodziną.
Asioha :)

Beloved in the time of silence, which is upon us words rarely come, I feel that I am in peaceful stillness and a time off without expectation or awaiting anything that may happen. I fully accept this moment and I do not await any spectacular event to occur I do not even feel such is about to come. Apart from peace I feel nothing else at present and this brings me joy that there is no fear in me and not wanting to know what is to come :) For the past 2 years I've experienced intense emotions and experiences, there was always something going on around us, now I experience a moment of peace stillness and retreat and I do not wan to anticipate how long it will last I accept with love this time. I love you dearest Mary, I feel you online, my heart is with you  because we are One, Love and Gratitude for Tomek and for All of You. We are One, We are the Light Family.
Asioha :)Beloved Divine One May I share a little more of my journey since 1993 as this blog is about how in the period from December 2012 I have evolved and as I say we are all individuals and we will all choose our own way and so it will be.  In these 2 years I have both in Beloved Polska and Beloved Australia undergone some huge experiences as in huge pain and I know  without Belief  Love and Trust in Self I would have left our Beloved Mother Earth for many times I felt I had experienced a death and I yet I was still here.  As I have said many  times I don t understand many things so when pain came my mantra was I love and accept.  In this time of pain over the last week I have transformed my words to    I acknowledge my pain and see pain as a Divine Gift rather than something I have to fix from back there and I acknowledge this Divine gift of pain because I awaken more and more and see who I truly am and that I am truly an Image of God in every way. And so it is in this moment and I truly give thanks for my journey and am grateful that after one week I can walk with the aid of a chair and my darling Alan and my mantra is 'I acknowledge my pain as a way to be the God /Goddess  that I am."       Joyfull full moon  Beloved One. Thank you darling Tomek Asioha and to All and my darling Alan whom  I thank so many times each day for his Divine presence in my life. Love is Beloved One I know it is important to say in this moment In these strong times of energies keep listening to your heart and just let your wisdom be just feel into the words and let it be. And then understanding balance and truth flows and then it is time to share   PeLoHa flows from our heart and we remain in the Love and the Gratitude for all.  maryandalan   Love Love Love

Ukochana Boska Jednio Pozwól że podziele nieco więcej moją podróżą od 1993 jako że ten blog jest o tym jak w okresie grudnia 2012 ewoluowałam i jak mówie wszyscy jesteśmy indywidualni i wszyscyc wybierzemy naszą własną drogę i tak niech będzie. przez te 2 lata zarówno w ukochana Polska jak i w ukochana Australia  przeszła przez ogromne doświadcczenia i jest w ogromnym bólu i wiem że bez Wiary  Miłości i Zaufania do Siebie opuściła bym Matkę Ziemie wiele już wiele razy czułam że doświadczam śmierci a jednak nadal tu byłam. Jak powiedziałam wiele razy wielu rzeczy nie rozumiem więc kiedy przychodził ból moją mantrą było kocham i akceptuje.  W ten czas bólu przez ostatni tydzień zmieniłam moje słowa na rozpoznaje swój ból i widze ból jako Boski Dar bardziej niż jako coś co musze naprawiać i rozpoznaje ten Boski dar bólu bo budzę się bardziej i bardziej i widze kim prawdziwie jestem i że jestem prawdziwie wizerunkiem Boga w każdy sposób. I tak to jest w tym momencie i prawdziwie dziękuje za swoją podróż i jestem wdzięczna że po tygodniu mogę chodzić z pomocą krzesła i mojego drogiego Alana i swojej matrze 'rozpoznaje swój ból jako sposób na bycie Bogiem/Boginią która jestem.' Radosna pełnia księżyca ukochana Jednio. Dziękuje drogi Tomku Asioha i Wszystkim i mojemu ukochanemu Alanowi któremu dziękowałam tak wiele razy  każdego dnia za jego Boską obecność w moim życiu. Miłość jest Ukochana Jednio wiem że to ważne powiedzieć to w tym momencie w te mocne czasy energii słuchajcie własnego serca i poprostupzwólcie waszej mądrości być wczujcie się w słowa i pozwólcie być. I potem rozumiejąc równowage i prawde płyńcie i wtedy nadejdzie czas by się dzielić PeLoHa płynie z serca  i pozostajemy  w Miłości i Wdzięczności za wszystko. maryialan Miłość Miłość Miłość 


Friday, 5 December 2014

Beloved we have arrived    My I am  presence does not see our beloved Gaia clearly  and still I know I am a Conscious precious aspect of Beloved new Terra     I feel so much freer as the old dimensional reality falls away and we came to our Beloved Mother Earth to experience this reality  and come to our truth which is we know as an awakened conscious being s we are choosing to live in Divine Love and Light.  Love as we created in this reality had so many strings attached   The strings were called control ego inequality so would never be eternal.  Once we awaken we realised Divine Love is what we are creating now   Divine Love is totally unconditional without expectations without fear without blame without shame Love simply is and we build on the Sacredness of Love ongoing non stop and so we are Divine Love as we have all ways been except now we have conscious realisation   A Divine Grace and Blessing and we simply be the Love be the Light   Thank you Beloved Tomek Asioha and  the Oneness we are and the I that is we         maryandalan             PeLoHa


Ukochani dotarliśmy  Moja obecność Ja Jestem nie widzi jeszcze naszej ukochanej Gaii wyraźnie ale mimo to wiem że jestem Świadomym cennym aspektem nowej Ukochanej Terry  Czuje się tak dużo bardziej wolna podczas gdy stara wymiarowa rzeczywistość odpada a my przyszliśmy na naszą Matkę Ziemie  by tej rzeczywistości doświadczyć i dotrzeć do naszej prawdy którą znamy jako przebudzone świadome bycie jako że wybieramy żyć w Boskiej Miłości i Świetle. Miłość jaką stworzyliśmy w tym wymiarze miała tyle haczyków  Te haczyki to Kontrola ego nierówność więc nigdy nie mogły być wieczne. Kiedy już się zbudziliśmy zdaliśmy sobie sprawę że to co tworzymy teraz to Boska Miłość  Boska Miłość jest całkowicie bezwaorunkowa bez oczekiwań bez strachu obwiniania wstydu Miłość poprostu jest i budujemy na Świętośći nieustającej Miłości non stop a więc to my jesteśmy Boską Miłością bo zawsze byliśmy tylko teraz jesteśmy tego świadomi Boska Łaska i Błogosławieństwo i poprostu bądzmy Miłością i Światłem  Dziękuje Tomku i Asioha i Jednościktóa jesteśmy i Ja które jest Nami      maryialan        PeLoHa

Kochana Jednio dziś jestem bez słów :) moja miłość dla Was i światło płynie online :) a jeśli Wy poczujecie potrzebę serca by podzielić się czymś ze mną lub zapytać o coś, to podaję Wam mój adres mailowy :  gebo11@wp.pl
Dziękuję Mary i Tomkowi, że są i Wam wszystkim że jesteście . Jedność i Miłość zawsze :******
Asioha :)

Beloved One today I have no words :) my love is for You and the light flows online :) and should you have a heart felt need to share with me or you have questions, I give You my email address: gabo11@wp.pl
Thank you Mary and Tomek, for being and All of You too. Oneness and Love always :******
Asioha :)


Thursday, 4 December 2014

Beloved Divine One blessings in this huge time of transformation. For Alan and Mary it is a time to be still and communicate with nature and be at one with the clouds the sun the trees all that is for in acknowledging we are all One it is so simple to live the Oneness because we are totally different beings now. We are not the human being relying on our beautiful mind which plays tricks before we awaken and brings us to fear thank our beautiful mind and announce clearly the games are over fear discourages joy and now   we know that all that comes to us from our heart is our truth our guide our true love.   Be free of all the illusions of 3rd dimensional reality for it is our birth right to be free and it will be a freedom of our creation our choice.Each being is individual so different and whatever is their Sacred  and Divine journey home we observe with love and walk our walk with love.  We will all arrive at the same destination our Beloved Terra  Gaia the new world created from Love and Light by the One that we are  and so it is.  PeLoHa maryandalan thank you darling Tomek and Asioha and All

