Friday, 28 April 2017


Ukochana Jedności, oto słowa Kochanego Alanandmary dzisiaj:


Mary is happily home from Hospital!    She has equipment on loan  for a month, a home visit person to shower her  three days a week, and a physio also.   So far no trouble accessing toilet so off to a good start.
 As you can see Steve has decluttered the house and changed the kitchen vinyl flooring to floating wood, extending to the door to the decking.   No more tripping hazards!
 The Mothers' day recliner chair works beautifully and besides its comfort, makes for more independence.    Again with gratitude and love,   AlmarMary szczęśliwie dotarła do domu ze szpitala!  Ma sprzęt pożyczony na miesiąc, domową wizytę osoby pomagającej jej brać prysznic trzy razy w tygodniu, oraz fizjoterapeutę. Do tej pory bez problemów z dostępem do toalety więc dobry początek.
Jak widzicie Steve zrobił porządek i więcej miejsca w domu, zmienił winylową podłogę w kuchni na wyrównanie jej drewnem, poszerzając do drzwi i odeskowania. Nigdy więcej ryzyka potknięcia!
Rozkładany fotel na dzień Matki działa pięknie i poza swoim komfortem umożliwia większą niezależność.   Ponownie z wdzięcznością i miłością,     Almar  

Monday, 24 April 2017

Ukochana Jedności, słowa kochanego Alanandmary dzisiaj:

Mary leaves Hospital for home this Friday,    Transport is booked and necessary aids either ordered or on hand, such as wheelchair to access transport,, walking frame, commode, shower chair, hand rail, slip sheets etc.   The family have bought a lifting recliner chair for Mothers' day, Steve has opened up the lounge to kitchen area so it is less cluttered.
   Everyone is amazed at the improvement in mobility over the weekend.   Application has been made for regular physio  and cleaning home help to keep the healing process going.   Obviously Mary's determination and all the love received are responsible for this milestone, and we do give thanks.   With blessings and love,   AlmarMary wychodzi ze szpitala do domu w ten piątek, transport został zarezerwowany i niezbędne pomoce zamówione oraz w zasięgu ręki takie jak: wózek inwalidzki by się móc przemieszczać, balkonik rehabilitacyjny,krzesło pod prysznic, toaleta, poręcz, prześcieradła ułatwiające transport itd. Rodzina kupiła rozkładany fotel na dzień Matki, Steve otworzył hol dla przestrzeni kuchennej, więc zrobiło się więcej miejsca.
Wszyscy są zadziwieni polepszoną sprawnością ruchową przez ten koniec tygodnia. Zamówienie na regularne odwiedziny fizjoterapeuty, oraz domową pomoc do sprzątania zostało złożone by utrzymać postęp procesu uzdrowienia. Najwyraźniej determinacja Mary i cała otrzymana miłość są odpowiedzialne za ten ogromny krok do przodu i my prawdziwie dziękujemy.
Z błogosławieństwami i miłością,   Almar

Friday, 21 April 2017

Ukochana Jedności, słowa kochanego Alanandmary:

