Monday, 28 January 2019

Dear Everyone,   In contrast to Poland our summer is unusually hot, several days of 42C, with the night temperature in the mid thirties.   I have missed a few daily swims because the pool gets too crowded, but generally swim 20 laps a day, which I thought was 1 km, but recently found it is a 25M pool, not 50 M.
  Once a year the council does hard rubbish collection, and people throw out damaged equipment.   I have been collecting damaged wheelbarrows and combining parts to make them serviceable and so far have given away eight, four to the local Steiner School.  
   Yesterday I discovered the work of Maureen St Germaine, a New York writer who, like Mary, was told Karma has now finished.   She is able to explain clearly how this has come about, and says for as long as we are living in trust of our Divinity and free from fear and negativity we have moved from 3D to 5D, at present with lapses back to 3D, but on the whole humanity is headed in that direction.   She has a training methodology to ensure that inner guidance comes from our higher Self only, in a way that our ego can accept without question, which I will certainly look at.  
  PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy,  W przeciwieństwie do Polski nasze lato jest niezwykle gorące, kilka dni w 42C, z temperaturą w nocy ponad 30 stopni Celsjusza. Nie pływałem przez kilka dni, gdyż na basenie robi się zbyt tłoczno, jednak ogólnie przepływam 20 okrążeń dziennie, co myślałem że jest 1 kilometrem, ostatnio dowiedziałem się jednak, że to 25 metrowy basen, a nie 50.
Raz na rok lokalne władze organizują zbiórkę śmieci wielkogabarytowych i ludzie wyrzucają zepsute sprzęty. Zbieram uszkodzone taczki i dopasowuję części by zrobić je użytecznymi. Do tej pory oddałem osiem, cztery do lokalnej szkoły Steinera.
Wczoraj odkryłem prace Maureen St. Germaine,pisarki z Nowego Yorku, której, tak jak Mary powiedziano, że Karma obecnie się  zakończyła. Może ona jasno wyjaśnić jak to się stało i mówi że jak długo żyjemy w zaufaniu do naszej Boskości, wolni od strachu i negacji przenosimy się  z 3D do 5D, obecnie z przerwami z powrotem w 3D, jednak całościowo ludzkość zmierza w takim kierunku .Maureen St.Germaine ma praktyczną metodologię by zapewnić że wewnętrzne przewodnictwo pochodzi jedynie od naszego wyższego Ja, w sposób, który nasze ego może akceptować bez kwestionowania, czemu z pewnością się przyjrzę.
PeLoHa,    AlanSunday, 20 January 2019

Dear All,  it is time for the annual hard rubbish collection, and people are discarding broken barrows, which I collect and repair.   While my yoga instructor was away I put a changeover tray on her barrow from a thrown out one.   Today among other things I completed new bracing on the legs of the first pictured one. And picked up the bent blue one and the third picture one which needs a new valve on the tyre and a repair on the tray.   The bottom red one needs new handles.   Hopefully they will be useful in the school garden eventually, and challenge my ingenuity.
  PeLoHa,  Alan

Kochani Wszyscy, czas na coroczną zbiórkę śmieci wielkogabarytowych i ludzie pozbywają się zepsutych  taczek, które ja zabieram i naprawiam. Podczas gdy moja instruktorka jogi była nieobecna zamieniłem jej taczce tacę z tej wyrzuconej. Dzisiaj wśród innych zrobionych przeze mnie rzeczy dokończyłem nowe oparcie na nogach taczki  z pierwszego zdjęcia. Wziąłem pogiętą niebieską oraz tę z trzeciego zdjęcia, której potrzebny jest nowy wentyl na oponie i naprawa tacy. Czerwona taczka poniżej potrzebuje nowych uchwytów. Mam nadzieję, że będą ostatecznie  przydatne w szkolnym ogrodzie i wyzwaniem dla mojej pomysłowości.
  PeLoHa,  Alan

Tuesday, 8 January 2019

More farm photos:

1 carrots needing more weeding - tomatoes and onions on the right
2 carrots looking the other direction
3 closer look at tomatoes
4 tomatoes in the other direction
  First picking of cucumbers today, plus Zucchini
 that’s it for now.   All certified Biodynamic.   PeLoHa,   Alan

Więcej zdjęć z farmy:

Pierwsze zdjęcie- marchewki, które potrzebują jeszcze pielenia, pomidory i cebule po prawej stronie,
Drugie- spojrzenie na marchewki z innej strony
Trzecie- bliższe spojrzenie na pomidory
Czwarte- pomidory z innej strony.
Pierwsze zbieranie ogórków dzisiaj, oraz cukinii. Wszystko jest biodynamiczne certyfikowane.
To tyle teraz.    PeLoHa,    Alan


Monday, 7 January 2019

Farm photos:
Cider apples, sweet corn, kiwifruit in background.2nd closer up, with Zucchini below the corn.
3 below the Zucchini, squash, then potatoes and beans.
4 another row with eggplant and kale, and carrots in the foreground.
 More coming


Zdjęcia z farmy:
Pierwsze zdjęcie -jabłka na cydr, słodka kukurydza, owoce kiwi w tle, drugie to zbliżenie do cukinii poniżej kukurydzy.
Trzecie- poniżej cukinii dynia piżmowa, następnie ziemniaki i fasola.
Czwarte- kolejny rząd z bakłażanem i jarmużem, marchew na pierwszym planie.
Więcej niebawem.
Sunday, 6 January 2019

More pictures of the farm:

First some of the wild blackberries that need slashing;  more of them, partially cleared,  an echidna trying to hide;  part of the rhubarb patch;  and Athena the cat.
  That’s it for now,   PeLoHa,   Alan


Najpierw trochę jeżyn, którym potrzeba przycięcia, więcej gałęzi jeżyn  częściowo usuniętych, następnie australijska kolczatka, która próbuje się schować, część poletka z rabarbarem, oraz kotka Athena.
To wszystko teraz,   PeLoHa,  Alan


Friday, 4 January 2019

The pictures of the Kiwifruit farm:

First the fruit developing on the vines, still a couple of months to harvest time;  next a view from the dining table to the back decking, shaded by a huge  oak tree;  third a view from the front door towards the tractor shed, with a linden tree in blossom on the right, covered with bees.  More to follow.


Najpierw owoc rozwijający się na winoroślach,nadal kilka miesięcy do pory żniw , następnie widok ze stołu jadalni do odeskowania w tyle w cieniu ogromnego dębu, trzecie to widok z drzwi frontowych w kierunku szopy z ciągnikiem wraz z kwitnącą lipą po prawej stronie pełną pszczół . Więcej wkrótce.

Tuesday, 1 January 2019

Dear Ones, thank you for your love and good wishes.   I am enjoying 10 days of caring for a friend’s  Kiwi fruit farm while they holiday.  One cat, twelve chickens, and lots of plants to water, plus some carpentry work, all enjoyable.
  May your New Year resolutions all come to fruition!   PeLoHa,   Alan

Kochani, dziękuję za waszą miłość i dobre życzenia.   Cieszy mnie 10 dni zajmowania się farmą owoców kiwi przyjaciół podczas gdy są oni na wakacjach. Jeden kot, dwanaście kurczaków, mnóstwo roślin do podlewania, do tego niewielkie prace stolarskie, wszystko przyjemne.
By wasze Noworoczne postanowienia w całości się spełniały!   PeLoHa,  Alan