Saturday, 15 December 2018

Dear ones, this evening we celebrated by spreading Mary’s ashes in the Yarra river at Warburton , just 20 close family members.   A beautiful evening.   PeLoHa,   Alan


Kochani, dziś wieczorem świętowaliśmy 80 urodziny Mary poprzez rozrzucenie jej prochów na rzece Yarra w Warburton, było tylko 20 bliskich członków rodziny.   Piękny wieczór.   PeLoHa,   Alan

Friday, 30 November 2018

Dear ones, just sharing -

  I am becoming more sensitive to my surroundings,
  I am becoming more aware of my feelings,
  I am becoming more alert,
  I am becoming more open-hearted and loving,
  I am becoming more grateful,
  I am becoming more joyful,
  and so it is.

  PeLoHa,   Alan

P.S.  picture from yesterday’s ride.


Kochani, przekazuję po prostu:

Staję się wrażliwszy na swoje otoczenie
Staję się bardziej świadomy swoich uczuć
Staję się bardziej uważny
Otwieram swoje serce więcej i kocham bardziej
Staję się bardziej wdzięcznym
Staję się radośniejszy
I tak jest.

 PeLoHa,    Alan

P.S. zdjęcie z wczorajszej przejażdżkiSunday, 18 November 2018

Dear ones,   When the opportunity arises I collect broken toys and rebuild them.   Here are some recent examples - the barrow is a combination of two broken thrown out ones, the pusher and teddy cost $3 and needed a good clean and spot of paint, and the dump truck cost nothing and needed some panel beating, rust removal and more paint.
   It is good recycling, keeps the children happy and me out of mischief.   PeLoHa,   Alan


Kochani,  Kiedy pojawia się okazja zbieram zepsute zabawki i naprawiam je. Oto kilka ostatnich przykładów - taczka to połączenie dwóch wyrzuconych, wózek i miś kosztowały 3 dolary i potrzeba było je dobrze wyczyścić i pomalować trochę, wywrotka nic nie kosztowała, potrzeba było jedynie wyklepać panel ,usunąć rdzę i trochę pomalować.
To dobry recykling, dzieci są szczęśliwe a ja z dala od złych uczynków.   PeLoHa,   Alan

Sunday, 4 November 2018

Dear All,   A friend just shared pictures of her garden in Adelaide, so here are some of our garden today, which I sent back.   PeLoHa,   Alan

Drodzy Wszyscy,  Przyjaciółka przekazała zdjęcia jej ogrodu w Adelaide, więc oto kilka zdjęć naszego ogrodu dzisiaj, które przesłałem w odpowiedzi.   PeLoHa,    AlanFriday, 2 November 2018

Dear All,   The time has come to free Mary from Soul ties that hinder her next steps, which are to complete purification and return to earthly incarnation soon.   We will always retain our spiritual connection but at this stage I will no longer hold her back by the name Almar, using instead Alan, Da, Alpal, Alfie, or whatever suits you.
  PeLoHa,   Alan


Drodzy Wszyscy,    Nadszedł czas by uwolnić Mary z więzów Duszy, które zatrzymują jej kolejne kroki, którymi są dopełnienie oczyszczenia i powrót do ziemskiego wcielenia wkrótce.  Będziemy zawsze utrzymywać nasze duchowe połączenie jednak na tym etapie nie będę jej dłużej zatrzymywał imieniem Almar używając zamiast tego Alan, Da, Alpal, Alfie, lub cokolwiek wam pasuje.
  PeLoHa,  Alan

Wednesday, 31 October 2018


Dear All,   Finished at last,   Built to last, with no metal except for the wheel area, all mortised or dowelled, and finished with linseed oil, child friendly.
  Destined for LYSSchool
  All good therapy for the ageing body.
   PeLoHa,   Almar

Drodzy Wszyscy,   Wreszcie skończone. Stworzona by trwać, bez użycia metalu za wyjątkiem obszaru kół, cała umocowana, zespojona kołkami i wykończona olejem lnianym, przyjazna dziecku.
Przeznaczona dla szkoły LYS.
Dobra terapia dla starzejącego się ciała.
PeLoHa,  Almar
Monday, 22 October 2018

Dear All,   Today a distant friend asked how I was doing, and I was able to tell her in all honesty that I was back to enjoying life, with a new routine of housekeeping, socialising, keeping fit with swimming and yoga and Holy Fire rituals and meditation., plus some woodwork.   This is possible because of the incredible love and support I feel from everyone, for which I am in constant gratitude.   PeLoHa,   Almar

Drodzy Wszyscy,   Dzisiaj daleka przyjaciółka zapytała mnie jak się mam i byłem jej w stanie odpowiedzieć całkowicie uczciwie, że powróciłem do cieszenia się życiem z nową rutyną zajmowania się domem, życiem towarzyskim, dbaniem o sprawność fizyczną  w tym pływaniem ,jogą, rytuałem Świętego Ognia ,medytacjami, oraz niewielką pracą stolarską . Jest to możliwe dzięki niesamowitej miłości i wsparciu, które czuję od wszystkich za co jestem w nieustannej wdzięczności.
 PeLoHa,   AlmarSunday, 21 October 2018

Dear All,   On behalf of all our family here in Australia we Thank you sincerely for the love and respect you continue to shower on us.   May the oneness that we know we are extend to all of humanity- and further!   PeLoHa,   Almar
  PS.  Not surprisingly lots of light from last night’s Holy Fire Ceremony.