Mary's walking has improved to the stage where transfer to the Hospital with better physio facilities has proven unnecessary, and she can remain here until proficient enough to return home.   This will hopefully be at the end of next week!
   Today she was able to double the distance walked yesterday, in spite of losing sleep because of aching muscles.  The occupational therapist visited our home today to recommend aids, like handrails, shower seat etc, and found nothing  to prevent her return in a week.   She will apply for physio home help 3 times a week, and another helper for showering etc.   Hospital checkups will be by patient transfer vehicles that take the wheelchair, until she can manage our car.   Morale is high, and we are truly grateful for the phone calls cards and flowers expressing the love coming our way
PeLoHa, AlmarChód Mary polepszył się do tego stopnia, że przeniesienie do szpitala, w którym są lepsze udogodnienia fizjoterapeutyczne okazało się niepotrzebne i Mary może zostać tutaj dopóki będzie wystarczająco sprawna by wrócić do domu.A to miejmy nadzieję nastąpi pod koniec przyszłego tygodnia! Dzisiaj była w stanie podwoić odległość,którą przeszła wczoraj, pomimo,że spała mniej z powodu bólu mięśni.
  Zawodowa terapeutka odwiedziła nasz dom dzisiaj aby zalecić pomoce takie jak poręcze, siedzenie pod prysznic. Będzie się ubiegać o domową pomoc fizjoterapeutyczną 3 razy w tygodniu, innego pomocnika przy korzystaniu z prysznica itd. Kontrole ze szpitala będą wykonywane przez pojazdy przewożące pacjentów, które zabierają wózek inwalidzki dopóki Mary nie będzie w stanie korzystać z naszego samochodu.Morale są wysokie i my jesteśmy prawdziwie wdzięczni za rozmowy telefoniczne,kartki, kwiaty wyrażające miłość, która do nas przychodzi.

PeLoHa, Almar

Thursday, 20 April 2017

Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary przekazał:

Today Mary mastered the art of walking with a skid frame with a frame support.She now walks down the passage and from bed to toilet with only one assistant for safety,standing and sitting unassisted- a big milestone.

I managed to drop our mobile phone in the toilet, so we are off the air until Saturday afternoon, other than the bedside phone- 059 83974516.
With gratitude, PeLoHa, Almar


Dzisiaj Mary opanowała po mistrzowsku sztukę chodzenia z balkonikiem ze wsparciem. Chodzi teraz korytarzem i od łóżka do toalety tylko z jednym asystentem dla bezpieczeństwa, stoi i siada bez pomocy- duży krok do przodu.

  Upuściłem nasz telefon komórkowy w toalecie, więc jesteśmy teraz poza zasięgiem do sobotniego popołudnia, korzystamy jednak z telefonu przy łóżku - 059 83974516.
We wdzięczności, PeLoHa, Almar

Wednesday, 19 April 2017


Ukochana Jedności, od Kochanego Alanandmary dziś:

More slow progress today,  antibiotic treatment has stopped, and the "pick" line in the left arm is due to be removed tonight, indicating the Doctors no longer need to check blood samples regularly.   As the picture shows it will be much more comfortable without it.    Physio happy with improving strength and flexibility, as we all are.
  PeLoHa,   Almar


Więcej wolnego postępu dzisiaj. Leczenie antybiotykami zostało zatrzymane, rurka "poboru" z lewego ramienia ma być zdjęta dziś wieczorem, co wskazuje,że lekarze nie muszą już dłużej sprawdzać pobranej krwi.Jak pokazuje zdjęcie będzie znacznie wygodniej bez tego.Fizjoterapeuta uszczęśliwiony zwiększoną siłą, polepszoną zdolnością ruchową tak jak my wszyscy jesteśmy
PeLoHa, Almar

Tuesday, 18 April 2017

Ukochana Jedności, słowa od Alanandmary dziś:


All the exercising over the Easter Break paid off - the physios were very pleased with Mary's  standing and walking today, slow and painful as it was.
  Beautiful sunsets and lots of visitors and gifts, so healing proceeds well.
  In a few days she will be moved as an inpatient to the William Anglos Hospital which is better equipped for physiotherapy.   Meanwhile on Friday our Millgrove home will be visited to assess what equipment will best suit Mary's needs on her return home - all available on loan for a month at no cost.    We are indeed blessed.   PeLoHa,   Almar


Wszystkie ćwiczenia przez okres świąt Wielkanocnych opłaciły się -fizjoterapeuci byli bardzo zadowoleni z Mary stania,jej chodzenia dzisiaj, wolno i boleśnie tak to było.
Piękne zachody słońca, mnóstwo gości i podarunków, więc uzdrowienie postępuje dobrze.
Za kilka dni Mary zostanie przeniesiona jako pacjent do szpitala William Anglos, który jest lepiej wyposażony dla fizjoterapii. W międzyczasie w piątek w naszym domu w Millgrove ocenią ,który sprzęt będzie najlepiej dopasowany do Mary potrzeb po jej powrocie do domu- wszystko dostępne w formie pożyczki na miesiąc bez żadnych kosztów. Jesteśmy prawdziwie błogosławieni.  PeLoHa,
 Almar