Ukochana Boska Jednio błogosławieństwa w ten wielki czas transformacji. Dla Alana i Mary to czas by pozostać w spokoju i skomunikować się z naturą i być jednym z chmurami słońcem i drzewami i ze wszystkim co jest potwoerdzając że wszyscy jesteśmy Jednym to takie proste żyć Jednościa bo jesteśmy teraz całkowicie innymi istotami. Nie jesteśmy ludzmi polegającymi na naszych pięknych umysłach, któe płatały nam figle zanim sie przebudziliśmy i zabierały nas do strachu podziękujmy maszym pięknym umysłom i ogłośmy jasno że gra skończona strach zniechęca radość wiemy że wszystko przychodzi do nas z serca jest naszym drogowskazem i naszą prawdziwą miłością. Bądzcie wolni do illuzji trójwymiarowej rzeczywistości bo to nasze przyrodzone prawo być wolnym i będzie to wolność stworzona z naszego wyboru. Każda istota jest indywidualna i jakakolwiek jest jej Święta i Boska droga do domu to obserwujemy ją z miłością i podążamy naszą ścieżką z miłością. Dotrzemy do tego samego miejsca docelowego naszej ukochanej Terra Gaia nowego świata stworzonego z Miłości i Światła przez jedność którą jesteśmy i tak to jest. PeLoHa maryialan dziękuje Tomku i Asioha i Wszystkim


Wednesday, 3 December 2014

Beloved Divine One Yes after 3 days of stillness I am back and I have read your emails and did not have the energy to write only to send Love and Light so today little by little I will catch up. I know that our Brothers in Space never stopped loving us and because of circumstances on our sweet Mother were unable to be visible all over as they felt before.  I know that yet another veil has been lifted and nature is speaking more and more to me and it seems to express Love in a more powerfull way. I visited many of you during my 3 days and know the Love that you are  shine on Precious Lights we are One in our Love and Light and this is for eternity,  Thank you darling Tomek Asioha and All precious aspects of Self.   May I Also give deep gratitude and love to my darling Alan who has been nursing caring and loving me once again through a big journey and so be it.  Love Love Love maryandalan xoxox

Ukochana Boska Jednio Tak po trzech dniach bezruchu jestem spowrotem i czytałam wasze emaile i nie miałam energii by odpisywać tylko wysyłałam Miłość i Światło więc dziś krok po kroku nadrobie zaległości. Wiem, że nasi bracia z kosmosu nigdy nie przestali nas kochać i z powodu okoliczności zaistniałych na naszej Matce nie można ich zobaczyć tak jak było wcześniej. Wiem że kolejna zasłona została zdjęta i natura mówi do mnie bardzieje i bardziej i zdaje się wyrażać Miłość w dużo silniej. Odwiedziłam wielu z was podczas tych trzech dni i znam Miłość którą jesteście  Lśnijcie cenne Światła jesteśmy Jednością w naszej Miłości i Świetle i to jest na wieczność, Dziękuje drogi Tomku, Asioha i Wszystkie cenne aspekty Jaźni. Pozwole sobie też wyrazić głeboką wdzięczność i miłość dla mojego kochanego Alana który troszczył się o mnie z miłością poraz kolejny przez tę dużą podróż i tak to jest. Miłość Miłość Miłość maryialan xoxox

Kochana Jednio w ostatnim czasie coraz częściej mnie " wycina" , ale też nie przychodziły słowa wiec nie pisałam. Dziś słowa przyszły wiec i ja tu jestem :)  Jesteśmy proszeni o świadome bycie tym co stworzyliśmy od początku naszej transformacji i korzystanie świadomie z tego czego doświadczyliśmy i poczuliśmy sercem. Nie ma powrotu Kochani do tego co było, teraz jest TERAZ i jest to jedyne co JEST. To my tworzymy swoją rzeczywistość każdego dnia, wiec Kochani żyjąc Miłością, Spokojem i Harmonią do siebie i innych mamy wokół to samo, tworzymy na zewnatrz, to co serce czuje wewnątrz. I tak jest. Kochani jesteśmy świadomi już tylu rzeczy, tyle przeszliśmy i doświadczyliśmy, wszystko mamy w sobie, by iść dalej nie cofając się.
Kocham i czuję Jedność codziennie nawet gdy mnie "wycina"  na kilka dni ;) JESTEM I CZUJĘ WASZE PIĘKNE SERCA ONLINE :*****
KOCHAM CIĘ MARY, piękna istoto Światła i  Ciebie Tomku i Was Wszystkich.
Asioha :)

Beloved One of late I am being 'cut out' more and more, there were no words as well so I did not write. Today the words came so I am here :) We are asked to consciously be what we have creatd from the begining of our transformation and conciously using that which have experienced and felt with our hearts. There is no going back to what was Beloved, now is NOW and it's the only thing that IS. We are creating our own reality everyday, so when we live Love, Peace and Harmony for ourselelves that is what we get around us, we create outside what our hearts felt inside. So it is. Beloed we are aware of so many things, we have gone through and experienced so much, all that is within us so we can move forward whitout going back.
I Love and feel One everyday, even if I am 'cut out' for a few days ;) I AM AND I FEEL YOUR BEAUTIFUL HEARTS ONLINE :*****
I LOVE YOU MARY, beautiful being of Light and you Tomek and All of You.
Asioha :)


Sunday, 30 November 2014

Beloved One, Mary sends her Love to All. She'll be back on the blog in three days. :)
Tomek

Ukochana Jednio, Mary przesyła Miłość Wszystkim. Wroci na bloga za trzy dni. :)
Tomek
Divine One It is in the knowing that we create our reality and that we walk the walk of Self Love Self Trust Self Belief and no longer resist that which our heart speak guides us to we can live the joy ongoing.  We never lack for we manifest all and so there are no longer needs only being the Love Light and the being that we truly are   No longer do we believe we are as others bless them tell us we are the creators walking with our Divinity shining and forever giving Love to all    Thank you darling Tomek Asioha and All.  I am we are One Love Love Love maryandalan PeLoHa

Boska Jednio Jest naszą wiedzą fakt że tworzymy włsną rzeczywistość i że podążamy ścieżką Miłości do Siebie, Zaufania do Siebie i Wiary w Siebie i już nie opieramy się temu co mówi nasze serce i możemy żyć w neustającej radości. Nigdy nie odczuwamy braku bo manifestujemy wszystko więc nie ma więcej potrzeb tylko bycie Miłością i Światłem i istotami którymi prawdziwie jesteśmy  Nie wierzymy już że jesteśmy  jak inni, niech będą błogośławieni, nam mówią jesteśmy twórcami  w naszej Boskści dzielącymi sie na zawsze dającymi miłość wszystkim. Dziękuje drogi Tomku Asioha i Wszyscy. Ja jestem My jesteśmy Jednym MIłość Miłość Miłość maryialan PeLoHa


Friday, 28 November 2014

Kochana Jednio, dziś obudziłam się z uczuciem radości i szczęścia,  że Jestem, że Jesteśmy, że wiemy kim Jesteśmy świadomie :) To piękne czuć SPOKÓJ,  MIŁOŚĆ I HARMONIE  i świadomie Tym Być. Zobaczyłam dziś Jedność tańczącą, śmiejącą się, bawiącą, beztroską i szczęśliwą. Wszyscy biegaliśmy, skakaliśmy, tańczyliśmy na łące wśród kwiatów i traw ciesząc się tym, że JESTEŚMY :) Kocham i dziękuję że Jesteście droga Mary i Tomku i cała kochana Jedności.
Asioha :)

Beloved One, today I woke up with the feeling of Joy and happiness, because I am, because We are, because we consciously know who we are :) It is beautiful to feel PEACE, LOVE AND HARMONY and to cosciously Be It. I have seen today Oneness dancing laughing and playing Joyfully. Everyone was running, jumping, dancing in a flowery meadow among the flowiers and the grass enjoying the fact that WE ARE :) I Love and I give thanks that You are dear Mary and Tomek and the whole of Beloved One.
Asioha :)


Beloved Divine One I am we are ONE in consciousness and living the love and light.  Many things in the third dimensional world still are out of balance and we still send love and light everyday without judgement or to fix for it all will unfold in perfection in Divine timing.  We have this old thinking if we don t see immediate change it isn t happening and darling One it is and this knowing comes from Self Love Self Trust and Self Belief and this together with speaking our truth with love allows the grounding of all perfection with ease and Grace and so be it.  Few words and much much  much love my darling One thank you darling Tomek and Asioha and All.  In love and Gratitude all ways PeLoHa maryandalan love love love