Drodzy Wszyscy,  w imieniu całej naszej rodziny tutaj w Australii Dziękujemy szczerze za miłość i szacunek które nie przestajecie nam przekazywać  . By jedność którą wiemy że jesteśmy rozszerzyła się na całą ludzkość -i dalej!
PeLoHa,  Almar
PS. Nie dziwi wcale tak wiele światła z wczorajszej Ceremonii Świętego Ognia


Tuesday, 9 October 2018

Ceremony of Mary's Life/Ceremonia poświęcona życiu Mary

PeLoHa! 
Wideo z uroczystości z poświęconej życiu Mary. Tłumaczenie na polski znajduje się poniżej. Podziękowania dla Joasi Kozłowskiej za pomoc przy konwersji wideo.
0:04:52
[ANDREW:]
Witam wszystkich
Nazywam się Andrew i chciałbym was powitać w imieniu Alana Earle, Steve'a, Allie i Iana, Marka i Shaun, oraz Michaela i Michelle. Poprowadzę dzisiejszą ceremonię. Chciałbym, aby wszyscy włącznie ze mną odprężyli się, ponieważ Mary była tak niewiarygodnie wspaniałą osobą, ukazywała miłość nam wszystkim. Chcemy dzisiaj połączyć się duchowo z Mary, to jest esencja i duch naszego zgromadzenia. Mary znaczyła bardzo wiele dla wielu z nas i dzisiaj świętujemy to wszystko.
Zaproszę członków rodziny, aby podeszli i zapalili świeczki, najpierw poproszę dzieci, Steve, czy możesz zacząć? Alan, następnie Allie i Ian, Shaun i Mark, oraz Michael i Michelle. Dziękuję.
0:10:20
Steve zapala świeczki w imieniu dzieci i wnuków, które nie mogły przybyć. Dziękuję, Steve.
0:10:31
Znałem Mary od prawie 25 lat. Mary i Alan stali się dla naszych dzieci przybranymi dziadkami i spędzili wiele godzin siedząc i rozmawiając z nami i opowiadając nam historie, na różne sposoby pomagając nam przetrwać trudne chwile, byli częścią naszego życia. Przez następne 10-15 minut opowiem o wczesnym życiu Mary i jej podróży, a było to niezwykłe życie, różnorodne, miało wiele etapów. Mary urodziła się 15 grudnia 1938 roku, jej rodzicami byli Molly i Walter. Molly i Walter poznali się w hotelu pracowniczym w Coburg [przedmieścia Melbourne], było ciężko, to były trudne czasy, Walter mieszkał na parterze, był bokserem i murarzem, ale jednocześnie mężczyzną o czułym, kochającym sercu.  Molly mieszkała na piętrze już z trójką dzieci. Walter zostawiał pod jej drzwiami torby z warzywami z hali targowej i pewnego dnia nakryła go. Robił to z dobrego serca, potem zakochali się, i mieli jeszcze troje dzieci: Mary, Maggie i Petera. W tych czasach w Coburg było ciężko, Walter musiał podróżować jako objazdowy bokser, i jeździł po stanie Victoria. Często wyjeżdżał, a Molly nie będąc w stanie opiekować się dziećmi umieszczała je w sierocińcu. Więc Mary, która miała 4 lata, spędziła dużą część wczesnego dzieciństwa w sierocińcu. Wielokrotnie opowiadała nam te historie, i były one darem, który Mary nam dawała. Mogła się załamać, ale wybrała miłość, dzielenie się miłością, gdyż żyła w niewiarygodnie ciężkich czasach. W wieku 4 lat opowiedziała nam – pamiętam dokładnie tę historię – jak doświadczyła światła Jezusa, w tak wczesnym wieku, ale również była proszona, w tym czasie, aby dojrzała, znacznie wcześniej niż powinna, by zajmować się matkowaniem młodszemu rodzeństwu. Opowiadała jak w sierocińcu piła podwójną porcję tranu, aby oszczędzić Maggie tej przykrości. Kochana Mary, już w tym wieku stawała się Matką Mary, którą znaliśmy. Jej miłość do ojca była niezwykła. Jak przyjeżdżał do domu, zabierał Mary i dzieci z sierocińca, ale potem dzieci musiały tam wrócić. Z dzisiejszej perspektywy możemy sobie tylko wyobrazić okropności, które mogły się w tych miejscach dziać, ale Mary nie pozwoliła, aby to ją ukształtowało. Mary zmagała się z wieloma problemami w życiu. Z matką miała trudną relację. Dopiero gdy miała 30 lat zrozumiała naprawdę jakie życie Molly prowadziła, i otworzyła serce i była w stanie pokochać Molly, gdy miała własne dzieci. Było to dla niej niezwykłe przeżycie, z którym musiała sobie poradzić.

