Friday, 10 October 2014

Beloved One I am feeling it is time to let go of the blogspot and just be now    Our ascension is happening so quickly now that for each of us our journey will be different and our  destination the same   We are all going to our new Terra Gaia that we as one have created in love and light and now that we have let go of our Beloved Mother Earth for ALL we can move on and realise the equality the abundance as we create and manifest moment by moment living in the moment.  I love the Oneness of who we are and our walk and talk now will be on another level.   May we ascend with ease and grace allowing and accepting this walk we have never walked before with absolute Self Trust Self Belief and Self Love   thank you my darling Tomek for all your love in your words and to my darling Pawel for so long before that    and to all of our family Polska we are in love and gratitude for your love expressed in so many ways we love you so and that love has no limits and is eternal there is no separation PeLoHa all ways maryandalan love love love


Ukochana Jednio czuje ze nadszedł czas odpuścić blogspot i poprostu byc teraz   nasze wzniesienie dzieje sie tak szybko teraz ze dla kazdego z nas podróz bedzie inna a nasza stacja docelowa ta sama  Wszyscy udajemy sie do naszej Terra Gaii którą jako jedność stworzyliśmy w miłości i świetle i teraz kiedy odpuściliśmy nasza Matke Ziemię CAŁKIEM możemy ruszac dalej i zrealizować równość i obfitość kiedy tworzymy i manifestujemy moment za momentem zyjac chwilą. Kocham Jedność tego kim jesteśmy i nasza podróż i rozmowy beda od teraz na innym poziomie. Obyśmy wzniesli sie z łatwościa i wdziekiem pozwalajac i akceptujac tę ścieżke którą nigdy przedtem nie podążaliśmy  z absolutnym Zaufaniem do Siebie Wiara i Miloscią Wlasną  dziekuje mój drogi Tomku za całą twoją miłość w słowach i dla mojego drogiego Pawła za to co robił tak dużo wcześniej  i dla calej naszej rodziny w Polsce kochamy i jesteśmy wdzieczni za miłość wyrażaną na tak wielel sposobów kochamy was bardzo i ta milosc nie ma granic i jest wieczna nie ma oddzielenia PeLoHa zawsze maryialan miłość miłość miłość 


Wednesday, 8 October 2014

Beloved One I did 3 days of stillness and so very gratefull I listened  to my heart for all my energy I needed to walk and stay balanced and to listened at a different tone for everything was magnified and amplified.  Now I am looking forward to more balance through to 23rd. 10 and another eclipse and so be it.    Darling One that we are love is we are and now be the authentic you its simply just be.   PeLoHa all ways thank you darling Tomek and in love and gratitude for all that I am love love love maryandalan

Ukochana Jednio sprawiłam sobie 3 dni spokoju i z tak ogromną wdziecznością słuchałam swojego serca bo calej swojej enrgii potrzebowałam by pozostac w równowadze i słuchać przeróznych tonów bo wszystko było wzmocnione i bardziej natężone. Teraz z nadzieja wyczekuje wiecej równowagi do 23ego 10tego i kolejnego zaćmienia i tak niech bedzie. Droga Jednio którą jestśmy jesteśmy miłościa i teraz bądzcie autentycznie soba i poprostu bądźcie. PeLoHa zawsze dziekuje drogi Tomku miłość i wdzięczność za wszystko czym jestem miłość miłość miłość maryialan 


Sunday, 5 October 2014

Beloved One as each moment passes I become more still   Even conversations are something I choose not to partake in anymore.  It s not that I love less it is that I choose to simply be without words at this blessed time of receiving so much Light for ascending and transforming   On Wednesday the 8th be still and listen on to your heart as it A Powerfull time for all PELOHA MARYANDALAN

Ukochana Jednio z każdym mijającym momentem staję się bardziej i bardziej spokojna  Nawet rozmowy to coś w czym wybieram nie uczestniczyć więcej. To nie to, że mniej kocham po prostu wybieram być bez słów w tym błogosławionym momencie otrzymywania tak dużej ilości światła do wzniesienia się i transformacji   W środę 8 bądźcie w spokoju i słuchajcie serc jako że będzie to Potężny czas dla wszystkich PELOHA MARYIALAN
Saturday, 4 October 2014