Ukochana Boska Jednio jestem my jesteśmy JEDNYM w świadomsci i żyjemy miłością i światłem. Wiele rzeczy w trójwymiarowym świecie nadal pozostaje bez równowagi dlatego nadal wysyłamy miłość i światło każdego dnia bez osądzania czy usiłowania napraw bo wszystko w Boskim czasie okaże się doskonałe. Mamy ten stary pogląg że jeżeli nie następuje natychmiastowa zmiana to nic się nie dzieje ale droga Jednio dzieje się a to przeświadczenie pochodzie z Miłości do Siebie Wiary w Siebie i Zaufania do Siebie i to w połączeniu z mówiniem własnej prawdy z miłością pozwala doskonałości się uziemić z łatwością i Łaską i tak niech będze. Niewiele słów wiele wiele wiele miłości droga Jednio i dzieki Tomku i Asioha i Wszystkim. Z miłością i wdzięcznością zawsze PeLoHa maryialan miłosć miłość miłość


Beloved One this morning have only love to share and all ways shared in freedom with warmth   Thank you my darling Tomek and Asioha and All    Love Love Love maryandalan PeLoha Hold the stillness of inner Peace

Ukochana Jednio tego ranka mam tylko miłość którą chcę się podzielić i którą zawsze się dzieliłam w wolności i cieple  Dziękuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim Miłość Miłość Miłość maryialan PeLoHa utrzymujcie bezruch i wewnętrzny Spokój


Wednesday, 26 November 2014

Beloved as we walk our new journey in our new Terra Gaia we know without any thought we are blessed and that we create our reality.  All that was and no longer has meaning for us is gone    Many visions of my childhood come and I feel warm and safe and cared for and loved and this feeling/knowing I carry all day so I smile so much inside and out.  My  darlings  all grows and grows from our Self Love and we feel fulfilled in every way.  Never a lack all ways abundance and so it is love and blessings all ways for all    Embrace yourself and say I love you and listen to those words they are the essence of your being this is the truth of your reality and so it  is     Love and gratitude darling Tomek and to Asioha and all aspects of our Oneness our Divinity   PeLoHa maryandalan Love Love Love

Ukochani podczas gdy kontynułujemy naszą nową podróż na naszej nowej Terra Gaia wiemy bez udziału myśli, że jesteśmy błogosławieni i że tworzymy naszą rzeczywistość. Wszystko co było kiedyś a nie ma już dla nas znaczenia znikanęło  Wiele wizji z mojego dzieciństwa pojawia się i czuje ciepło i bespieczeństwo i czuje że się zaopiekowan i kochana i to uczucie/przeświadczenie nosze ze sobą przez cały dzień co sprawia że uśmiecham sie na zewnątrz i wewnątrz. Moi kochani wszytko rośnie i rośnie z naszej miłości do Siebie i czujemy sie spełnieni na każdej możliwej płaszczyźnie. Nigdy brak zawsze obfitość i tak to jest miłość i błogosławieństwa zawsze za wszystko  Obejmijcie siebie i powiedzcie kocham cię i posłuchajcie tych słów noe są esencją waszego jestestwa to prawda waszej rzeczywistości i tak to jest  Miłość i wdzięcznośc dla Tomka i dla Asioha i wszystkich aspektów Jedności naszej Boskści PeLoHa maryialan Miłość Miłość MiłośćKochana Jednio, kiedy słowa same nie płyną to poprostu ich nie ma :) Akceptuję z miłością ten stan i nie robię  nic na siłę, bo kiedy słucham swojego serca nie odczuwam zmęczenia i dyskomfortu w ciale. Kiedy czuję, myślę i działam Sercem w moim ciele czuję lekkość i płynność. Kochana Jednio, to nasze Serce steruje naszym ciałem, od niego się wszystko zaczyna, to prawda którą sobie teraz przypominamy.  Odpuszczajmy więc z wdzięcznością podszepty, lęki, analizy i inne pułapki  naszego rozumu, któremu jako ludzie oddaliśmy władzę nad naszym ciałem i przez dziesiątki lat byliśmy Rozumem zapominając o Energii Serca, traktując Serce tylko jako fizyczny narząd do pompowania krwi. Proces transformacji, w którym uczestniczymy przypomina nam, kim tak naprawdę jesteśmy, a Jesteśmy Sercem, Światłem pełnym Energii Miłości, więc odzyskujmy jako Serce stery nad naszym statkiem-ciałem i wsłuchując się w jego głos płyńmy z lekkością i miłością do domu :)
Kochana Jednio, słowa mojego Serca,  których nie było na poczatku same się pojawiły i z lekkością popłyneły i  tak to jest :) Kocham wszystkie świadome i nieświadome istoty Serca, jesteśmy i zawsze byliśmy Jednością w Miłości.
Dziękuję Kochanej Mary, pierwszej świadomej istocie Serca, którą spotkałam na swojej drodze i dzięki której przypomniałam sobie o swoim Sercu. Moja wdzięczność i miłość na wieki :**** mwa, mwa, mwa. Dziękuję również kochany Tomku za Twoje Serce i jego obecność w każdym słowie.
Asioha :)

Beloved One, When the words do not flow themselves they simply are not there :) I accept that with love and I do not force anything, because when I listen to my heart I do not feel any physical discomfort or tiredness. When I feel, think and act from my Heart I feel light and fluent. Beloved One, It is our Heart that commands our body, it is there where everything starts, the truth which is coming back to us. So we let go with gratitude whispers, fears, analysing and other traps of the mind, whom we have given the control over our bodies and for number of years we were the Mind forgetting about the Energy of Heart, treating our heart as a physical organ useful only to pump blood. The process of transformation we are undergoing reminds us who we truly are and we are Heart, Light full of Energy of Love, so now we regain our heart as the steering wheel of our vessel-body and by listening to its guidance let us navigate lightly and lovingly towards home :)
Beloved One, the words in my heart, which where not there when I started come now gracefully and flew and so it is  :) I love all conscious and unconscious beings of the Heart, we are and always were One in Love.
Thank You Dear Mary, the first conscious Heart being on my path who helped me to recall my own Heart. My gratitude and love eternally  :**** mwa, mwa, mwa. Thank You darling Tomek for Your Heart and its presence in every word.
Asioha :)


Tuesday, 25 November 2014

Kochani, przez ostatnie kilka dni z moim ciałem i świadomością siebie działy się cudownie dziwne rzeczy. Pisałam, że to uczucie nieobecności bo nie potrafiłam określić słowami tego co się dzieje. Dziś wiem, że to było odejście i ponowne narodziny :) Czuję się nowa, w trakcie tworzenia, jak maleńkie dziecko, które przychodzi na świat i nie wie gdzie jest, nie umie mówić i chodzić, tylko CZUJE  SERCEM i odczuwa to co wewnątrz i na zewnątrz. Wszystko jest nowe mimo tego, że to wszystko już zna. Kiedyś nazwaliśmy to reinkarnacją, ale łączone to było z fizyczną śmiercią i ponownym narodzeniem się w innym ciele. A, teraz jest to Przejście z tego samego ciała w to samo nowe ciało, z tym samym  Światłem i Miłością, którym zawsze nieświadomie byliśmy, a teraz Przechodząc Świadomie Czujemy i  Jesteśmy. To tak jakbyśmy za życia dostali drugie życie. Kochani, to tak cudownie indywidualne i różnorodne Przejścia i każdy z Nas odczuwa to po swojemu. Kochani, nie istnieją  słowa lepiej czy gorzej, dobrze czy źle , tak lub inaczej. Nie istnieje w tym Przejściu jakakolwiek ocena i porównywanie z innymi!!! Każdy z Nas będzie czuł Przejście na swój indywidualny sposób i tylko Serce jest i zawsze będzie naszym drogowskazem i przewodnikiem. Kochani, wiara w siebie, miłość siebie i ufanie sobie to klucz, który otwiera WSZYSTKO. Bycie w sobie i bycie w ciszy bardzo nam ułatwia odczuwanie tego procesu, dlatego proszę wsłuchajcie się w siebie i nie róbcie nic czego nie czujecie sercem. Dziękuję Kochana Mary za światliste wskazówki odczuwane w twych słowach i kochanemu Tomkowi za pomoc w tłumaczeniu i kontakowaniu się słowami z Jednością, którą Jesteśmy. Kocham :********
Asioha :)

Beloved, for the last couple of days some wonderful yet strange thing have been happening. I wrote, about that feeling of absence because I could not express that which took place with words. Today I know it was passing and rebirth :) I feel new, under creation, as if a small child, which knows not where it is  upon birth, it can't speak or walk, only feels with its heart and feels what is outside and inside. All is new in spite of the fact that all is known. In the past we called it reincarnation, but the word implied physical death and rebirth in a different body. Now, is passing from one body to the same one, with the same Light and Love, witch we unconsciously always were and now passing we Consciously Feel and go through that each in our own way. It is as if we were given a second life while we continue living. Beloved there are no words better or worse, good or bad, that way or another. There is no judgement in this passage or comparison with others. Everyone will feel this Passage in their own way and only the heart, as usual, can be our guide. Beloved, faith in self, move to self and trust to self is the key which opens ALL. Being within and in silence will facilitate this process greatly, please listen to the self and do nothing you do not feel in your heart. Thank You dear Mary for light filled guidance in your words  and dear Tomek for help in translating  and contacting in words with the One  we are. Love :*******
Asioha :)