Saturday, 22 September 2018

Our garden is enjoying Spring, as you can see, PeLoHa,   Almar


Nasz ogród cieszy się teraz Wiosną jak widzicie,  PeLoHa,  Almar


Tuesday, 24 July 2018


Dear All,  I just found this picture of the banner that is on the way to you, taken with Melody and Guido.  They live in Kielce.     I am still waiting for the video of Mary's Celebration to become available - should be soon.
     PeLoHa,  Almar

Kochani,  Właśnie znalazłem to zdjęcie flagi PeLoHa, która jest w drodze do was, na zdjęciu z Melody i Guido, którzy mieszkają w Kielcach.     Nadal czekam na video z uroczystości Mary, powinno być wkrótce dostępne.
    PeLoHa,  Almar


Monday, 16 July 2018

 Dear All,   PeLoHa!   Another day to be enjoyed with gratitude.   Almar

Kochani,  PeLoHa!   Kolejny dzień by się nim cieszyć z wdzięcznością.     Almar
Wednesday, 4 July 2018


Dear All,   Happy to report that I returned safely to Christine St today after 4,000 km round trip.   Now time to answer the correspondence!
   PeLoHa, DaandM


Kochani Wszyscy,   Szczęśliwy przekazuję że wróciłem dzisiaj bezpiecznie na Christine St po 4000 km wycieczce. Teraz czas odpowiedzieć na korespondencję!
  PeLoHa, DaandMTuesday, 3 July 2018


Dear All,   Left  Neesies early this morning, drove to Tenterfield in fog and light rain, then sunshine to Tamworth, then through drought country to Coonabarabran, detoured through the warrumbungle National Park, and 900 km later arrived at Peak Hill for a well earned rest.   Trouble-free motoring, with lots of gratitude.   PeLoHa,  daandM


Kochani Wszyscy,   Wyjechałem od Neesie wcześnie dziś rano, pojechałem do Tenterfield we mgle i lekkim deszczu, następnie słońce do Tamworth, potem poprzez suszę do Coonabarabran, objazdem przez Warrumbungle National Park i 900 km później dotarłem do Peak Hill na całkowicie zasłużony odpoczynek.  Bez żadnych problemów z samochodem, z dużą wdzięcznością. PeLoHa, daandM

Saturday, 30 June 2018

Burning the termite infested flooring.   PeLoHa, Da


Palimy opanowaną przez termity podłogę.  PeLoHa, Da
Friday, 29 June 2018

 Dear All,   Today I spent a lot of time sharpening the chainsaw between cutting the termite-eaten floor ready for burning.   Finished with a hot shower, tea tree oil on the itchy tick bites and a siesta by the kitchen fire, altogether a satisfying day.
   PeLoHa, Da


Kochani Wszyscy,  Dzisiaj spędziłem dużo czasu na ostrzeniu piły łańcuchowej między cięciem zjedzonej przez termity podłogi przygotowanej na spalenie. Zakończyłem gorącym prysznicem z olejkiem z drzewa herbacianego na swędzące pogryzienia kleszcza oraz sjestą przy kominku w kuchni. W rezultacie satysfakcjonujący dzień.
  PeLoHa, DaThursday, 28 June 2018

One corner of the yurt had sunk an inch, so with a log from the tree we had to fell, and two car jacks I was able to lift the heavy concrete floor sections and pack them level again.   Another job off the list.
  Also managed to wash Gl.ynt,as the rain stopped and we got to 18c today, unlike Melbourne’s cold foggy day.
  PeLoHa,  Da

Jeden kąt jurty osunął się około 2.5 cm, więc z pomocą kłody z drzewa, które musieliśmy ściąć, oraz dwóch podnośników samochodowych mogłem podnieść części ciężkiej betonowej podłogi i ustawić je równo ponownie. Kolejna praca z listy wykonana.
Udało mi się także umyć samochód gdy deszcz przestał padać i dotarliśmy do18 stopni C dzisiaj, nie tak jak Melbourne gdzie zimny mglisty dzień.
PeLoHa,  Da


Monday, 25 June 2018

Dear All,   Good progress today, plus a trip to  Minyon falls and the Rainbow temple.   Also the Termite expert said the dome was infested but the house is clear.   Everyone happy.   PeLoHa, Alanandmary

Kochani,  Dobry postęp dzisiaj, oraz wycieczka do Minyon falls i do świątyni Tęczy. Ponadto, ekspert od termitów powiedział, że kopuła została przez nie opanowana, dom jednak jest czysty. Wszyscy szczęśliwi. PeLoHa, Alanandmary


Sunday, 24 June 2018


Beloveds,   I feel comfortable in my body, able to enjoy physical achievements, and inside feel well loved wherever I go and concern for my wellbeing, and ongoing loving guidance from Mother Mary and our Daughter Ali and many others!
    Today after yoga and breakfast, Brian and I cleared the next section of fence line, which included felling and removing the big tree in the centre of the second picture, which landed exactly where we intended.    It will be replaced with another, not on the fence line, and become future firewood.
   Then I was invited to lunch at Max’s, a poet friend, and his partner Jan Gardner, now called Ruby who worked in Alice Springs for years and has many mutual friends.   Then Bronny came, ex Wandin and Darwin, now ocean Shores, with more news of friends, then Phillip in from surfing, who flew back to Yarra Junction this afternoon, so all meant to be together today!
   With gratitude,  PeLoHa, Alanandmary