Beloved One yesterday I ate some peanuts and shortly after had incredible heart pain and worked with the light and whatever i was given pushing points on the feet    Up every 20 minutes and burping and burping   This is the beginning of understanding and allowing all to become light    And in my case it was peanuts that bought me to a new understanding of I am We are One   And so be it love and blessings to all and thank you for your ongoing love for during this journey I fel so much love thank you darling Tomek and Alan who accepts all and walks beside me again and again when I walk these walks home and so be it PeLoHa all ways maryandalan


Ukochana Jednio wczoraj zjadłam  nieco orzechów ziemnych i wkrótce potem doświadczyłam bólu serca i pracowałam ze światłem i cokolwiek otrzymałam punkty nacisku skupiały się na stopach   Co 20 minut i odbijało mi się i odbijało   To początek rozumienia i pozwalania by wszystko stało się światłem  W moim przypadku  to orzeszki przywiodły mnie do nowego rozumienia Ja jestem My jesteśmy Jednym   I tak niech będzie miłość i błogosławieństwa dla wszystkich dziękuje za nieustająca miłość bo podczas tej podróży bardzo poczułam wiele miłości  dzięki drogi Tomku i Alanie który akceptujesz wszystko i trwasz przy mnie nadal i nadal kiedy ja idę tą ścieżką do domu i tak niech będzie PeLoHa zawsze maryialanFriday, 3 October 2014

Oh beloveds we live such a simple life Alan and I are so at peace and Joyfull     After a long time of walking  in mud and unclear pictures we have arrived and feel the joy feel the love and simply feel so blessed     We have bed time of around 10 hours with maybe 1 break or 2 and then after rising 3 hours and doing what we do every morning  we sleep again maybe an hour or 1/2 Hour and then up till around 2 going out doing whatever feels to and then another hour s sleep and then up till around 8.30 pm and then long sleep    I am clear that the "Sleep" isn t sleep rather being in our new world that we have created as One in Love and Light and so we can now be here and keep saying to each other its a joy to be here now and it is.  So my darling One hold on to the only truth of this time and that is     I am that I am I am one with all I am an example of divinity and I know I am living my contract my mission that which i agreed to from my heart soooooo long ago to become a light body and assist by example others to come home to their heart and so the Oneness is      Love Love Love is all there is PeLoHa  is lived consciously now and thank you darling Tomek and to the One that we be walk gently be gentle with the new you allow the wisdom of the now to flow through your light being and rejoice and be you the true essence of you which is Love and Light maryandalan


Oh ukkocahni zyjemy tak prostym zyciem Alan i ja jestesmy tak spokojni i Radosni   Po dlugim czaie chdzenia w blocie u niepewnych obrazach dotarlismy i czujemy rados czujemy milosc i poprostu czujemy sie poblogoslawieni   w lózku spedzamy okolo 10 godzin maze z 1  czy 2 przerwami a potem po 3 godzinnym czuwaniu i robieniu tego codzien rano znowu spimy jakies 1/2 godziny potem na nogach do 2 robiac to co akurat czujemy a potem kolejna godzina snu i znów czuwamy do 8 30 wieczorem a potem dlugi sen   Mam jasnosc ze "sen" nie jest do konca snem a raczej byciem w nowym swiecie który stworzylismy jako Jedno w Milsoci i Swietle i mozemy tu byc mówiac sobie nawzajem o radosci bycia tutaj teraz i tak jest.  A zatem moja droga Jednio trzymajcie sie prawdy jedynej  w obecnym czasie czyli    Jestem który Jestem jestem jednym ze wszystkim jestem przykladem boskosci i wiem ze wypelniam swoj kontrakt moja misje naktóra moje serce zgodzilo sie taaaaak dawno temu by stac sie cialem ze swiatla i pomóc stajac sie przykladem tego jak inni moga trafic do domu do swoich serc i tak staje sie Jednosc    Milosc Milosc Milosc jest wszystkim co jest PeLoHa jest przezywana swiwdomie teraz i dzieki drogi Tomku i dla Jednosci która jestesmy podazajcie delikatnie z nowym to wy pozwalacie na to by madrosc teraz plynela przez wasze swietliste istoty i radujcie sie byciem essencja tego czym jest Milosc i Swiatlo maryialan