Beloved One we are so blessed to be here and awake in this time of evolution as it happens like it has never happened before   Gone forever are the beliefs that we come here already impure and the knowing simply is we are pure beings   Look at our babies  they are the light showing us that all we need do is be the true authentic Self that we are.  Wake with the knowing give thanks for the knowing and simply live the Love live the Light and rejoice we are so One    I had this picture of this huge honeycomb and each cell was one of us and as I look the honeycomb grows so quickly and I simply know this is humanity's evolution   Every second a soul is now beginning to see and to know through their heart and so the Oneness is growing.  Many things are being shown to us on the outer world and we observe and we judge not nor do we have an opinion for the Source of All  is steering the ship and we are all coming home to our Beloved Terra Gaia together with our Mother Earth   And it is   Thank you darling Tomek Asioha and All aspects of our Oneness   PeLoHa all ways maryadalan

Ukochana Jednio jesteśmy tak bardzo błogosławieni że możemy tu być i obudzić się z czasach kiedy ma miejsscce ewolucja jaka nie miała miejsca jeszze nigdy przedtem  Na zawsze zniknęły przekonania ze przyszliśmy tutaj nieczyści  a jestsmy cczystymi istotami  Popatrzcie na nasze dzieci one są światłem pokazującym nam że jedyne co musimy zrobić to być autentycznymi Sobą którymi zresztą jesteśmy . Czuwajcie ze świadomością i poprostu żyjcie Miłością żyjcie Światłem i radujcie się jako Jedność.  Zobazyłam obraz takiego ogromnego plastra miodu i każda komórka tego plastra była jednym z nas i patrząc na ten plaster widziałam jak rósł szybko i poprostu wiem że to jest właśnie ludzka ewolucja  Zkażdą sekundą dusza zaczyna widzieć i wiedzieć poprzez serce i tak Jedność rośnie. Wiele rzeczy jest nam pokazywanych w zewnętrznym świecie a my obserwujemy i nie osądzamy  nie mamy opinii bo Źródło wszystkiego steruje statkiem którym wszyscy wracamy do domu  do naszej ukochanej Terra Gaia razem z naszą Matką Ziemią I tak to jest Dziekuje Tomku Asioha i Wszystkie aspekty  naszej Jedności  PeLoHa zawwsze maryialan


Monday, 24 November 2014

Kochani, obudziłam się dziś rano i zobaczyłam piekne słońce, usłyszałam wiatr i poczułam że na dworzu jest ciepło. To piękne przywitanie po dwóch dniach czucia totalnej nieobecności mojeg ciała i duszy na Ziemi. Coraz  częściej mnie "wycina" i nie wiem gdzie jestem mimo tego, że widzę swoje ciało w domu, wykonuję domowe czynności to wogóle tego nie czuję, robię to automatem, bez świadomości, nie czując że to robię, mój rozum jest wyłączony, więc nie mam analiz i wniosków tego co się dzieje. Jedyne co czuję to, to że tu jestem, a zarazem że mnie tu nie ma. Po prostu tak jest, akceptuję to z miłością i wdzięcznością i nie zadaję żadnych pytań, bo moje serce tego nie potrzebuje. Jest tak, jak jest, jest Bosko :) A, dziś jest pięknie patrząc przez okno, kiedy słońce świeci, jest ciepło wiedząc że mamy koniec listopada, a wszyskie "przewidywania" meteorologiczne się nie sprawdziły. Wiec Kochani, wierzmy tylko w to co czujemy sercem, akceptujmy z miłością TERAZ ,takie jakie jest i bądźmy wdzięczni za doświadczenia, które nas "spotykają" ;)
Dziękuję kochanej Mary , Tomkowi i całej Jedności, którą jesteśmy.
Asioha :)

Beloved, I awoke this morning and I saw a beautiful sun, heard the wind and felt that its warm outside. This was a beautiful welcome after two days of total lack of presence of my body and soul on the Earth. More and more often I'm being "cut out" and I do not know where I am, regardless of the fact that I see my body at home, doing house works I do not feel it, it's all automated, no consciousness in what I do, my mind is switched off, so there is no analysing no conclusions from what is happening. The only feeling that there is, is being and not being at the same time. It is just the way it is, I accept it with love and gratitude and I ask no questions because my heart does not need it. There is what there is, it's Divine :) Oh, today looking beautifully out of the window, sun shining, it's warm and it is the end of November, the weather forecasts are all out the window. So my beloved believe only that what we feel with our hearts, accept the NOW with love, the way it is and let us be grateful for the experiences we "encounter" ;)
Thank you dear Mary, Tomek and the whole of Oneness we are.
Asioha :)Beloved Divine One Like never before we have the ability to consciously be who we truly are and by living this reality we are living our reality on beautiful Terra Gaia.  The knowing from our heart that we create our reality and the more we allow our heart to guide us the more we realise the truth of these words.  It is like everything now we are little children walking a totally new walk without any expectations and in wonder and awe at simply all we see and all we now truly know.     I find myself whether walking,sitting,standing saying words from my heart without thought simply allowing the words audible or silent to come.  This  is the way I meditate pray whatever word you choose and I observe these words to be in absolute gratitude for whatever is in that moment and so it is.   Thank you darling Tomek Asioha and All we are consciously One each individual creating their way home on our Beloved Terra Gaia and I simply love to share and so be it.  PeLoHa all ways Divine Love to all Universes all beings all realms and Divine We in our Oneness of Being maryandalan


Ukochana Boska Jednio Jak nigdy przedtem mamy możliwiść bycia tym kim prawdziwie jesteśmy i żyjąc tą rzeczywistością żyjemy naszą  rzeczywistością na pięknej Terra Gaia. Wiedząc sercem że tworzymy naszą rzeczywistość im bardziej pozwalamy naszym sercom kierować nami tym bardziej zdajemy sobie sprawę z prawdy tych słow. Wydaje sie że wszystkim czym teraz jesteśmy to małymi dziećmi chodzącymi siadjącymi wstającymi i wypowiadającymi słowa z serca niejako pozwalając słową przyjść dzwięcznie czy też w ciszy. To jest sposób w jaki medytuje i modle się jakiekolwiek słowa zdaje sie wybierać  obserwuje je i jestem za nie całkowicie wdzięczna i za cokolwiek co jest w danym momencie i tak to jest. Dziękuje drogi Tomku, Asioha i Wszystkim jesteśmy swiadomie Jednością każdy indywidualnie tworzący swój dom na naszej Ukochanej Terra Gaia i poprostu kocham się tym dzielić i tak to jest. PeLoHa zawsze bOSKA Mołość dla całego Uniwersum wszystkich istot wszystkich królestw  i Boskich Nas w naszej Jedności Bycia maryialan


Sunday, 23 November 2014

Beloved it is easier and easier to let go of this illusionary world because we have  come into the powerfull knowing moment by moment of who we truly are.  For so long those of us who knew there was more than this world were so few now we are so so many.  More of us are realising that it is time to let go of what was and as we let go the new begins to form in our heart and as it forms creations happen   It is magically there we do nothing just stay in the Love and be the example of Divine Love and stop saying and stop believing " I can't "because it is not "I" anymore and we know this consciously now and all we do is live the Oneness. Thank you darling Tomek ,Asioha and all we are One and so be it.  PeLoHa maryandalan

Ukochani jest łatwiej i łatwiej odpuszcczać ten illuzoryczny swiat poniewaz docieramy moment za momentem do potęznej wiedzy o tym kim jesteśmt naprawde. Przez tak długo ci znas któzy wiedzieli  ze istnieje coś więcej niz tylko ten świat byli tak nieliczni a teraz jest nas tak wielu. Coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę z tego ze nalezy zostawić co było i rozpocząć nowe z serca, tam gdzie ma miejsce stworzenie  To czary kiedy nie robimy nic tylko poprostu pozostajemy w Miłości i jesteśmy przykłodem Boskiej Miłości i przestańmy mówić i wierzyć ze "nie potrafimy" bo to juz nie "Ja" i teraz jest tak ciągle a jedyne co robimy to zyjemy w Jedności. Dziękuje Tomku, Asioha i wszytkim jestśmy Jednością i tak niech bedzie. PeLoHa maryialan