Kochani,   Czuję się wygodnie w swoim ciele, mogę cieszyć się fizyczną aktywnością i we wnętrzu czuję się kochany gdziekolwiek pójdę i w trosce o moje dobre samopoczucie i z nieustannie kochającym prowadzeniem Matki Mary i naszej Córki Ali i wielu innych!
  Dzisiaj po jodze i śniadaniu Brian i ja oczyściliśmy kolejny odcinek linii płotu co wiązało się ze ścięciem i usunięciem dużego drzewa w centrum drugiego zdjęcia, które upadło dokładnie gdzie chcieliśmy.  Zostanie ono zastąpione innym, nie na linii płotu i będzie przyszłym drewnem na opał.
Następnie zostałem zaproszony na obiad u Max’a, przyjaciela poetę, jego partnera Jana Gardnera obecnie nazywanego Ruby, który pracował w Alice Springs przez wiele lat i ma wielu wspólnych przyjaciół. Następnie Bronny, ex Wandin i Darwin, teraz ocean Shores i  więcej wiadomości od przyjaciół, następnie pojawił się Philip po surfowaniu, który odleciał z powrotem do Yarra Junction dziś po południu, więc tak miało być że wszyscy razem dzisiaj!
 Z wdzięcznością, PeLoHa, Alanandmary


Wednesday, 13 June 2018

Beloveds,    We can now proceed with Mary’s celebration ceremony 10 am  AEST Monday 18 June.    Your loving thoughts would be appreciated at this time.
  PeLoHa, Alanandmary


Ukochani,    Możemy teraz kontynuować i uroczysta ceremonia dla Mary odbędzie się  o 10 rano australijskiego czasu wschodniego w poniedziałek  18 czerwca. Wasze pełne miłości myśli będą docenione w tym czasie.
  PeLoHa, Alanandmary

Thursday, 7 June 2018


Beloveds,   Sorry to report that Mary has had enough of pain since her fall and knee replacements,15 months ago, so she passed over this morning at 12.45 am in hospital, surrounded by love.
    Because her death was sudden there must be a Coronial enquiry, so at this stage no dates are possible for the private Crematorium service or the public celebration of her life, so we will be in touch again when we know more.
    I am in good health and being well looked after,  thank you for your concern.    We love her ongoing and miss her physical presence already but are very happy that she is free from pain at last.
      PeLoHa, Alanandmary


Ukochani,   Z przykrością przekazuję, że Mary miała już dość bólu od czasu upadku i wymiany stawu kolanowego 15 miesięcy temu,więc odeszła dzisiaj rano o 0:45 w szpitalu otoczona miłością.
     Ponieważ jej śmierć była nagłą musi zostać przeprowadzone badanie koronera, więc na tym etapie nie można ustalić daty prywatnej ceremonii w Krematorium lub publicznego uhonorowania jej życia, więc będziemy w kontakcie ponownie  gdy dowiemy się więcej.
     Jestem w dobrym zdrowiu i pod dobrą opieką. Dziękuję za waszą troskę.
Kochamy ją nieustannie i już tęsknimy za jej fizyczną obecnością ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest wreszcie wolna od bólu.
     PeLoHa, Alanandmary


Monday, 26 February 2018

Beloved One felt the need to go inward and nurture Self and allow all that needed to happen to happen and so the only way I  can do this is about being still and going inward to be at One with all that is and allowing all that needs to be in this moment. It is huge and amazing and challenging altogether and with all of my heart I do give thanks for I can celebrate and rejoice in the now knowing of my on going evolving Divine Being and the conscious living of the Oneness PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności poczułam potrzebę pójścia do wnętrza i odżywienia Jaźni i pozwolenia by wszystko co potrzebowało się zdarzyć się wydarzyło i tak więc jednym sposobem którym mogę tego dokonać jest pozostanie w bezruchu pójście do wnętrza by być w Jedności ze wszystkim co jest i pozwolenie by było wszystko co potrzebne by być w tej chwili. Jest to ogromne i niesamowite i trudne wszystko razem i z całego mojego serca dziękuję prawdziwie bo mogę świętować i cieszyć się w tej chwili obecnej znając moje nieustająco rozwijające się Boskie Istnienie i świadome życie Jedności PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Friday, 16 February 2018

Beloved One that we are  I am receiving YouTubes from all over the world and my heart is singing cos they are of the children of the Now.  They are speaking very clearly about who they are the totality of who they are where they are from and everything comes from within and from the age of 3 they are knowing and I give thanks that they are now visible and speaking   I all ways knew they were there they were in my time too and I didn't know anyone in my  childhood whom
I could relate to and now they are everywhere with loved ones who know who they are and they are the way showers of the Now. I am excited PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności którą jesteśmy  Otrzymuję materiały z YouTube z całego świata i moje serce śpiewa ponieważ są one od Obecnych dzieci. Mówią one bardzo wyraźnie o tym kim są całkowitością są tego kim są skąd są i wszystko pochodzi z wnętrza i od chwili gdy mają 3 lata one wiedzą i dziękuję że one są teraz widoczne i mówią  Zawsze na wszystkie sposoby wiedziałam że one są one były w moich czasach także i nie znałam nikogo w czasie mojego dzieciństwa do kogo mogłam się zwrócić a teraz one są wszędzie z ukochanymi którzy wiedzą kim one są i oni są wskazującymi drogę Teraz. Jestem podekscytowana PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Tuesday, 13 February 2018