Friday, 14 April 2017


Ukochana Jedności, od Kochanego Alanandmary dzisiaj:

More slow progress, without physios help over the Easter period.
  Good sleeps, exercises and visitors.
 Unless things change I will not report in until Tuesday evening, but we send our love and gratitude to you all.   
 PeLoHa,   Almar


Więcej powolnego postępu bez pomocy fizjoterapeutów przez okres świąt Wielkanocnych.
Dobre spanie, ćwiczenia i goście.
Jeśli nic się nie zmieni nie będę relacjonować do wtorku wieczorem, lecz wysyłamy naszą miłość i wdzięczność do was wszystkich.
PeLoHa,     Almar

Thursday, 13 April 2017

Ukochana Jedności, słowa Kochanego Alanandmary:


Another day of slow improvement - the daily injection of blood thinner to prevent clots is now a less painful tablet, a slow walk to the wall, a turn and back with another turn was most ambitious yet (with the support of two physios), and a forecast of home end of next week was another morale booster.   All painful in a good cause.    
  With love and gratitude,   PeLoHa,   Almar

Kolejny dzień powolnego polepszenia - codzienny zastrzyk leku rozrzedzającego krew by zapobiec zakrzepom, który jest teraz mniej bolesną tabletką, powolny spacer do ściany, zwrot i z powrotem z kolejnym zwrotem był najbardziej ambitnym do tej pory ( ze wsparciem od dwóch fizjoterapeutów) i zapowiedzią zakończenia w domu w przyszłym tygodniu co było kolejnym wzmocnieniem morale. Wszystko co bolesne jest w słusznej sprawie.
Z miłością i wdzięcznością, PeLoHa
Almar

Tuesday, 11 April 2017


Ukochana Jedności, dzisiejsza wiadomość od Kochanego Alanandmary:

Mary slept well and woke with no sign of infection on the leg, so everyone was relieved.   However the appointment with the surgeons had to be kept, so  the physio session was brief but enough for Mary to take six steps!, and we did fit in the regular flexing practises.
 The ambulance came early so lunch became a sandwich, the Surgeon took 5 min to  say how good it looked and get the nurse to put a dressing on it and then there was a 2 1/2 hour wait for another ambulance to take us back, all up a 5 hour shakeup.
  We did have an outing on a sunny day and met four more nice Ambos.
  PeLoHa,   Almar


Mary spała dobrze i obudziła się bez znaku infekcji na nodze, więc wszyscy odetchnęli z ulgą. Jednakże wizyta u chirurgów musiała zostać utrzymana, więc sesja fizjoterapeutyczna była krótka, choć wystarczająca aby Mary wykonała sześć kroków! i naprawdę dopasowaliśmy się do codziennego ćwiczenia napinania.
Karetka przyjechała wcześnie więc obiadem stała się kanapka, chirurgowi zajęło 5 minut by powiedzieć, że noga wygląda dobrze i sprowadzić pielęgniarkę aby założyła opatrunek i następnie czekaliśmy 2 i pół godziny na kolejną karetkę by zabrała nas z powrotem, wszystko to 5 godzinne wstrząsanie.
Mieliśmy w rzeczywistości wycieczkę w słoneczny dzień i poznaliśmy jeszcze czterech miłych pracowników karetki.
PeLoHa,   Almar

Monday, 10 April 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary przekazuje:

Today Mary took her first steps, under the watchful eyes of the Physios.
 Painful but satisfying.   The Doctor detected some slight infection in one of the stitch holes on the knee and reported to the Surgical team at Maroondah, so they have put her back on antibiotics , taken a swab and blood sample, and made another appointment tomorrow at Maroondah with Ambulance transport each way.   They are taking no risks!
  Love and gratitude, PeLoHa,  Almar


Dzisiaj Mary zrobiła swoje pierwsze kroki pod uważnym okiem fizjoterapeutów.
Bolesne ale zadowalające. Lekarz wykrył nieznaczną infekcję w jednym z zagłębień szwów na kolanie i powiadomił zespół chirurgów w szpitalu Maroondah, więc przywrócono podawanie Mary antybiotyków, pobrano wymaz i próbkę krwi i umówiona została kolejna wizyta na jutro w Maroondah i transport karetką w obie strony. Nie ryzykują w żadnym razie!
Miłość i wdzięczność, PeLoHa, AlmarSunday, 9 April 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary pisze dziś:

A social Sunday with exercising, visitors and rain..
 The only difference was when I was driving home the half hour trip took over 1 1/2 hours, because of a fatal accident on the usual road, trees down on the alternative mountain road, and a long detour.   When I did get home family were delighted because they heard it had closed also because of another accident, which I must have just missed - again well looked after.   With gratitude and love,   Almar


Towarzyska niedziela z ćwiczeniami, gośćmi i deszczem…
Jedyna różnica była taka że kiedy jechałem do domu półgodzinna podróż zajęła ponad półtorej godziny ze względu na nieszczęśliwy wypadek na zwykłej drodze, leżące drzewa na górskiej,alternatywnej drodze i długą drogę okrężną. Kiedy w rzeczywistości dotarłem do domu rodzina ucieszyła się, ponieważ słyszeli, że zamknięto drogę z powodu innego wypadku co musiało właśnie  mi umknąć, więc znów pod dobrą opieką.  Z wdzięcznością i miłością,   Almar

Saturday, 8 April 2017


Ukochana Jedności Ukochany Alanandmary przesyła dzisiaj:


How Mary moves about this week, just standing and sitting.   Lots of exercising to prepare for walking next.    All good.   Love and gratitude,   AlmarOto jak Mary porusza się w tym tygodniu, po prostu stojąc i siedząc. Mnóstwo ćwiczeń aby przygotować się na chodzenie następnie. Wszystko dobre. Miłość i wdzięczność,
Almar.
Friday, 7 April 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary przesyła dziś :

After another good night's sleep Mary and I were taken by ambulance for the hour-long trip to Maroondah hospital for the chief surgeon to check progress, with more X-rays.   He was delighted with progress and amazed at the rapid rate of healing - naturally we were also delighted but not so surprised, with all the love coming our way.   All up we were away from Healesville  8 hours, and met by four family members on our return, which we really appreciated.
   Trusting the healing love is spreading to all in need, PeLoHa,   Almar


Po kolejnej nocy dobrego snu Mary i ja zostaliśmy zabrani karetką na godzinną podróż do szpitala Maroondah do naczelnego chirurga by ten sprawdził postęp wykonując więcej prześwietleń. Był uszczęśliwiony postępem i zdumiony szybkością uzdrowienia - my, naturalnie także byliśmy uszczęśliwieni ale nie tak zaskoczeni będąc z całą miłością przychodzącą do nas. Nie było nas w Healesville 8 godzin i wracając spotkaliśmy 4 członków rodziny co prawdziwie doceniliśmy.
Ufamy,że uzdrawiająca miłość rozprzestrzenia się do wszystkich w potrzebie, PeLoHa,   Almar

Wednesday, 5 April 2017

Ukochana Jedności, od Kochanego Alanandmary dzisiaj:

After a better night, Mary had the joy of a visit from son Steve, who was a in Queensland when the cyclone went through.   After some home repairs and cleaning up there he called in on our friend Denise for more rain-damage repairs before the 2,000 km trip to Victoria.   It is great to have him home for a month or two again, maybe he will lay the vinyl in the spot where Mary tripped!
   With ongoing love and gratitude,   Almar