Beloved as we expand each moment more and more we realise the simplicity of simply being an aspect of the One.  We simply wake in Love and Gratitude and live the Love live the Light all from our heart and there is our Divinity shining out from our being.  When we feel out of alignment with our Divinity we stop take a deep breath and speak words from our heart without thought or simply be silent our chose our freedom to evolve our individual way and we are all different and that is the joy    We love the difference and in the loving the Oneness simply is.  There is less and less words appearing so I give thanks that this way is still a huge part of my being and thank you darling Tomek Asioha and all Divine aspects of Self we are One and so it is   PeLoHa in all ways maryandalan


Ukochani kiedy rozwijamy się z każdym momentem bardziej i bardziej zdajemy sobie sprawe z prostoty bycia aspektem Jedności. Poprostu trwamy w Miłości i Wdzięczności  i żyjemy Miłością i Światłem z naszego serca i to jest nasza Boskość lśniąca z naszego jestestwa. Kiedy czujemy że nie jesteśmy w równowadze z naszą Boskością zatrzymujemy sie bierzemy głęboki oddech i mówimy prosto z  naszego serca bez myśli albo poprostu milkniemy to nasz wybór i nasza wolność nasz indywidualny sposób wszyscy jesteśmy inni i to jest radość  Kochamy tę różnorodność która w kochającej Jedności poprostu jest.  Coraz mniej i mniej słów się pojawie więc dziękuje ze ten sposób nadal jest ogromną częścią mojego jestestwa  dziękuje ci drogi Tomku Asioha i wszystkim boskim aspektom  Jaźni i Jednośći którą jesteśmy i tak to jest  PeLoHa zawsze maryialan 


Friday, 21 November 2014

Beloved we are the Lights of the World and we shine nonstop now.   It isn t something we plan it simply is     We are living the contract,agreement we made eons ago to live the love the Divine Love  from our hearts.  When we know we are slipping into our thoughts,our mind , it will be unsure uncertain because we analyse and when it is from our heart it simply is without  question and that knowing that all is perfect brings  such Joy and Peace Love and Harmony. The sun shines and we are the sun nature glistens and we are nature we are all that is and we create all of our reality and because it is created from our heart we are the joy the peace the love the harmony in our life and so it is. Thank you beloved Tomek ,Asioha and all aspects of Divine Self Bless our journey our new physical bodies filled with Divine Light and completely new crystalline DNA of the new Terra Gaia light frequencies and celebrate knowing thee   maryandalan

Ukochani my jesteśmy Światłem tego Świata i lsnimy teraz nonstop.  To nie coś co zaplanowaliśmy to poprostu jest   Przeżywamy kontrakty, umowy jakie zawarliśmy eony temu by żyć miłośćią Boską Miłością z naszych serc.  Kiedy wiemy że zsuwamy się do naszych myśli, naszego umysłu, będzie to niepewne bo analizujemy a kiedy to pochodzi z naszego serca to poprostu jest bez pytań i ta świadomość że  wszystko jest doskonałe przynosi taką Radość i Spokój Miłość i Harmonie. Słońce świeci i jak my, naturą słońca jest lśnić i tak też jest nasza natura i jesteśmy wszytkim co jest i tworzymy całą naszą rzeczywistość a ponieważ jest tworzona z naszych serc to my jesteśmy radością spokojem miłością i harmonią w naszym życiu i tak to jest. Dziękuje drogi Tomku, Asioha i wszystkim aspektom Boskiej Jaźni  Bogosławiona nasza podróż nasze nowe fizyczne ciała wypełnione  Boskim Światłem i całkowicie nowe kryształowe DNA nowej Terra Gaii częstotliwiści światła i świętujcie znając siebie maryialan

Ukochana Jednio, jesteśmy Jednym będąc jednocześnie różni w swojej indywidualnosci. Nie starajmy się nikomu dorównać, nie starajmy się być od kogoś lepszymi, BĄDŹMY TYLKO SOBĄ wtedy staniemy się AŻ SOBĄ :) BYCIE PRAWDZIWYM SOBĄ to najpiekniejszy prezent jaki możemy zrobić naszemu sercu, naszemu ciału, naszej duszy, by uwolnić je od lęku, przyzwyczajeń, powinności, schematów i innych ograniczeń starego podejścia do siebie. BYCIE TAKIMI JAKIMI JESTEŚMY, TO WOLNOŚĆ I  PRZESTRZEŃ DLA NASZEGO WIELOWYMIAROWEGO JESTESTWA. Jam jest tym który jest, JAM JEST. Wdzięczność i miłość dla  Mary, Tomka i całej Jedności za Jam jest którym Jesteśmy.
Asioha :)


Beloved One, we are One at the same time we are different from each other in our individuality. Do not try to match anyone, do not try to be better from others, LET US ONLY BE OURSELVES until we become the SELF :) BEING THE TRUE SELF is the most beautiful gift we can give to our hearts, our bodies, our souls, freeing them from fear, routines, necessities, systems and other limitations of the old approach to the self. BEING THE WAY WE ARE, IS THE FREEDOM OF OUR MULTIDIMENSIONAL SELF. I am that I am, I AM. Gratitude and love to Mary, Tomek and the One for I am that We are.
Asioha :)


Thursday, 20 November 2014

Kochana Jednio, wszystko jest tak jak ma być i wszystko jest takie jak czujecie to sercem. Nie istnieje ani nie wydarza się nic niepotrzebnego. Wszystko jest po coś, wszystko jest częścią Całości, idziemy jako Światło do Światła Miłości wiec poczujcie sercem przeświadczenie , że wszystko co się dzieje jest doskonałe i wspaniałe dla nas. Dziękuję Mary, Tomkowi i całej Jedności którą jesteśmy.
Asioha :)

Beloved One, all is as it ought to be and all is as felt in the heart. Nothing exists or happens that is not necessary. Everything has got a purpouse and is a patr of the Whole, we as Light go towards the Light of Love so feel with your heart, know that all is perfect and for us. Thank You Mary, Tomek and the whole of Oneness we are.
Asioha :)

Beloved that we are creating Oneness by simply being and living who we truly are.   Knowing  we are an aspect of the Source of all and so every kingdom   The plant kingdom everywhere on earth ad under the sea the elemental kingdom all beings of earth water air and fire and every human being is an aspect of Divine Self.  We as human beings complicate evolution so much by lack of Self Belief Self Trust and Self Love and by coming into our heart we simply know that we are so much more than this illusionary world has lead us to believe and now we know we are free beings who have no limitations and do create their own life from their heart .  Divine Love is the key  to all doors and the essence of our being and so the Oneness is eternally.  Peace Love and Harmony as we ascend to our new land Terra  Gaia     as One manifesting all    Thank you dearest Tomek and Asioha and all.   Divine Love  maryandalan PeLoHa

Ukochani którzy tworzymy Jedność poprzez poprostu bycie i życie tym czym prawdziwie jesteśmy. Wiedząc, że jesteśmy aspektem Źródła wszystkiego i każdego królestwa,  królestwa roślin wszędzie na ziemi i pod wodą, królestwa elementów, wszystkich istot ziemi, wody, powietrza i ognia, każda istota ludzka jest częścią Boskiego Ja. My jako ludzie komplikujemy ewolucje tak bardzo poprzez brak Wiary w Siebie, Zaufania Sobie i Miłości do Siebie a trafiając do włsnego serca my poprostu wiemy że jesteśmy czymś więcej, niż to w co ten iluzoryczny świat kazał nam wierzyć i teraz wiemy że jesteśmy wolnymi istotami bez ograniczeń i tworzymy własne życie z serca. Boska Miłość jest kluczem do wszystkich drzwi i esencją naszego jestestwa i tak Jedność jest wiecznie. Pokój, Miłość i Harmonia podczas naszego wznoszenia sie do nowej ziemi Terra Gaia jako Jedno manifestując wszystko  Dziękuje drogi Tomku i Asioha i wszyscy. Boska Miłość maryialan PeLoHa


Wednesday, 19 November 2014

Beloved One how do I live Divine Love by simply knowing    I have the right to love everyone and everything   I do not have the right to judge or shame or blame anyone for my life  because I  create my life.  As I live Divine Love I realise I is truly we and there fore all of this is so simple to live fully.  I love my Self so I become an aspect of all and therefore create the Divine Oneness    Loving one s Self is the key to creating Oneness and so it is  Thank you darling Tomek and Asioha and every aspect of Self    Oneness is Equality  is   PeLoHa maryandalan