Beloved One that we are. Blessings and Love on us as we sojourn through our Precious Land of Gaia may we dedicate some time today to the Precious Divine and Beloved Self to honouring loving and thanking for the huge journey we are on together as One new Divine Aligned Body as One with every man Woman and child on Earth on the Eve of the day we celebrate openly truthfully and simply LOVE ❤️  on the day that  we celebrate LOVE GLOBALLY and so create the Oneness forever more . Let us open our hearts wider than ever before and simply and beautifully live the Love consciously forever more living PeLoHa consciously. Love is all there is and so be it.  So let us rejoice and celebrate the Blessings the challenges  and move with heart Always  open to receive and give PeLoHa All ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy. Błogosławieństwa i Miłość dla nas gdy przebywamy na naszej Cennej Ziemi Gai przeznaczmy trochę czasu dzisiaj Cennej Boskiej i Ukochanej Jaźni by okazać szacunek miłości i wdzięczności za ogromną podróż w której jesteśmy razem jako Jedność nowe Boskie Ujednolicone Ciało jako Jedno z każdym mężczyzną Kobietą dzieckiem na Ziemi w wigilię dnia w którym świętujemy otwarcie prawdziwie i po prostu MIŁOŚĆ❤️ w ten dzień kiedy świętujemy MIŁOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE i tak więc tworzymy Jedność na zawsze i zawsze. Otwórzmy nasze serca szerzej niż kiedykolwiek wcześniej i po prostu i pięknie żyjmy Miłością świadomie zawsze na zawsze więcej żyjąc PeLoHa świadomie.Miłość jest wszystkim wszędzie i niech będzie. Cieszmy się więc i świętujmy Błogosławieństwa wyzwania i ruszajmy sercem Zawsze otwartym by otrzymywać i przekazywać PokójMiłośćHarmonię PeLoHa na Wszystkie sposoby maryandalan 💛💛💛

Sunday, 11 February 2018

Beloved One blessings and love to the One that we have created and may we support each other in our some times challenging walk in the new Precious Land of Gaia and sometimes so very joyful walk  also in the land of Gaia in her time  of transformation ascending from our Beloved Mother Earth.  All is in transformation and we are all students learning with every new and different step. PeLoHa and may we continue to support one another in our creation of Oneness PeLoHa lived consciously all ways maryandalan 💛💛💛Ukochana Jedności błogosławieństwa i miłości dla Jedności  którą stworzyliśmy i byśmy wspierali siebie nawzajem w naszym czasami trudnym kroku po nowej Cennej Ziemi Gai i czasami bardzo radosnym kroku również na ziemi Gai w jej czasie transformacji wznoszącej się z naszej Ukochanej Matki Ziemi. Wszystko jest w transformacji i wszyscy jesteśmy studentami uczącymi się z każdym nowym i odmiennym krokiem. PeLoHa i byśmy kontynuowali wspieranie siebie nawzajem w naszym tworzeniu Jedności PeLoHa przeżytej świadomie na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Saturday, 10 February 2018

Beloved One as we continue to walk in the Precious Land of Gaia letting go and letting in the new that we are. I am extremely tired and sleep so and see this sleep as a necessary part of transformation and my total  listening to the bodys needs in order to align all of my solar Light bodies as One and so be it I give thanks to be here in these tumultuous and still amazing times of change so blessed we are love all ways as we navigate as One the way of the Now in  we open doors as we go and continually give thanks PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności gdy nie przestajemy iść po Cennej Ziemi Gai  uwalniając i wpuszczając nowe którym jesteśmy. Jestem ogromnie zmęczona i śpię i tak więc widzę ten sen jako niezbędną część transformacji oraz moje całkowite słuchanie potrzeb ciała jest aby wyrównać wszystkie moje słoneczne ciała Świetliste jako Jedno więc niech będzie i dziękuję że jestem tutaj w tych burzliwych i nadal wspaniałych czasach zmiany tak bardzo błogosławieni jesteśmy kochamy na wszystkie sposoby zawsze sterujemy w Jedności sposobem chwili Obecnej do wnętrza otwieramy drzwi gdy idziemy i nieustannie dziękujemy PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Thursday, 8 February 2018

Beloved One that we are as I walk through this new Land of Gaia where it seems every moment we are letting go of the old and also receiving the new and the energies are very very strong and sometimes very challenging and we are learning to be in the moment love whatever is presenting and living ongoing gratitude for all that is. I also help Beloveds who are challenged and find it difficult and get stuck. I can hold them in love and allow wherever it is they need to keep going love to the Oneness we are and are creating PeLoHa all ways 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy gdy idę poprzez tę nową Ziemię Gaję gdzie wydaje się w każdej chwili uwalniamy stare i również otrzymujemy nowe i energie są bardzo bardzo silne czasami są znacznym wyzwaniem i uczymy się być w chwili obecnej kochamy cokolwiek się przedstawia i żyjemy nieustającą wdzięcznością za wszystko co jest. Pomagam także Ukochanym którzy mierzą się z wyzwaniem i odkrywają że to trudne i zatrzymują się. Mogę utrzymać ich w miłości i pozwalam gdziekolwiek to jest gdzie potrzebują iść dalej miłości dla Jedności którą jesteśmy i tworzymy PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze 💛💛💛