Po lepszej nocy Mary ucieszyła się wizytą syna Steve’a, który był w Queensland kiedy przeszedł tam cyklon. Po kilku domowych naprawach i sprzątaniu zadzwonił po naszą przyjaciółkę Denise by naprawić więcej szkód wyrządzonych przez deszcz przed 2000 km podróżą do Victorii. To wspaniale,że Steve jest znów w domu na miesiąc lub więcej, może pokryje podłogę winylem w miejscu gdzie Mary się potknęła!
  Z nieustającą miłością i wdzięcznością,
Almar

Tuesday, 4 April 2017


Ukochana Jedności, Alanandmary pisze dzisiaj:

After another painful night Mary was able to stand more easily and went in a wheelchair to her own private patio for a visitor and lunch.  The dressing came off for the first time and the surgery is healing well.   More exercises from the Physiotherapist being practised, and morale high.   With gratitude and love,   Almar

Po kolejnej bolesnej nocy Mary była w stanie stać z większą łatwością i udać się w wózku do swojego osobistego patio do gościa i na obiad. Opatrunek został zdjęty po raz pierwszy i po operacji goi się dobrze. Więcej ćwiczeń od fizjoterapeuty jest wykonywanych i morale są wysokie.   Z wdzięcznością i miłością,  AlmarMonday, 3 April 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary przesyła:


Good progress again in standing, showering and strengthening exercises, all exhausting but in a good cause.   Good sleeps in between, and caring attention from all staff and friends.   With gratitude and love,   Almar


Dobry postęp w staniu ponownie, branie prysznica i ćwiczenia wzmacniające, wszystko to wyczerpujące ale w dobrej sprawie. Dobry sen w międzyczasie i troskliwa uwaga całego personelu i przyjaciół. Z wdzięcznością i miłością,
Almar

Sunday, 2 April 2017


Ukochana Jedności, słowa od Kochanego Alanandmary:

Another peaceful recouperating day, exercising, sitting out of bed, visitors and good food, good nursing and good sleeps.  I took photos of her new quarters but left my computer behind, so will send tomorrow hopefully.
 Love and gratitude,    Almar


Kolejny spokojny dzień powracania do zdrowia,ćwiczenia, siedzenie poza łóżkiem,goście, dobre jedzenie, dobra opieka pielęgniarek, dobre spanie. Zrobiłem zdjęcia nowego zakwaterowania Mary ale nie wziąłem swojego komputera, więc prześlę jutro mam nadzieję.
Miłość i wdzięczność,   Amar

Saturday, 1 April 2017


Ukochana Jedności, Kochany Alanandmary przekazuje:

At last Mary has moved from Maroondah to Healesville Hospital, as she can stand more easily now and focus on rehab.   Doctors are satisfied that the clot situation is under control and she will not need the critical care not available at Healesville.
  She has a modern room to herself with huge ensuite, but the room telephone is not working at the moment.   The Hospital number is 0359574459.
 Once the pain from the shaking-up of the trip subsides she is looking forward to a restful, healing nights sleep.    With love and gratitude, Almar


Wreszcie Mary przeniosła się z Maroondah do szpitala Healesville, może stać z większą łatwością teraz i skoncentrować się na rehabilitacji.
Lekarze są zadowoleni, że sytuacja z zakrzepem jest pod kontrolą,Mary nie będzie potrzebowała intensywnej opieki w krytycznym przypadku,niedostępnej w Healesville.
Ma nowoczesny pokój dla siebie z ogromną łazienką, lecz telefon w pokoju nie działa w tej chwili. Numer tel. do szpitala to 0359574459.
Gdy ból po wstrząsach podróży ustępuje Mary oczekuje z niecierpliwością pełnego wypoczynku, uzdrawiającego snu w nocy.
Z miłością i wdzięcznością , Almar