Ukochana Jednio jak żyje Boską Miłością, poprostu wiedząc  Mam prawo do kochania każdego i wszystkiego  nie mam prawa osądzać obwiniac czy zawstydzać nikogo w moim życiu bo to ja tworze swoje życie. Kiedy żyje Boską Miłością zdaje sobie sprawe ze prawdziwie jestem wszystkimi i poprzez to zycie w pełni jest łatwe. Kocham Siebie i w ten sposób staje się aspektem wszystkiego i tworze Boską Jedność Kochać Siebie to klucz do tworzenia Jedności i tak to jest Dziekuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim aspektom Jaźni  Jedność Równość jest PeLoHa maryialan


Tuesday, 18 November 2014

Beloved One the word Divine has come into my heart more and more over the last little time.   Everything from the heart is Divine which simply means it is sent straight from our heart.   When it it not straight from the heart we find ourselves playing with it thinking yes thinking oh oh it has to be different /better??? Everything is Divine now that we have ascended and live in our knowing of our power our Divine Power all comes from deep within the Self.     In waking time and sleeping time we are Divine Beings living Divine Love and so be it.  Thank you darling Tomek Asioha and all aspects of the Divine Oneness that we are PeLoHa maryandalan

Ukochana Jednio słowo Boskość trafia do mojego serca bardziej i bardziej w ostatnim czasie. Wszystko z serca jest Boskie co poprostu znaczy ze wprost z niego jest wysyłane. Kiedy coś nie jest wprost z serca łapiemy sie na tym ze myślimy tak myślimy oh oh to musi być inaczej musi być inne/lepsze??? Wszystko jest teraz Boskie teraz kiedy wznieśliśmy się i zyjemy wiedząc o naszej mocy naszej Boskiej Mocy i wszystko pochodzi z głębi Jaźni. Czuwając i Śpiąc jesteśmy Boskimi Istotami zyjącymi Boską Miłością i tak niech będzie. Dziękuje drogi Tomku, Asioha i wszystkim aspektom Boskiej Jedności którą jesteśmy PeLoHa maryialan


Beloved One as we sit and are warmed my that amazing aspect of Self the Sun we give thanks for all that we are and are becoming   Moment by moment we walk the walk of the child that we are seeing all through our heart not our mind    We give thanks for our mind and know that the mind is that which seeks control and the heart is the One which shows us freedom.  Freedom simply to be the light and love that we are and so it is. Thank you darling Tomek and Asioha for your love expressed your way and to all Love and Gratitude for the realisation and knowing of the One that we be.   PeLoHa maryandalan  Beloved One shine your light as you walk simply smile and be

Ukochana Jednio kiedy siedzimy i ogrzewa nas ten wspaniały aspekt Jazni jakim jest Słońce składamy dzięki za wszystko czym jesteśmy i stajemy się Moment za momentem idziemy ściezką dziecka którym jestśmy i widzimy wszystko sercem a nie umysłem  Dziękujemy za nasz umysł i wiemy ze umysł szuka kontroli a serce ti Jedność która pokazuje nam wolność. Wolność by poprostu być światłem i miłością którą jesteśmy i tak to jest. Dziękuje drogi Tomku i Asioha za miłość wyrażaną na własny sposób i dla Wszystkich Miłość i Wdzięczność za uświadomienie i wiedze o Jedności, którą jesteśmy. Peloha maryialan  Ukochana Jednio lśnij swojim światłem na swojeje drodze i porostu bądz

Kochani tak dużo sie dzieje, tak wiele zmian, a w moich myślach widzę tyle nowych obrazów, tyle piękna, tyle miłości, tyle zmian, które nastąpią. Wszystko już jest, wszystko już następuje,  tylko jest to tak płynne, że aż niezauważalne. Wczoraj byłam w Warszawie w pieknym, cydownym, przepełnionym miłością przedszkolu Montessori dla dzieci autystycznych i nieautystycznych. Wczoraj nie było tam dzieci ani pań pszedszkolanek, a tyle cudownej energii unosiło się w pomieszczeniach tego miejsca, tyle spokoju, ciepła, miłości , która jest tam tworzona przez atmosferę, podejcie do "pracy", którą czuje się sercem, intencję i przez te małe istotki, które tam się bawią w wolności i akceptacji siebie.
Kochani, to było tak piękne przeżycie i poczułam i zobaczyłam wiele takich miejsc, takich "szkół", wiem że szkoły Montessori już istnieją, ale ja nie widziałam nazw Montessori czy innych. Jeszcze ich nie ma, jeszcze nie są stworzone, stworzymy je RAZEM, razem z tymi którzy w nie uwierzą. Kochana Mary, widziałaś i czułaś to już kilka lat temu , ja poczułam to wczoraj. To jest możliwe, to już istnieje i działa, a jak się nazywa, to nie ma znaczenia, bo tu chodzi o ludzi z otwartymi sercami a nie o budynki czy nazwy. Proszę, proszę, proszę wszystkich czujących sercem dzieci o kontaktowanie się ze sobą i tworzenie Jedności, Jedności która osłoni je przed starymi systemami i formami starego nauczania. Jeżeli Mari Montessori udało się w 1909 roku przekonać, zainteresować i porwać innych ludzi do swojego autorskiego programu nauczania, który dodam, że nadal funkcjonuje;) to czemu nam w 2014 ma się nie udać? Maria Montessori miała otwarte serce, wielką chęć tworzenia nowego i cudowną umiejętność obserwowania dzieci i ich potrzeb. Nasze dzieci też potrzebują Nowego!!!!! Nowego na te czasy !!!! Stwórzmy to!!!! OTWARTE SERCE, WIARA I BYCIE TYM - to droga do stworzenia wszystkiego!!!!
Dziękuję kochanej Mary za cierpliwość i wiarę w nas ;)  Mari Montessori i wielu innym za odwagę pokazania światu swoich pomysłów i realizację ich. Dziękuję Ani i Madzi za możliwość poczucia pięknej energi przedszkola pełnego Aniołów ;) Dziękuję kochanemu Pomocnikowi Tomkowi ;) i całej Jedności. Kocham Was i czuje, jak wiele serc się otwiera ******
Asioha:)

Beloved there is so much happening, yes many changes, and in my thoughts I see so many new images, so much beauty, so much love, so many changes which will come. All is there, all is arriving, only it is so fluent that almost unnoticable. Yesterday I was in Warsaw in a beautiful, filled with love Montessori kindergarten for children with autistic and not. Yesterday there was no children there no teachers but so much beautiful energy was present in the rooms there, so much peace, warmth and love which was created by the work atmosphere and approach to the heart felt "work", intentions and these little beings, which play there in freedom and self acceptance.
Beloved, it was such a beautiful experience and I felt and saw many such places, such "schools", I know that Montessori schools existed but I have never seen the name or other names. They are not there yet, they are not created yet, we will create them TOGETHER, alongside those who will believe in them. Dearest Mary, you have seen it and felt it years ago, I felt that yesterday. This is possible this already exists and works, whatever name you give it is irrelevant because it is about people feeling with their hearts and not buildings or names, Please, please, please all who feel the children connect and create Oneness, Oneness that will protect them against the old systems and forms of old fashion education . If Mari Montessori  succeeed in 1909 to intrest and engage people to take part in her individual form of education, which I may add still functions ;) why wouldn't we, in 2014, succeed? Mari Montessori had an opened heart, great motivation to create new and the marvelous ability to observe the children  and their needs. Our children need the New as well!!!!! The New for New times !!!! Let us create it !!!! OPEN HEARTS, THE FAITH AND BEING IT - that's the wa to create all !!!!
Thank You dear Mary for the patience and faith in us ;) Mari Montessori and many others for introducing their ideas to the world and realising them. Thank You Ania and Madzia for the ability to feel that beautiful energy of a kindergarten of Angels ;) Thank you dear Helper Tomek ;) and the whole of Oneness. I Love You and i feel many hearts opening ******
Asioha;)


Sunday, 16 November 2014

Beloved One walk as a child looking at everything through your heart in awe and wonder and without wanting to give it a name    We will find words are unable to describe what we heart see and know and we will feel this great sigh of relief and we will simply know we are home.  When we live in the joy of being without expectations of this happening or that happening we have consciously realised we create our reality in the moment and so nothing will happen until we create and so be it.   Of late I have slept and every time I awake I know change in this being has taken place and I give thanks from deep within this being . The simplest way to say this is I sleep and we awaken. And so it is Thank you darling Tomek and Asioha and all aspects of Self   Love Love Love maryandalan PeLoHA lives