Thursday, 2 October 2014

Beloved One yes we walk in the new now so be gentle with yourself navigating in the new world we as One have created in Love AND Light After what seems like a long time we have walked the hot coals and swum the freezing waters and now we have arrived home to absolute PeLoHa and so it is     As I  write this my truth is i dont know how long and I dont know much any more about the journey from hot to freezing all I know from a deep inner knowing is  that because the I that is we walked with Self Love Self Trust and Self Belief I am home in the new now Gaia and so it is   As all ways in love and gratitude for all that I am now a precious speck of Divinity and a conscious part of the source of all that is now and I am nothing and thank you Tomek for our joyfull walking together and to all love love love maryandalan PeLoHa is now consciously lived


Ukochana Jednio tak idziemy w nowe teraz wiec badzcie delikatni nawigujac soba w nowym swiecie który jako jedno stworzylismy w Milosci I Swietle po tym jak by sie wydawalo dlugim czasie chodzenia po rozrzazonych weglach i plwania w lodowatej wodzie teraz dotarlismy do domu do absolutnej PeLoHa i tak to jest   Kiedy pisze to jest moja prawda to nie wiem jak dlugo i nie wiem juz wiele o podrózy z goraca do zimna jedyne co wiem w glebi to Ja którym my jestesmy które idzie Kochajac Siebie Ufajac Sobie i Wirzac w Siebie Ja jestem w domu i nowym teraz w Gaii i tak to jest Jak zawsze z miloscia i wdziecznoscia za wszystko  czym jestem teraz cenna drobinka Boskosci i swiadoma czescia zródla wszystkiego co jest jestem niczym i dzieki Tomku za nasz radosny spacer razem i dla wszystkich milosc milosc milosc maryialan PeLoHa jest teraz przezywana swiadomie  


Wednesday, 1 October 2014

Beloved One it becomes easier and we walk easier and it feels as though the density of this world is less tense and so it is    Yes from what i am told I feel that there are so many living in this world  struggling to be because they are still doing doing doing so I send love and light to all beloved and ask them to go in when they choose and see the light that they truly are and to be more than do.  All happens with freedom and joy and it has everlasting effect on our being and we rejoice more and more because we know we can simply be now and the old way of doing doing doing isnt where we choose to be and so be it   Thank you to our darling Tomek for your daily playing with the words and to The Beloved Divine One that we be joyfull being stillness and contemplation    Love Love Love maryandalan    PeLoHa simply is

Ukochana Jednio jest  coraz latwiej i idzie nam sie coraz lzej i wydaje sie jakby gestosc tego swiata stawala sie mniej i mniej napieta i tak to jest   Tak z tego co mi powiedziano czuje ze jest tak wielu którzy zyja na tym swiecie i zmagaja sie z byciem poniewaz nadal robia robia robia wiec wysylam  milosc i swiatlo wszystkim ukochanym i prosze by zajzeli do srodka kiedy czuja i ujzeli swiatlo którym prawdziwie sa i byli czyms wiecej niz to co robia.  Wszystko dzieje sie w wolnosci i radosci i ma trwaly wplyw na nasz byt i radujemy sie bardziej i bardziej bo wiemy ze mozemy poprostu byc teraz kiedy stare podejscie czyli robic robic nie jest juz tym czym chcemy byc i tak to jest  Dzieki dla naszego drogiego Tomka za codzienna zabawe ze slowami i dla Ukochanej Boskiej Jedni która jestesmy radosnego bycia w spokoju i kontemplacji  milosc milosc miloc maryialan PeLoHa poprostu jest