Wednesday, 7 February 2018

Beloved One that we be.  I received a sharing yesterday which touched my heart deeply and it was about our children of the Light and as Beloveds do they have names for our darling hearts and they are Crystal Indigo  or simply humans children and my name is simply  Children  of the Light and Love to let free thinking flow through our children and simply love what presents  I have known these children who have been presenting for about 30 years  iand now it feels they are presenting more often than ever before because the help is needed to help with our transformation Cos our children of the NOW are ready and  know intuitively who they are totally and so be it   And what I got for this I am in the Now was share what you know from your heart ❤️ PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy. Otrzymałam wczoraj przekaz który dotknął mojego serca głęboko i był on o naszych dzieciach Światła i tak jak to robią Ukochani nadają imiona naszym kochanym sercom i one brzmią Kryształowe i Indygo lub po prostu ludzkie dzieci i ja je nazywam po prostu Dziećmi Światła i Miłości by pozwolić na wolny przepływ myślenia poprzez nasze dzieci i by kochać po prostu co się prezentuje Znam te dzieci które ukazują się przez około 30 lat i teraz czuje się że ukazują się coraz częściej niż kiedykolwiek wcześniej ponieważ potrzebna jest pomoc by pomóc w naszej przemianie i dlatego że nasze OBECNE dzieci są gotowe i intuicyjnie wiedzą kim całkowicie są i niech będzie I to co otrzymałam dla Jam jest Teraz to podzielcie  się tym co wiecie z waszego serca ❤️ PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Monday, 5 February 2018

Beloved One that we be living in the now In the new consciously is a joy as we walk and learn about the totality of who We truly are and support Beloveds in their  walk is also a joy PeLoHa all ways maryandalan xoxo mwa mwa 💛💛💛

Ukochana Jedności którą żyjemy teraz w nowym świadomie to radość gdy idziemy i uczymy się o całkowitości tego kim prawdziwie Jesteśmy i wspieramy Ukochanych w ich kroku co jest także radością PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan xoxo mwa mwa 💛💛💛

Sunday, 4 February 2018

Beloved One that we be. Blessings and great great Love on this beautiful day consciously living in 2 worlds and knowing and feeling the perfection of Abundance of all in the land of Gaia and living and loving and accepting all that is the land of Form planet Earth PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy. Błogosławieństwa i wielka wspaniała miłość w ten piękny dzień świadomie żyjemy w 2 światach wiedząc i czując perfekcję Obfitości wszystkiego na ziemi Gai żyjemy kochając akceptując wszystko co jest ziemię Formy planetę Ziemię PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Friday, 2 February 2018

Beloved One that we be our darling children came to visit what a joy to be with them and share our love up close. We are never separated and the hugs and kisses still honours the human that we are and so be it  love and blessings to all our family in Divine Love all ways PeLoHa maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności którą jesteśmy nasze kochane dzieci przybyły by nas odwiedzić co za radość z nimi być i dzielić naszą miłość tak blisko. Nigdy nie jesteśmy rozdzieleni i uściski i całusy nadal są zaszczytem dla człowieka którym jesteśmy i niech będzie miłość i błogosławieństwa dla całej naszej rodziny  w Boskiej Miłości na wszystkie sposoby zawsze PeLoHa maryandalan 💛💛💛

PeLoHa
                                                          

Thursday, 1 February 2018

Beloved One that we be blessings and love to the conscious awake being that we are. May we walk forward in this new Land of Gaia and radiate our Light through our Divine Love Every day and be very conscious of the shining PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy błogosławieństwa i miłość dla świadomego przebudzonego istnienia którym jesteśmy. Byśmy szli do przodu po tej nowej Ziemi Gai i promienieli naszym Światłem poprzez naszą Boską Miłość Każdego dnia i bądźmy bardzo świadomi tego lśnienia PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛Tuesday, 30 January 2018

Beloved One that we are walking consciously in the new Land of Gaia. I just feel to touch hearts and say simply a few words every day and the most gracious of these words is I love you and so be it  we have just lived through a heat wave and it zapped everyone's energy with humidity which none of us had known before and here we are in love and gratitude for all  PeLoHa all ways maryandalan
 💛💛💛

Ukochana Jedności którą kroczymy świadomie na nowej Ziemi Gai. Czuję po prostu by dotykać serc i mówię po prostu kilka słów każdego dnia i najbardziej wdzięczne z tych słów to kocham was i więc niech będzie właśnie przeżyliśmy falę gorąca i to przytłumiło energię wszystkich wilgotnością której nikt z nas wcześniej nie znał i tutaj jesteśmy w miłości i we wdzięczności za wszystko PeLoHa na wszystkie sposoby maryandalan 💛💛💛