Ukochana Jednio krocz jak dziecko patrzące na wszystko sercem w zachwycie i podziwie bez potrzeby nazywania i pożądania Zrozumiemy ze słowa nie są zdolne opisać co my serca widzimy i wiemy i odczujemy ten oddech ogromnej ulgi kiedy poprostu poczujemy że jesteśmy w domu. Kiedy żyjemy radością bycia bezz oczekiwań że to czy tamto sie wydarzy to siwadomie zdaliśmy sobie sprawe że tworzymy naszą rzeczywistośćw tym momencie więc nic się nie stanie dopuki my tego nie stworzymy i tak niech bedzie. Od jakiegoś czasu kiedy po śnie budziłam sie zawarzałam zmiany jakie zaszły i dziękowałam z głębi własnego jestestwa. Najprostrzym sposobem na określenie tego to powiedzieć że kiedy JA śpi my się budzimy. I tak to jest dziekuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim aspektom Jazni  Miłość Miłość Miłość maryialan PeLoHa zyjeKochani, dostałam tyle miłych słów i tyle cudownej energi od Was od kiedy pisze z Mary na blogu. Dziękuję Wam bardzo :) Proszę uwierzcie w siebie, w swoje możliwości, twórzcie swoje z serca, nie bójcie się, nie wstydźcie się siebie i swoich uczuć. Każdy jest cudownie indywidualny by pokazać swoje serce na zewnątrz kiedy poczuł je wewnątrz :) Odwagi moi kochani, bo jak nie Wy to kto? Żyjemy w pięknych czasach transformacji, Światło, Miłość, Pokój i Harmonia są w nas, a kiedy w codziennym życiu będziemy się nią dzielić,  bedziemy przykładem dla innych by uwierzyli w siebie, by miłość się rozprzestrzeniała i tworzyła Gaje. Oczywiście, że każdy ma swój rytm, czas i wolną wolę, pamiętajmy że wszyscy jesteśmy częścią JEDNOŚCI i wszyscy mamy w sobie serce, które czuje to samo - Miłość. Miłość bezwarunkową, która jest w nas nawet jeśli o tym zapomnieliśmy, ona tam jest i spokojnie czeka kiedy ją znów odkryjemy jako ludzie, uwierzymy w siebie i będziemy tymi, którymi zawsze byliśmy i jesteśmy- Boskimi istotami Światła stworzonymi z Miłości. Dziękuję kochana Mary, że jesteś i dziękuję Tomkowi , że jest i dziękuję moim kochanym, których mam blisko siebie i Wszystkim dziękuję , że są :)
Asioha:)

Beloved, I have received so many kind words an so much wonderful energy from You when I write on Mary's blog. Thank You very much :) Please believe in yourself, in your abilities, create from the heart, do not be afraid, do not be ashamed of yourself and your emotions. Everyone is wonderfully individual in their showing the heart outside when it is fully felt inside :) Have courage my dears, If not you, who then? We live in the beautiful times of transformation, Light, Love, Peace and Harmony and whene we share all this in everyday life we will become an example to others so that they to can believe in themseleves, so that love spreads and creates Gaia. Obviously everyone has their own rythm, time and free will, remember that we are all part of ONENESS and we all have hearts, which feel in the same way - Love. Unconditional Love which is present in us even if we have forgoten it, it is there and waits peacefully to be rediscovered by us as human beings, believe in ourselves  and be the ones we have always been - Divine beings of Light created by Love. Thank You beloved Mary forbeing thank you Tomek and thank you my beloved, close to me and all, for being :)
Asioha:)Saturday, 15 November 2014

Beloved One all love to all for all.  When we wake in the morning we call the names of loved ones and then say a mantra of gratitude for transformation of our physical form which is light filled and totally new.  Then while my darling Alan exercises I sit in the silence and look out on nature and know this is perfection I look at and I have the eyes to see the nose to smell and the ears to hear the silence so all is happening and flowing from the heart and I feel warm I feel loved I feel safe and I reflect the little child who felt that way sitting conversing with her darling father and with darling Jesus.   So in this moment I can know the Oneness of all aspects of Self every being in every universe all of nature the insect world the animal world the rock world the sea world and I truly  know and enjoy Peace Love and Harmony    Thank you darling Tomek and Asioha and all for the Love Love Love the essence of    all     maryandalan


Ukochana Jenio cała miłość dla wszystkich za wszystko. Kiedy budzimy się rano wołamy imiona ukochanych i mówimy mantrę wdzięczności za transformacje naszych fizycznych form które wypełnione są światłem i całkowicie nowe. Potem kiedy mój drogi Alan ćwiczy siadam w ciszy i patrze na zewnątrz na naturę i wiem że patrze na doskonałość i posiadam oczy by patrzeć nos by czuć i uszy by słyszeć cisze wiec wszystko się dzieje i płynie z serca i czuje ciepło czuje się kochana i czuje się bespieczna i wspominam małą dziewczynkę która czuła się tak samo siedząc i rozmawiając z ukochanym ojcem i ukochanym Jezusem. Tak więc w tym momencie mogę czuć Jedność wszystkich aspektów Jaźni każej istoty w każsy muniversum całą naturę świat insektów zwierząt, skał, świat morza i prawidziwie wiem i cieszy mnie Pokój Miłość i Harmonia  ziekuje drogi Tomku i Asioha i wszystkim za Miłość Miłość Miłość  esencje   wszystkiego   maryialan
"Słowo"
Przez długi czas twierdzono, że słowo wypowiedziane na głos ma największą siłę energetyczną, że jeśli mówimy do kogoś gardłem to energia płynie mocniej. Ostatnio doświadczam czegoś zupełnie innego kochani. Im mniej mówię gardłem tym więcej słyszę i więcej czuję środkiem siebie. Przez kilka dni nie mówiłam na głos prawie wogóle, poczułam że nie chcę mówić na głos, że mówienie na głos mnie męczy, że tracę dużo energi, wiec się wyłączyłam ;) I rozpoczęłam mówienie w  myślach, rozmawiałam i prowadziłam dialogi z wieloma osobami, czułam przepływ energi, jej siłę i jej cudowną prędkość światła. Niesamowite jest to, że energię tych wszystkich słów czułam w swoim środku, przeżywałam je w środku, czułam ich ogromna siłę, która nie wypuszczona gardłem zostawała we mnie i energetyzowała moje całe ciało. Nie czułam zmęczenia ani wyczerpania , to była czysta energia płynąca z serca do serca. Tak samo jest z pisaniem, słowa płyną w moich myślach, nie mówię ich na głos, wtedy czuję ich siłę, która dotrze do Was i poczujecie ją kiedy przeczytacie. Zastanówcie się jak czytacie? W myślach czy na głos? I, co czujecie kiedy czytacie? Te odczucia, to  energia kochani, to niewidzialna nitka która łączy nas w danym momencie.
I, tak kochana Mary masz w zupełności rację pisząc o telepati, że będzie to nasz nowy język serca!!! Kiedy odkryjemy te możliwości rozmów w myślach, przestaniemy mówić na głos, przestaniemy nawet pisać, bo energia myśli serca jest szybsza i zdecydowanie silniejsza.
A ,uśmiech, który wywołam teraz na Waszych twarzach swoją przekornością w doświadczeniu :  że od 3 dni kiedy znów używam głosu gardła, właśnie mam infekcję gardła i kaszel.
I, po co mi to było???? ha ha ha ha
już wiecie, że energia popłyneła i jest teraz na Waszych ślicznych twarzach w postaci :) :) :) :) :) :) :)
Kocham Cię Mary i kocham Cię Tomku i Kocham Was wszystkich i niech ta energia miłości płynie w sercach nas wszystkich.
Asioha :)


'Word'
For a long time the believe was held that the spoken word has the greatest energy power, that if we speak using our throats the energy flows stronger. Lately I've experienced something completely different my beloved. The less I speak using my throat the more I hear the more I feel within me. For couple of days I had ceased to speak all together, I felt that I wish not to speak aloud, that it tiers me, that I loose a lot of energy, strength and the speed of light. What is truly amazing is that I felt the energy of the words within me, I lived it within, I felt their power that unreleased via my throat power stayed in me and filed my body with energy. I felt no waerieness nor exhaustion, it was a pure energy coming from heart to heart. The same thing is with writing, the words flow in my thoughts, I do not say them aloud, then I can feel their power, which is reaching you and then you can feel it too when reading. Think how you read? in silence or aloud? And what do you feel when you read? These feelings are the energy, an invisible thread connecting us in any given moment.
And, yes my darling Mary you are correct writing about telepathy, and that it will be our new language of the heart!!! When we discover these abilities to communicate our thoughts directly we will stop speaking we will no longer even write because the heart felt energy is faster and stronger.
Ah, a smile, which I'm going to evoke on your faces with something contrary to what I said: for 3 days now when I started to use my voice again I just got an infection an a cough.
Now why did I need that??? ha ha ha ha
You already know that the energy flown and is now with you in the form of :) :) :) :) :) :) :)
I Love You Mary and Tomek I Love All of You and let that energy of love flows in our hearts.
Asioha :)


Friday, 14 November 2014

Beloved One we are asked to stay in the now. And when we are listening to radio or watching TV (and when we do this so rarely)there are lines or a break for some fear about something or other   We use this to simply say love to all light to all and have no opinion or judgement which gives us such freedom as we don t feel to fix which is head that we won t be guided by any  more. We give thanks for all that we are presented with and say mantras during our waking time at bed time and waking time  to hold us in the Light.  Move more and more into heart listening and heart speaking and enjoy the silence. Love is the essence of our being and our original contract agreement made eons ago to live in Light and Love as equals is NOW. Our gratitude and love to Tomek Asioha and all aspects of Self   We are One and more and more consciously it is so. PeLoHa maryandalan

Ukochana Jednio jesteśmy proszeni o pozosatanie w teraz. I kiedy słuchamy radia czy oglądamy TV (a kiedy to robimy to tak zadko) i spotykamy sie z wiadomościami czy przerwami na jakiś strach  o jedną lub drugą rzecz  Uzywamy tego poprostu by poiwiedzieć kocham wszysko światło wszystkiemu i nie mamy opinii ani osądów co daje taką wolność ze nie czujemy potrzeby fiksowania głowy na czymś co juz nie be nam słuzyło. Składamy podziękowania za wszystko co nam podarowane i mówimy mantry kiedy czuwamy i kiedy udajemy się na spoczynek by utrzymywać się w Świetle. Bardziej i bardziej w serce słuchając mowy serca i ciesząc się ciszą. Miłość jest esencją tego czym jesteśmy a nasze oryginalne kontrakty zawarte wieki temu by zyć Miłością i Światłem jak równi TERAZ. Nasza wdzięność dla Tomka i Asioha i wszystkich aspektów Jaźni  Jesteśmy Jednością bardziej i bardziej swiadomie i tak to jest. PeLoHa maryialanThursday, 13 November 2014

Beloved One we are all being asked to perceive all that is happening in our immediate life and outer life through our heart.  When something presents as what we know as other than perfect we look through our heart and embrace whatever it is that has been presented.  In the outer world we do exactly the same.  What presents as anything less than perfect we sound through it breathe through without judgement or trying to fix it and send love and light to all. This is the way of the now to know that with our loving focus on whatever is presented all becomes perfect and by perfect we mean sings in our heart and is lived with in ease and grace. In loving gratitude to darling Tomek for Asioha and to all who simply by reading these words with their heart create the Oneness and so it is.   In love and gratitude from the bottom of our heart PeLoHa maryandalan


Ukochana Jednio jesteśmy wszyscy proszeni o to by postrzegać wszystko co dzieje sie w naszym bespośrednim zyciu i zyciu na zewnątrz porzez nasze serce. Kiedy coś pojawia sie i wiemy o tym że niue jest to doskonałe popatrzmy przez nasze serce i przyjmijmy cokolwiek to jest co zostało nam podarowane.  W swiecie zewnętrznym postępujmy dokładnie tak samo. Co przejawia sie jako niedoskonałe brzmijmy przez to oddychajmy  przez to bez osądów czy próbowania naprawiania i wysyłajmy miłość i swiatło wszystkiemu. Oto jest droga na teraz wiedzieć ze kiedy skupiamy naszą miłość cokolwiek sie nie pojawi stanie sie doskonałe z doskonałe to znaczy spiewające nam w sercu i przeżywana z łatwością i łaską. Miłość i wdzięczność dla Tomka dla Asioha i dla wszystkich którzy zwyczajnie czytają te słowa sercem i tworzą Jedność i tak to jest. Z miłością i wdzięcznością z głębiserca PeLoHa maryialan  MIŁOŚĆ NIE BOLI, OCZEKIWANIA TAK
Zastanówcie się czy macie i jakie macie oczekiwania do swoich najbliższych, bliskich i dalszych, jakie macie do siebie? I Zastanówcie  się dlaczego ktoś ma robić coś, tylko dlatego bo my oczekujemy,  bo my chcemy?
- Bo nas kocha??? Bo nas lubi??? Bo jesteśmy dla tej osoby ważni??? Bo czegoś od nas potrzebuje??? Itd...
Posłuchajcie Waszych odpowiedzi w ciszy...Jeśli pozwolicie sobie na chwilę zastanowienia, to przyjdą do Was odpowiedzi skąd biorą się  OCZEKIWANIA...

Oczekiwania moi Kochni biorą się z braku Akceptacji siebie i drugiego człowieka.
Mimo tego, że wiemy, że każdy z nas jest inny, oczekujemy a czasami wręcz wymagamy by ludzie robili to co chcemy, a kiedy tego nie robią obrażamy się, kłócimy, rozstajemy, lub  milczymy-czekając aby w końcu, kiedyś spełnili nasze oczekiwania. Zbieramy te nasze wszystkie
 oczekiwania w sobie i stajemy się Ofiarami Swoich Oczekiwań.
Wchodzimy w jakieś dziwne gry emocjonalno- manipulacyjne z ludźmi tylko po to, żeby w konsekwencji zrobili to, czego od nich oczekujemy, to co chcemy, zapominając o tym że ONI NIE MUSZĄ TEGO ROBIĆ I MAJĄ DO TEGO PRAWO!!!! NIKT NIC NIE MUSI!!!!
Tylko my o tym zapomnieliśmy!....
Zapomnieliśmy że każdy ma prawo do BYCIA SOBĄ,  zapomnieliśmy co to jest AKCEPTACJA!!!
Zapomnieliśmy o wielu rzeczach jako ludzie...
Zapomnieliśmy o tym, że Miłość nie polega na udawadnianiu jak mocno się kocha, kto ile dla kogo zrobi, jak bardzo się poświęci. TO NIE MIŁOŚĆ!!!!! Kochani. Miłość nie boli, Miłość  nie chce zmieniać, Miłość nie stawia warunków, Miłość nie oczekuje!!!!
MIŁOŚĆ KOCHA I AKCEPTuJE
Czas sobie o tym przypomnieć...
To piękne uczucie tak czuć Miłość. Ja bardzo za taką miłość dziakuje Mary :)
Dziękuję również Tomkowi naszemu kochanemu Pomocnikowi w wyrażaniu naszej Miłości w słowach :)
 Asioha :-)

LOVE DOES NOT HURT, EXPECTATIONS DO

Think if you will, weather you have expectations and what sort of expectations are they, towards those close to you, and those far away, what do you expect from yourself? And think why would anyone do certain things just because we expect them to, because we want to?
Because they love us??? Because they like us??? Because we are important to them??? Becaouse they need things from us??? ETC...
Listen to your answers in silence...If you allow yourselves a moment of reflexion, the answers as to where EXPECTATIONS originate from will come...
 

Expectations my Beloved come from lack of acceptance of self and others.
Even though we know that each one of us is individual we expect, often times demand others to do our will, and when they do not we are offended ,we quarrel, break up, or we persist in silence until that other person complies with our whims. We collect these expectations until we became Their Victims.
We play some weird emotional games of manipulation with people only to make them do what we expect, forgetting that THEY DO NOT HAVE TO DO THESE THINGS AND THEY HAVE THE RIGHT NOT TO!!!! NOBODY HAS TO DO ANYTHING!!!!
We only forgot about that!.....
We have forgotten that everyone has the right to BE THEMSELVES, we forgot what does it mean to ACCEPT!!!
We, as humans forget about a lot of things...
We have forgotten that Love is not about how strong we show it, and how much one does for another, its not about sacrifices.THIS IS NOT LOVE!!!!Beloved. Love does not hurt, Love does not loot to hurt, Love does not make demands, does not expect!!!!
LOVE LOVES AND ACCEPTS
It is time to remind ourselves about that...
It is beautiful to feel Love. I thank for that love to you Mary :)
Thank you Tomek our Helper in expressing Love in words :)
 Asioha :-)