Monday, 29 January 2018

Beloved One bless the Oneness of our being and let us walk in the Divinity of who we truly are consciously and knowingly creating the Oneness of Equality and manifestation of All PeLoHa  all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jednio błogosławmy Jedność naszego istnienia i idźmy w Boskości tego kim prawdziwie jesteśmy świadomie z tą wiedzą tworząc Jedność Równości i manifestację Całego Pokoju Miłości Harmonii PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Saturday, 27 January 2018

Beloved One blessings and Love to you All on this amazing time of transformation   I am Now more and more live consciously in the New  Land of Gaia and we evolve more and more into the land of Gaia and feel blessed and grateful to be here in the Now,PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności błogosławieństwa i Miłość dla was Wszystkich w tym niesamowitym czasie transformacji Jestem Teraz coraz bardziej żyję świadomie na Nowej Ziemi Gai i my ewoluujemy więcej i więcej na ziemi Gai i czujemy się błogosławieni i wdzięczni że jesteśmy tutaj w chwili Obecnej PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Friday, 26 January 2018

Beloved One blessings and great great love to the Oneness of who we truly are.  I have crossed consciously through a gateway to multiverse as I call it and my body is changing to absolute peace love and harmony as will every part of life now.  I am in love and gratitude for all that is and I am still very tired knowing that Divine never ending energy will return and we will begin our new way of serving and so be it PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności błogosławieństwa i wielka wspaniała miłość dla Jedności kim prawdziwie jesteśmy. Świadomie przeszłam przez przejście do zróżnicowanego równoległego wszechświata jak to nazywam i moje ciało się zmienia dla całkowitego spokoju miłości harmonii tak jak będzie każda część życia teraz. Jestem w miłości i wdzięczności za wszystko co jest i wciąż jestem bardzo zmęczona wiedząc że ta Boska nigdy niekończąca się energia powróci i rozpoczniemy naszą nową drogę służenia i niech będzie PeLoHa PokójMiłośćHarmonia na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Wednesday, 24 January 2018

Beloved One blessings and sweet sweet Love We are receiving much more clarity as we live more and more consciously on this new Land of Gaia where there is absolutely no separation and equality simply and ongoing PeLoHa so we live in Divine Love and Light  which is forever present PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności błogosławieństwa i słodka słodka Miłość Otrzymujemy dużo więcej jasności gdy żyjemy coraz bardziej świadomie na tej nowej Ziemi Gai gdzie nie ma absolutnie żadnego oddzielenia i jest równość po prostu i nieustająco PeLoHa więc żyjemy w Boskiej Miłości i Świetle które jest na zawsze obecne PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛Sunday, 21 January 2018

Beloved One onwards and upwards we strive each day remembering more and of the Self and more  able and more energy and a knowing together with an excitement that I am now  consciously expanding and for this knowing and living of the knowing I  am in deep love and gratitude PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności dalej i wyżej dążymy każdego dnia pamiętając więcej i z Jaźni i więcej możemy i jest  więcej energii i poznania wraz z podekscytowaniem że teraz świadomie rozrastam się i dla tej wiedzy i życia tej wiedzy Jestem w głębokiej miłości i wdzięczności PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Saturday, 20 January 2018

Beloved One blessings and gratitude for the awareness ongoing of  staying in the Now and celebrating every day with love and gratitude PeLoHa maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności błogosławieństwa i wdzięczność za świadomość nieustającą pozostawania w chwili Obecnej i świętowania każdego dnia z miłością i wdzięcznością PeLoHa maryandalan 💛💛💛Friday, 19 January 2018

Beloved One blessings and Love Beloved One that we be may our day be filled with miracles that we enjoy consciously PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności błogosławieństwa i Miłość Ukochana Jedności którą jesteśmy aby nasz dzień wypełniony był cudami którymi cieszymy się świadomie PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Thursday, 18 January 2018

Beloved One Blessings and Love and may we work more and more with  these very strong energies which are coming in  more and more everyday and transformation of the world that was has happened and we give our love and deep deep gratitude that the Precious Land of Gaia is here and with every breath we take every word we speak every action we take let it be Divine Love that we be in all of our  creations PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności Błogosławieństwa i Miłość i byśmy pracowali więcej coraz więcej z tymi bardzo silnymi energiami które przychodzą więcej i więcej każdego dnia i transformacja świata który był się wydarzyła i my przekazujemy naszą miłość i bardzo głęboką wdzięczność za to że Cenna Ziemia Gaja jest tutaj i z każdym oddechem który wdychamy i każdym słowem które mówimy z każdym działaniem które podejmujemy niechaj będzie Boska Miłość którą bądźmy we wszystkich naszych tworzeniach PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Wednesday, 17 January 2018

Beloved One and as we ascend  we give thanks for all, that the transformation that is happening on Earth to both our Mother and the Self and so one step at a time we evolve to the Divine True Being that we are PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności i gdy wznosimy się   dziękujemy za wszystko, za transformację która dzieje się na Ziemi zarówno dla naszej Matki jak i dla Jaźni i więc jeden krok za jednym razem ewoluujemy w Boskie Prawdziwe Istnienie którym jesteśmy PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛


Saturday, 13 January 2018


Beloved One that we are more and more every day I realise that I am living more and more from my inner being and loving all that is unfolding.   It simply means we are living in the moment consciously with NO PLAN so we  are totally free to follow our heart and our heart calling in  the moment  Today went something like this up at 5 am meditations and then breakfast then a sleep out in nature and then more listening to YouTubes and then sleep and so far we have had 3 siestas and so be it and there is no plan so when we wake in the morning we allow all to  unfold and no longer  feel  a need to guide for consciously know all is guided by our awakened Divinity and more and more this  is awakening and we feel very blessed to be living consciously in the Precious Land of Gaia and so it is PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności którą jesteśmy bardziej coraz więcej codziennie uświadamiam sobie że żyję coraz więcej ze swojego wewnętrznego istnienia i kocham wszystko co się ujawnia.  Oznacza to po prostu że żyjemy w tej chwili świadomie bez ŻADNEGO PLANU więc jesteśmy całkowicie wolni aby podążać za naszym sercem i naszego serca wezwaniem w danej chwili  Dzisiaj poszło tak że wstaliśmy o 5 rano były medytacje następnie śniadanie potem sen na łonie natury a później słuchaliśmy więcej na YouTube następnie spaliśmy i do tej pory odpoczywaliśmy 3 razy i niech będzie i nie ma żadnego planu więc kiedy budzimy się rano pozwalamy wszystkiemu się rozwinąć i już dłużej nie czujemy potrzeby prowadzenia gdyż świadomie wiemy wszystko jest prowadzone przez naszą przebudzoną Boskość i więcej coraz bardziej jest to przebudzeniem i czujemy się bardzo błogosławieni że żyjemy świadomie na Cennej Ziemi Gai i więc tak jest PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Friday, 12 January 2018

Beloved One blessings and Divine Love to All. That is what and  who we are yes Blessings and Divine Love and more and more as we expand into the  Divinity of who we truly are the more joyful our life becomes as we live PeLoHa   May this day /night unfold with ease and grace all ways maryandalan 💛💛💛

Ukochana Jedności błogosławieństwa i Boska Miłość dla Wszystkich. To jest to czym i kim jesteśmy tak Błogosławieństwa i Boska Miłość i więcej znacznie więcej gdy rozrastamy się w Boskość tego kim prawdziwie jesteśmy im radośniejsze nasze życie się staje gdy żyjemy PeLoHa  By ten dzień/noc ukazał/a się z łatwością i łaską na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Thursday, 11 January 2018

Beloved One day by day we continue to go inwards and discover more and more the knowingness of the true Divine Self  as we continue to expand we remain in the love and gratitude and so it is PeLoHa all ways maryandalan xoxoxo PeLoHa xoxoxo 💛💛💛


Ukochana Jedności dzień po dniu dalej idziemy do wnętrza i odkrywamy coraz więcej wiedzy prawdziwej Boskiej Jaźni gdy kontynuujemy rozrastać się pozostajemy w miłości i wdzięczności i tak więc jest PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan xoxoxo PeLoHa xoxoxo 💛💛💛

Wednesday, 10 January 2018

Beloved One it has been a huge time of receiving energy of transformation and for the I am that I am that I find it  difficult to focus hence choose not to write  and I give thanks for all that presents however it presents. I love you all and am so grateful that you are a Divine Part of the I am that I am PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności to był ogromny czas odbierania energii transformacji i dla Jam Jest którym Jestem odkrywam że to trudne się skoncentrować dlatego wybieram nie pisać i dziękuję za wszystko co się przedstawia jakkolwiek  się to przedstawia. Kocham was wszystkich i jestem bardzo wdzięczna że jesteście Boską Częścią Jam jest którym Jest PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Monday, 8 January 2018

Beloved One and the more we expand or ascend and explore our knowingness to the totality of who we truly are the more we consciously live the bliss PeLoHa all ways maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności i im więcej rozrastamy się lub wznosimy i poznajemy naszą wiedzę całkowitości tego kim prawdziwie jesteśmy tym bardziej żyjemy świadomie szczęśliwością PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze maryandalan 💛💛💛

Sunday, 7 January 2018

Beloved One and as the energies of purging and clearing insist as we work Heartfully to remove ALL that no longer serves our highest good we are ascending more and more each day which simply means our heart expands to take in all our illumined Truth and to embrace the totality of who we truly are  We are One with all and  simply live the Love consciously PeLoHa all ways I love you xoxo maryandalan 💛💛💛


Ukochana Jedności i jak energie oczyszczania i rozjaśniania nalegają gdy pracujemy całym Sercem by usunąć WSZYSTKO co już dłużej nie służy naszemu najwyższemu dobru wzrastamy więcej i więcej każdego dnia a to oznacza że nasze serce rozszerza się by wchłonąć całą naszą rozświetloną Prawdę i by przyjąć całkowitość tego kim prawdziwie jesteśmy Jesteśmy Jednym ze wszystkim i po prostu żyjemy Miłością świadomie PeLoHa na wszystkie sposoby zawsze kocham was xoxo maryandalan 💛💛💛